Innhold

Læringsmiljø

Ullensakerskolen har et høyt fokus på læringsmiljøet, inkludert tiltak mot mobbing og uro. Det jobbes aktivt og systematisk forebyggende mot mobbing på alle skolene i Ullensaker.Vi ønsker å avdekke mobbing og andre krenkelser raskt. Den kommunale handlingsplanen for trygt og godt leke- og læringsmiljø i barnehager og skoler definerer mål, standarder og kjennetegn på god praksis på områdene relasjoner, sosial kompetanse, gruppeledelse, samarbeid med foresatte og ledelse. Planen inneholder en tiltaksdel med konkrete verktøy og metoder til bruk i barnehager og skoler.

Alle elever på 5.-10. trinn gjennomfører hvert år elevundersøkelsen, utarbeidet av utdanningsdirektoratet. Skolene jobber systematisk med resultatene fra undersøkelsen for å bedre læringsmiljøet. For å sikre et godt læringsmiljø og et godt samarbeid med foresatte, gjennomføres også foreldreundersøkelsen og SFO-undersøkelsen årlig.

 

Regelverk 

Opplæringsloven kapittel 9 A omhandler elevene sitt skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om - eller tror - at en elev blir mobbet, eller på andre måter ikke har det bra, skal han eller hun alltid

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven får det trygt og godt på skolen. Dette kalles for aktivitetsplikt.

Hvordan melde fra om mobbing

Både elever, foresatte og andre kan melde fra om mobbing. Opplever du selv å bli mobbet eller har du mistanke eller kunnskap om et barn som ikke har det trygt og godt på skolen, bør du melde fra til skolen. Du kan bruke varsleknappen Meld fra om mobbing eller krenkelser, som du finner under. Her blir du ført videre til et elektronisk skjema hvor du fyller inn skole, klassetrinn og avsender. Når skjemaet er ferdig utfylt, får du en kode på mobiltelefonen. Legg inn koden og meldingen sendes til rektor ved skolen. Dersom meldingen gjelder ansatte i skoleledelsen, vil den gå direkte til skoleeier som vil undersøke saken videre. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Rektor vil ta kontakt med melder og undersøke saken. Skolen skal ta barn og foresatte på alvor og sørge for at involverte elever blir hørt.

 

Melde saken til Statsforvalteren

Hvis du som elev eller foresatt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til Statsforvalteren. Dette følger av opplæringsloven § 9 A-6. 

  • Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
  • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Statsforvalteren. Du må ta kontakt med Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Hva kan Statsforvalteren gjøre?

Hvis Statsforvalteren mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren skal sette en frist for når tiltakene skal bli gjennomført og følge opp saken. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp.

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gjøre hvis en elev opplever mobbing. Les mer om temaet på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Informasjon til foresatte om regelverk på engelsk, urdu, arabisk, russisk, polsk, kurdisk, somali og tigrinja.

 


Publisert: 21.11.2016 11:54:33
Sist endret: 14.09.2022 09:52