Innhold

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt. Etter søknad kan kommunen gi tillatelser til motorferdsel for bestemte formål. Politiet skal kontaktes i tilfelle lovovertredelser.

Snøscootere

Preparering av skiløyper for allmennheten og konkurranser – når det foretas av kommuner,
hjelpekorps eller idrettslag – er tillatt.

Barmarkskjøring

Transport av jaktutbytte fra storvilt er tillatt, det er også all nyttekjøring knyttet til skogsdrift.

Vann og vassdrag

Ferdsel med motorbåter er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.

Kommunene kan ha egne lokale forskrifter for motorferdsel på vassdrag.

Viltpåkjørsel

Ved viltulykker og i hastesaker er det politiet som først skal varsles, og som deretter vil videreformidle oppdraget til rett person. Telefon til politiet er 02800. Du skal også varsle kommunen eller politiet hvis du kommer over hjortevilt som på annen måte er alvorlig sykt eller skadet.

Alle har i følge dyrevelferdslovens § 4 plikt til å hjelpe dyr:

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret, avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Viltnemnda ivaretar kommunens ansvar i forhold til trafikkskadd hjortevilt (elg, hjort og rådyr). De kan også kontaktes om hjortevilt som påtreffes i naturen og viser tegn på å være sykt. Ta kontakt med Viltnemnda v/Kjell Disenbroen på tlf.: 911 71 735 eller landbrukskontoret i kommunen v/skogbrukssjefen på tlf 66 10 80 87. 

Ved påkjørsel av kjæledyr o.l. kontaktes veterinær eller Mattilsynet. Mattilsynet har vakttelefon, og kan treffes på tlf: 22 40 00 00.

Valdgodkjenning

Rett til å felle elg, hjort eller rådyr

For å få tillatelse til å felle elg, hjort eller rådyr må området jakten skal utføres i godkjennes av kommunen.

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneier.

Valdet må oppfylle minimumsgrense for minsteareal og kravet til sammenhengende areal.

Hjorteviltforskriften

Veileder til hjorteviltforskriften

Søknadsfrist er 1. mai.

Lov om hundehold

Hundeloven, båndtvang og lokal forskrift

Generell båndtvang er fra og med 1. april til og med 20. august.

Om båndtvang, hundelovens kapittel 2, § 6:

”I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.”

I tillegg har den enkelte kommune lokal forskrift for hundehold som blant annet kan innebære utvidet båndtvangstid. Der gis det også bestemmelser for hund på offentlige områder i kommunen.

Hundeloven

Kommunestyret i Ullensaker vedtok den 10.mai 2016 en forskrift om hundehold i kommunen. Forskriften innebærer noe mer båndtvang for hund, særlig knyttet til steder hvor mange folk ferdes.

I Ullensaker kommune er det ikke tillatt for hunder å gå løse på følgende steder:

a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder,

b) i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon,

c) på og ved turstien Høydestien, turstien fra Høyfjellet til Teigen skytterbane, turstien i  Hiltonskogen, og lysløypene,

d) området rundt Nordbytjernet,

e) under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.

Forøvrig gjelder Hundelovens retningslinjer for alminnelig sikring av hund.

Viltnemnda kan innføre ekstraordinær båndtvang dersom det er forhold som tilsier dette (for eksempel under ekstraordinært snørike vintre der viltet trekker nærmere bebyggelse, eller andre forhold som gjør båndtvang nødvendig av hensyn til viltet). Hvis ekstraordinær båndtvang blir innført kunngjøres dette i lokalaviser og på kommunens hjemmeside.

Her er Ullensaker kommunes lokale forskrift om hundehold.

Her er kart over turstier med båndtvang for hund.

Her er saksutskrift, Forskrift om hundehold i Ullensaker kommune, KST-sak 42/16, den 10.5.16.

 

Hundepark 

Det er etablert en midlertidig hundepark ved Gjestad bo og aktivitetssenter.


Publisert: 05.10.2016 10:18:24
Sist endret: 15.11.2016 15:14