Innhold

Læringsmiljø

Ullensakerskolen har et høyt fokus på læringsmiljøet, inkludert tiltak mot mobbing og uro. Det jobbes aktivt og systematisk forebyggende mot mobbing på alle skolene i Ullensaker. Den kommunale handlingsplanen for trygt og godt leke- og læringsmiljø i barnehager og skoler definerer mål, standarder og kjennetegn på god praksis på områdene relasjoner, sosial kompetanse, gruppeledelse, samarbeid med foresatte og ledelse. Planen inneholder en tiltaksdel med konkrete verktøy og metoder til bruk i barnehager og skoler.

Alle elever på 5.-10. trinn gjennomfører hvert år elevundersøkelsen, utarbeidet av utdanningsdirektoratet. Skolene jobber systematisk med resultatene fra undersøkelsen for å bedre læringsmiljøet. For å sikre et godt læringsmiljø og et godt samarbeid med foresatte, gjennomføres også foreldreundersøkelsen og SFO-undersøkelsen årlig.

Vi ønsker å avdekke mobbing og andre krenkelser raskt. Har du mistanke eller kunnskap om et barn som ikke har det trygt og godt på skolen, bør du melde fra til skolen. Du kan bruke varsleknappen Meld fra om mobbing eller krenkelser, som du finner under. Her blir du ført videre til et elektronisk skjema hvor du fyller inn skole, klassetrinn og avsender. Når skjemaet er ferdig utfylt, får du en kode på mobiltelefonen. Legg inn koden og meldingen sendes til rektor ved skolen. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Rektor vil ta kontakt med melder og undersøke saken. Skolen skal ta barn og foreldre på alvor og sørge for at involverte elever blir hørt.

Nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om - eller tror - at en elev blir mobbet, eller på andre måter ikke har det bra, skal han eller hun alltid

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven får det trygt og godt på skolen. Dette kalles for aktivitetsplikt.

 

Hva hvis en elev blir mobbet av en ansatt på skolen?

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre.

 

Melde saken til Fylkesmannen

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Fylkesmannen.

  • Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
  • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Fylkesmannen. Du må ta kontakt med Fylkesmannen der du bor.

Hva kan Fylkesmannen gjøre?

Hvis Fylkesmannen mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen skal sette en frist for når tiltakene skal bli gjennomført og følge opp saken. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp.

 

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gjøre hvis en elev opplever mobbing. Les mer om temaet på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Informasjon til foresatte om regelverk på engelsk, urdu, arabisk, russisk, polsk, kurdisk, somali og tigrinja.

 

 

Manifest mot mobbing

Manifest mot mobbing er vedtatt i Barn og unges kommunestyre og Kommunestyret, sist i mai 2017 for perioden 2017-2020. Manifestet inneholder prioriterte tiltak i arbeidet mot mobbing, og er forpliktende for alle skoler i Ullensaker kommune. Det er elevene selv som har vært med på å foreslå tiltak og slagord i Manifestet.

Slagord for 2017-2020 er "Har du ikke noe fint å si, ikke si det via teknologi!" Blant tiltakene er stort fokus på nettvett og arbeid mot nettmobbing, trivselslederprogrammet og trivselstiltak, aktivitetsdager hvor elevene samarbeider på tvers av klasser og trinn, morgensamlinger, miljøgruppe på skolene som arbeider med skolemiljø og samtaletilbud til elevene.

 

Skolehelsetjenesten i Ullensaker

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever i grunnskolen.

Tjenesten omfatter individuell konsultasjon ved helsesykepleier på forskjellige klassetrinn, vaksinasjoner etter fastlagt program, oppfølging av enkeltelever etter behov, helseopplysning, veiledning og rådgivning til enkeltelever og i grupper.

Tjenesten utføres av helsesykepleier som er tilknyttet den enkelte skole. Kontakt egen skole for mer informasjon om tilbudet. Kontaktinformasjon til helsesykepleier finnes på den enkelte skoles side på våre hjemmesider.

 


Publisert: 21.11.2016 11:54:33
Sist endret: 03.02.2020 10:24