Innhold

Samarbeid skole - hjem

 Elevråd

Elevrådet har som oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer. Det betyr at hvis det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta det opp i elevrådet. Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av skoleåret. For 1. til 4. trinn er det ikke krav om deltakelse i elevrådet.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) skal jobbe for å skape et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen. Foreldrene velger representanter til FAU fra hver klasse.

Samarbeidsutvalget (SU)/driftsstyre

Samarbeidsutvalget (SU)/driftsstyre er skolens øverste rådgivende organ og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU skal ha disse medlemmene
  • To elever, vanligvis fra elevrådet.
  • To foreldre hvor FAU-leder er den ene.
  • To representanter fra undervisningspersonalet.
  • En representant for andre ansatte ved skolen.
  • To representanter fra kommunen hvor rektor er den ene.

 

Se reglementet for samarbeidsutvalget i Ullensaker kommune

Det er et eget reglement for kommunens representanter i samarbeidsutvalget i Ullensaker kommune

Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

Enkelte kommuner har også et kommunalt foreldreutvalg (KFU).

Se reglement for kommunalt foreldreutvalg i Ullensaker kommune

Rådene og utvalgenes rolle

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser. De skal løpende orienteres om forhold som har betydning for skolemiljøet, og skal på forespørsel få lagt fram dokumentasjon om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen. De skal så tidlig som mulig tas med i planlegging og gjennomføring av miljøtiltak.

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, det vil si at den enkelte elev skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Får en ansatt ved skolen kjennskap til eller mistanke om at en elev blir mobbet, diskriminert eller utsatt for vold eller rasisme, skal den ansatte snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen. Elever og foreldre har også plikt til å melde fra i slike saker.

Dersom en elev eller forelder ber om tiltak vedrørende det psykososiale miljøet, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Ved eventuell erstatningssak må skolen dokumentere at de gjorde det de kunne for å stanse mobbingen.

Klage

Er du misfornøyd med samarbeidet med skolen, kan du ta dette opp med rektor. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til kommunen. 

Samarbeidspartnere

Nyttige nettsider

Aktuelle lover

Opplæringsloven § 8-1 (Skolen)

Opplæringsloven kap. 9A (Elevenes skolemiljø)

Opplæringsloven kap. 11 (Organ for brukermedvirkning i skolen)

Barneloven § 30 (Innholdet i foreldreansvaret)

Forskrift til opplæringsloven

Forvaltningsloven

 


Publisert: 20.10.2016 16:29:40
Sist endret: 26.05.2023 14:53