Innhold

 

Permisjon fra undervisningen

Søknad om permisjon sendes til skolen som vurderer om det er forsvarlig å innvilge søknaden. Søknaden behandles etter kommunale retningslinjer som er forankret i Opplæringsloven.

To tilfeller gir mulighet til å søke permisjon

 • Når det er forsvarlig, kan en elev gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Du har altså ikke krav på permisjon. Det er skolen som avgjør om permisjonen er forsvarlig.
 • Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden. Er du omfattet av dette, har du rett til permisjon så lenge du får opplæring i permisjonstiden av foreldrene dine.

For permisjoner som ikke gjelder religiøs helligdag, er det ikke noe absolutt krav om at foreldrene sørger for opplæring i permisjonstiden. Det er likevel en fordel om foreldrene og skolen avtaler og lager en plan for slik opplæring.

Skolen kan ikke gi permisjon for mer enn to uker om gangen. Har du behov for lengre permisjon enn to uker, vil du miste retten til skoleplass og skrives ut av skolen. Foreldrene dine bør gjøre en avtale med skolen om at de påtar seg opplæringsansvaret. Du må skrives inn på skolen igjen når du kommer tilbake fra permisjon, og kan da risikere å måtte bytte til en annen skole med ledig plass.

Regler for elevpermisjon utover tre dager i Ullensakerskolen:

Kommunale retningslinjer - Permisjonsreglement gjeldende f.o.m 01.01.2016

Søknader om permisjon fra rett og plikt til opplæring i grunnskolen for å reise på ferie, innvilges ikke.

 • Det kan innvilges permisjon til familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall eller begravelse.
 • Når eleven er tatt ut til å delta på idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamling eller lignende.

Regler for elevpermisjon på inntil tre dager i Ullensakerskolen:

Det skal ikke innvilges permisjon til ferie. Det skal normalt ikke gis permisjon til elever med udokumentert fravær fra opplæringen.

 • Det kan, etter en individuell skjønnsmessig vurdering, innvilges permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer, som f.eks familiebegivenheter.
 • Idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne etter dokumentasjon.
 • Organisasjonsarbeid og politisk arbeid etter dokumentasjon.
 • Tradisjonsrike arrangementer i Ullensakerskolen etter dokumentasjon.

Permisjonssøknader skal behandles individuelt. Forsvarlighetsvurdering av elevens innsats og prestasjoner skal vektlegges. Ikke godkjent fravær blir registrert som udokumentert.

Rektor kan delegere ansvaret for å innvilge permisjoner på inntil en dag til den enkelte kontaktlærer. Ved søknad om permisjon på inntil to eller tre dager må rektor selv vurdere søknaden. Permisjonssøknader må være underskrevet av en foresatt, og meldingsbok e.l kan benyttes. Som en følge av innføring av digital meldingsbok er det ulik praksis i Ullensakerskolen i hvilken grad fysisk meldingsbok benyttes. Alle skoler tar imot søknader digitalt.

Søk permisjon fra undervisningen

Søknadskjema

Læreplanverket Kunnskapsløftet (K06)

Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020

Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (LK20) ble tatt i bruk høsten 2020 og er det som ligger til grunn og skal styre opplæringen i norske skoler. Læreplanverket er en forskrift til opplæringsloven og består av overordnet del, læreplaner for det enkelte fag og fag- og timefordeling i skolen.

Du kan lese mer om læreplanverket og søke i de ulike fagene på Utdanningsdirektoratets nettsider

Leksehjelp

Er du elev i grunnskolen kan du få gratis leksehjelp. Leksehjelp er ikke en del av opplæringen din, men et frivillig tilbud til deg som elev.

Leksehjelp skal støtte opplæringen og bidra til mestring og selvstendig jobbing. Den skal også bidra til å jevne ut sosiale forskjeller i opplæringen.

Kommunen plikter å tilby 8 timer leksehjelp hver uke, men skolene velger selv hvordan tilbudet skal fordeles på de ulike årstrinnene. Tilbudet skal ikke avgrenses til elever som har ekstra behov for opplæring. Om leksehjelpen tilbys som en del av SFO-tiden, kan likevel alle elever delta gratis, også de som ikke er påmeldt SFO.

Kommunen plikter å sørge for forsvarlig tilsyn med elevene i leksehjelpen. Kommunen skal også sørge for at elevene i leksehjelpen får god veiledning og at det psykososiale miljøet er godt. Elevgruppen skal ikke være større enn at hver elev blir fulgt opp individuelt.

Påmelding til leksehjelp gjøres ved den enkelte skole.

 

Klage på leksehjelp

Er du misfornøyd med leksehjelpen, kan du ta dette opp med kontaktlærer eller den som er ansvarlig for leksehjelpen. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til rektor.

Forsikring

Kommunen har tegnet kollektiv barneulykkesforsikring for alle barn i kommunale skoler og barnehager. Fosterbarn og barn i avlastningshjem er også dekket av forsikringen.

Dekningen gjelder ved ulykkesskade som rammer elevene i skoletiden og på vei til og fra undervisningsstedet.

Forsikringen gjelder
 • Innenfor skolens/barnehagens område under ordinær skole/barnehagetid.
 • Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som foregår under skolens/barnehagens ledelse.
 • På direkte vei til og fra skolen/barnehagen.

Fritak fra aktiviteter i fag

Eleven kan søke fritak fra bestemte aktiviteter i fag hvis dette kommer i konflikt med elevens religion eller livssyn. Eleven kan likevel ikke bli fritatt fra selve kunnskapsinnholdet i faget. 

Spesielt er det verdt å merke seg at faget KRLE (Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk) er for alle elever, uansett religiøs bakgrunn eller livssyn, og skal ikke være forkynnende. Skolen skal vise respekt for din religion eller ditt livssyn. Likevel kan deler av undervisningen oppleves som problematiske, f.eks. gudstjeneste før jul. Da kan det søkes fritak.

Har du fylt 15 år, kan du selv søke om delvis fritak. For elever under 15 år søker foreldre/foresatte om delvis fritak.

Søk fritak fra aktiviteter i faget KRLE

Ta kontakt med din skole for søknad om fritak fra KRLE

Spesialundervisning

Elever som ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning, jf Opplæringsloven § 5.1

Behov for spesialundervisning drøftes med kontaktlærer som ved behov, tar saken videre til skolens ressurspersoner/team. Foresatte kan søke pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) direkte, men sakene vil uansett bringes videre til skolen.

Er det bekymring rundt elevens læring, vil skolen teste eleven før PPT kobles inn. Det vil også utprøves ulike former for tilpasset opplæring.

Skolens ressurspersoner/team kan delta i utviklingssamtaler eller tverrfaglige møter. Ressurspersonen/team bistår kontaktlærerne i arbeidet med å utarbeide henvisninger til PPT og å utvikle individuelle opplæringsplaner, IOP.

Særskilt språkopplæring

Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk med utilstrekkelige norskkunnskaper har rett til særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge ordinær opplæring. Elevenes norskferdigheter kartlegges alltid før det gjøres vedtak om særskilt språkopplæring.

Ullensaker kommune organiserer særskilt opplæringstilbud til nyankomne elever på Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring og Vesong ungdomsskole. Ta kontakt med Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring eller Vesong ungdomsskole ved spørsmål om særskilt språkopplæring.

Opplæring i samisk

Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet, jf. opplæringsloven § 6-2. Fjernundervisning er en av flere alternative opplæringsformer som er sidestilt med stedlig undervisning. I Ullensaker kommune tilbys opplæring i samisk gjennom fjernundervisning. 

Ta kontakt med skolen for mer informasjon om samisk fjernundervisning. 

Ordensreglement

Den enkelte skole skal lage ordensregler tilpasset skolens behov. Enkelte kommuner har også felles ordensreglement som omfatter alle grunnskolene.

Et ordensreglement kan bidra til å få et mer velfungerende skolesamfunn ved at det gis regler om hvordan elevene skal ha det, hva elevene kan og ikke kan gjøre på skolen, og hva som skjer hvis reglene brytes. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foreldre/foresatte.

Felles ordensreglement for Ullensakerskolen.

Retningslinjer for reklame

Opplæringsloven § 9-6 slår fast at skoleeier har ansvar for at elever ikke blir utsatt for kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke holdninger, atferd og verdier. 

I Ullensaker kommune er det vedtatt felles retningslinjer for reklame for grunnskolen

 

Relevant lovverk

Opplæringsloven § 13-7a (Plikt for kommunen til å ha tilbud om leksehjelp)

Forskrift til opplæringsloven kap. 1A (Leksehjelp for elever i grunnskolen)

Forvaltningsloven

Opplæringsloven § 2-4 (Undervisningen i faget kristendom, religion, livssyn og etikk )

Opplæringsloven § 2-3a (Fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringen)

Opplæringsloven § 4A-1 (Opplæring spesielt organisert for voksne)

Opplæringsloven § 2-9 (Ordensreglement og lignende)

Opplæringsloven § 2-11 (Permisjon fra den obligatoriske opplæringen)


Publisert: 19.10.2016 14:16:09
Sist endret: 15.11.2016 15:14