Innhold

Planer i Ullensakerskolen

Ullensakerskolen er i utvikling. Her finner du de viktigste planene som er felles for grunnskolene i Ullensaker.

Strategiplan for helhetlig læringsløp. Strategiplanen skal ivareta hele lærings­løpet fra barnehagealder og ut grunnskole­alder, og sikre at alle får like muligheter til å gjennomføre grunnskoleløpet og videre­gående skole. Barnehagene og skolene i Ullensaker skal legge til rette for at alle barn og unge får realisert sitt lærings­potensial og bli den beste utgaven av seg selv, slik at de kan delta aktivt i arbeids-­ og samfunnsliv, og ta gode valg for seg selv og andre.

Ullensakerskolens kartleggingsplan inneholder både nasjonale og lokale kartleggingsverktøy. Kartleggingsplan for skoleåret 2019-20.

Handlingsplan for kompetanseutvikling 2021-2022 er en videreføring av Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020. Handlingsplanen for kompetanseutvikling legger føringer for kompetansehevende tiltak i form av etter- og videreutdanning for lærere og skoleledere i Ullensakerskolen.

Handlingsplan for trygt og godt leke- og læringsmiljø i barnehager og skoler i Ullensaker kommune. Handlingsplanen definerer mål, standarder og kjennetegn på god praksis for områdene sosial kompetanse, relasjoner, gruppeledelse, samarbeid med foresatte og ledelse i barnehager og skoler. Standardene er definert ut fra forskningsbasert kunnskap. Planen inneholder en tiltaksdel med verktøy og metoder som ansatte anbefales å bruke etter behov.

Handlingsplan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring i barnehager og skoler i Ullensaker kommune 2018 - 2022.(SLS-Planen) Planen inneholder vedlegg for både barnehage og skole. Vedleggene inneholder blant annet oversikt og forklaring av ulike lese- og læringsstrategier, tips til arbeid med språk og støttende språkstrategi i barnehage, foreldresamarbeid, beskrivelse av intensive lesekurs for skole, plan for innføring og bruk av lese- og læringsstrategier i alle fag, oversikt over grunnleggende begreper og beskrivelse av ulike kartleggingsprøver. Tidlig innsats i Ullensakerskolen gjennom systematisk stasjonsarbeid er også beskrevet i vedlegg. Vedleggene inkluderer leseguider for foresatte på flere språk. Leseguidene gir gode råd om hvordan man kan stimulere barnas leselyst og leseferdigheter, både for de som ikke leser ennå, de som leser noen ord selv og de som kan lese:

Norsk: når barnet ikke kan lese selv. Norsk: når barnet leser noen ord. Norsk: når barnet leser selv.

Engelsk: når barnet ikke kan lese selv. Engelsk: når barnet leser noen ord. Engelsk: når barnet leser selv.

Polsk: når barnet ikke kan lese selv. Polsk: når barnet leser noen ord. Polsk: når barnet leser selv.

Urdu: når barnet ikke kan lese selv. Urdu: når barnet leser noen ord. Urdu: når barnet leser selv.

Handlingsplan for matematisk kompetanse i barnehager og skoler 2021-2024. Handlingsplanen er gjeldende fra skoleåret 2021/22 og inkluderer tiltak og satsningsområder som skal bidra til utvikling av matematisk kompetanse i Ullensakerskolen i tråd med Strategiplan for læringsutbytte.

Handlingsplan for digital kompetanse i barnehager og skoler i Ullensaker 2021-2024 legger føringer for arbeidet med digital kompetanse i Ullensakerskolen. Handlingsplanen legger til rette for at teknologi i Ullensakerskolen til enhver tid brukes til det beste for å nå de mål som er satt nasjonalt og lokalt. Teknologien skal være en støtte i elevenes utvikling av kompetanse i de ulike fagene.  

Trafikksikkerhetsplan for Ullensaker kommune 2012-2025.

Tilstandsrapport 

Ullensakerskolen utarbeider hvert år en tilstandsrapport for grunnskolen. Tilstandsrapporten gir en samlet oversikt over sentrale resultater i Ullensakerskolen.

Svømme- og livredningsopplæring i Ullensakerskolen

Kommunestyret i Ullensaker kommune vedtok 13.02.18 (sak PS 10/18) nye retningslinjer for svømmeopplæring for Ullensakerskolene. Saken kan leses i sin helhet her.

En kartlegging og gjennomgang av organiseringen viste store variasjoner mellom skolene når det gjaldt hvilke trinn som fikk svømmeopplæring, samt hvor mange timer elevene fikk slik opplæring. Hvor mye svømmeopplæring kommunen skal gi, er ikke definert i opplæringsloven og heller ikke regulert i forskrifter. Norges Svømmeforbund anslår at det tar ca. 40 timer fra en elev på 1.- 4. årstrinn starter med vanntilvenning til vedkommende er svømmedyktig. Svømme- og livredningsopplæringen er en del av kroppsøvingsfaget og har som mål at eleven blir trygg i, ved og på vann, svømmedyktig, og i stand til å berge seg selv og andre. Fagmiljøene er entydige i sin anbefaling om tidlig innsats hvis vi skal nå målsetningene. Hovedvekten av svømmeopplæringen bør legges til de yngste elevene, som intensive kurs. Å vente med svømmeopplæring til 4. trinn, slik de fleste barneskolene har gjort, er lite hensiktsmessig med tanke på at elevene skal mestre kravet om å være svømmedyktige innen utgangen av 4. trinn. På bakgrunn av dette vurderte Kommunestyret at elevene i Ullensakerskolen bør få 114 årstimer svømmeopplæring i gjennomsnitt i løpet av grunnskolen – gitt at kommunen har nok bassengkapasitet. Dette er flere timer enn det som gis i sammenlignbare kommuner. Det ble også vedtatt at administrasjonen skal avgjøre hvilke trinn svømmeopplæringen legges til, for å sikre et likt tilbud uavhengig av hvilke skole eleven går på.

Administrasjonen i Ullensaker kommune vurderer at det er viktig å sikre god kvalitet i begynneropplæringen, og har fra og med skoleåret 2018/2019 fordelt bassengtid og årstimer til svømme- og livredningsopplæring for 2., 3., 5. og 8. trinn.

Det vil bli noen år med overgangsordninger før alle Ullensakerelevene er inne i den nye ordningen, og vi beklager ulempene dette medfører for enkeltelever. Skolene står fritt til å organisere overgangsordninger innenfor den tildelte bassengtiden. Administrasjonens klare målsetning er at elevene i Ullensakerskolen skal ha like forutsetninger for å kunne nå kompetansemålene uavhengig av hvilken skole de tilhører, og dette er hovedhensikten med de endringene som er gjort.

Vurdering for læring

Vurdering for læring er et nasjonalt og kommunalt satsningsområde for å utvikle skolenes vurderingspraksis. Målet er at jevnlig underveisvurdering skal fremme elevenes læring. Vurdering har stor betydning for elevenes læring og utvikling. Elevene kan lære mer dersom de forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.

Underveisvurdering er muntlig eller skriftlig informasjon om hva eleven kan og hva eleven må jobbe mer med. Underveisvurderingen gis løpende i hvert fag gjennom hele skoleåret. Når både elever og lærere bruker vurderingsinformasjonen til å justere og tilpasse opplæringen blir det vurdering for læring.

Eleven skal selv delta i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling. Egenvurdering vil si at eleven vurderer seg selv og reflekterer over hvorvidt et læringsmål er nådd eller ikke. Elevene blir altså ikke bare klar over hva de lærer, men også hvordan de lærer.

Etter- og videreutdanning

Alle ansatte i Ullensakerskolen får tilbud om gratis etterutdanning i form av fagsamlinger og kursrekker. Vi har også gode ordninger for videreutdanning av lærere.

Ullensaker satser på etterutdanning i emner som skoleledelse, gruppeledelse, grunnleggende ferdigheter, dybdelæring, elever med migrasjonsbakgrunn og veiledning av nyutdannede lærere.

Ordninger for videreutdanning

Gjennom den statlige ordningen "Kompetanse for kvalitet" har lærere årlig fått studieplass i fagene engelsk, norsk og matematikk. Disse lærerne får gratis studieplass og avsatt tid til studiene enten gjennom stipendordning eller vikarordning.

Skoleledere som gjennomfører mastergrad i skoleledelse har anledning til å søke lokalt stipend.


Publisert: 15.11.2016 10:31:54
Sist endret: 03.05.2022 09:23