Innhold

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene. Bilføreren har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp på stedet. Ved parkering plikter bilfører å føre tilsyn med kjøretøyet en gang i døgnet for å forsikre seg om at kjøretøyet forblir lovlig parkert.

Bøter har 3 ukers betalingsfrist.

Kontrollsanksjon gis ved parkering i strid med skilt som for eksempel avgift, maks tid, forflytningshemmede og reserverte plasser. Ved klage på kontrollsanksjonen kan betalingen vente til det foreligger svar på klagen. Dersom man får avslag starter fristen umiddelbart å løpe. Ved for sen betaling tilkommer purregebyr.

Parkeringsgebyr gis ved stans eller parkering i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften. Denne må betales innen fristen selv om man klager. Ved for sen betaling forhøyes gebyret med 50 %.

Størrelsen på parkeringsbøtene og kontrollsanksjonene fastsettes av staten. For tiden er parkeringsbot på kr. 900,- og kontrollsanksjon på kr. 330,- 660,- eller 990,- avhengig av hvilken bestemmelse som er brutt. Det står beskrevet på boten hva som gjelder.

Eier eller fører har alltid rett til å klage. Klagen må fremsettes skriftlig.

Se parkeringsklagenemda sin hjemmeside for eksempler.

Se saken din og send klage 

 • Klage må fremsettes innen tre uker. Etter klagefristen kan klagen bare behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.
 • Kontrollsanksjon: klage som evt. ikke gis medhold kan, innen ett år etter mottak av avslag på klagen, meldes inn for parkeringsklagenemda. Nemda tar kun stilling til lovligheten av ileggelsen, ikke rimeligheten.
 • Parkeringsgebyr: klage som evt. ikke gis medhold kan, innen tre uker etter mottak av avslag på klagen, kreves forelagt tingretten. Retten kan kun ta stilling til lovligheten av ileggelsen, ikke rimeligheten.
 • Får du medhold i klagen vil eventuelt innbetalt beløp bli refundert.
Eksempler på klager som kan føre frem
 • Det ble foretatt en lovlig av-/pålessing eller av-/påstigning (dokumentasjon må vedlegges). Dette gjelder ikke stanseforbud.
 • Vilkårene for å ilegge gebyr var ikke tilstede.
 • Kjøretøyet var stjålet, og anmeldt til Politiet (dokumentasjon må vedlegges).
 • Nødrettslignende forhold for eksempel motorhavari, akutt sykdom (dokumentasjon må vedlegges).
Eksempler på klager som ikke kan føre frem
 • Bilfører trodde bilen var lovlig parkert.
 • Det var ingen andre steder å parkere.
 • Bilfører var uoppmerksom.
 • Kjøretøyet sto ikke i veien for noen.
 • Stansen varte kun i kort tid.

Publisert: 28.10.2019 10:41:57
Sist endret: 11.01.2022 09:28