Lover og forskrifter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Læreplanverket Kunnskapsløftet (K06)

Læreplanverket K06 (Kunnskapsløftet) ligger til grunn og skal styre opplæringen i norske skoler. Læreplanverket er en forskrift til opplæringsloven og består av en generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for det enkelte fag og fag- og timefordeling i skolen.

Du kan lese mer om læreplanverket og søke i de ulike fagene på Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside.

Leksehjelp

Er du elev i grunnskolen kan du få gratis leksehjelp. Leksehjelp er ikke en del av opplæringen din, men et frivillig tilbud til deg som elev.

Leksehjelp skal støtte opplæringen og bidra til mestring og selvstendig jobbing. Den skal også bidra til å jevne ut sosiale forskjeller i opplæringen.

Kommunen plikter å tilby 8 timer leksehjelp hver uke, men skolene velger selv hvordan tilbudet skal fordeles på de ulike årstrinnene. Tilbudet skal ikke avgrenses til elever som har ekstra behov for opplæring. Om leksehjelpen tilbys som en del av SFO-tiden, kan likevel alle elever delta gratis, også de som ikke er påmeldt SFO.

Kommunen plikter å sørge for forsvarlig tilsyn med elevene i leksehjelpen. Kommunen skal også sørge for at elevene i leksehjelpen får god veiledning og at det psykososiale miljøet er godt. Elevgruppen skal ikke være større enn at hver elev blir fulgt opp individuelt.

Pålmelding til leksehjelp gjøres ved den enkelte skole.

 

Klage på leksehjelp

Er du misfornøyd med leksehjelpen, kan du ta dette opp med kontaktlærer eller den som er ansvarlig for leksehjelpen. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til rektor.

Forsikring

Kommunen har tegnet kollektiv barneulykkesforsikring for alle barn i kommunale skoler og barnehager. Fosterbarn og barn i avlastningshjem er også dekket av forsikringen.

Dekningen gjelder ved ulykkesskade som rammer elevene i skoletiden og på vei til og fra undervisningsstedet.

Forsikringen gjelder
  • Innenfor skolens/barnehagens område under ordinær skole/barnehagetid.
  • Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som foregår under skolens/barnehagens ledelse.
  • På direkte vei til og fra skolen/barnehagen.

Fritak fra aktiviteter i fag

Eleven kan søke fritak fra bestemte aktiviteter i fag hvis dette kommer i konflikt med eleves religion eller livssyn. Eleven kan likevel ikke bli fritatt fra selve kunnskapsinnholdet i faget. 

Spesielt er det verdt å merke seg at faget KRLE (Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk) er for alle elever, uansett religiøs bakgrunn eller livssyn, og skal ikke være forkynnende. Skolen skal vise respekt for din religion eller ditt livssyn. Likevel kan deler av undervisningen oppleves som problematiske, f.eks. gudstjeneste før jul. Da kan det søkes fritak.

Har du fylt 15 år, kan du selv søke om delvis fritak. For elever under 15 år søker foreldre/foresatte om delvis fritak.

 

Søk fritak fra aktiviteter i faget KRLE

Ta kontakt med din skole for søknad om friitak fra KRLE

Spesialundervisning

Elever som ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning, jf Opplæringsloven § 5.1

Behov for spesialundervisning drøftes med kontaktlærer som ved behov, tar saken videre til skolens ressurspersoner/team. Foresatte kan søke pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) direkte, men sakene vil uansett bringes videre til skolen.

Er det bekymring rundt elevens læring, vil skolen teste eleven før PPT kobles inn. Det vil også utprøves ulike former for tilpasset opplæring.

Skolens ressurspersoner/team kan delta i utviklingssamtaler eller tverrfaglige møter. Ressurspersonen/team bistår kontaktlærerne i arbeidet med å utarbeide henvisninger til PPT og å utvikle individuelle opplæringsplaner, IOP.

Særskilt språkopplæring

Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk med utilstrekkelige norskkunnskaper har rett til særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge ordinær opplæring. Elevenes norskferdigheter kartlegges alltid før det gjøres vedtak om særskilt språkopplæring.

Ullensaker kommune organiserer særskilt opplæringstilbud til nyankomne elever på Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring og Vesong ungdomsskole. Ta kontakt med Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring eller Vesong ungdomsskole ved spørsmål om særskilt språkopplæring.

 

Ordensreglement

Den enkelte skole skal lage ordensregler tilpasset skolens behov. Enkelte kommuner har også felles ordensreglement som omfatter alle grunnskolene.

Et ordensreglement kan bidra til å få et mer velfungerende skolesamfunn ved at det gis regler om hvordan elevene skal ha det, hva elevene kan og ikke kan gjøre på skolen, og hva som skjer hvis reglene brytes. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foreldre/foresatte.

Felles ordensreglement for Ullensakerskolen.

Relevant lovverk

Opplæringsloven § 13-7a (Plikt for kommunen til å ha tilbud om leksehjelp)

Forskrift til opplæringsloven kap. 1A (Leksehjelp for elever i grunnskolen)

Forvaltningsloven

Opplæringsloven § 2-4 (Undervisningen i faget kristendom, religion, livssyn og etikk )

Opplæringsloven § 2-3a (Fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringen)

Opplæringsloven § 4A-1 (Opplæring spesielt organisert for voksne)

Opplæringsloven § 2-9 (Ordensreglement og lignende)

Opplæringsloven § 2-11 (Permisjon fra den obligatoriske opplæringen)


Publisert: 19.10.2016 14:16:09
Sist endret: 01.12.2017 10:40