Innhold

Vilkår som gir rett til gratis skoleskyss

Elever i grunnskolen har rett til gratis transport mellom skole og hjem dersom avstanden mellom skole og hjem overstiger en bestemt lengde, skoleveien er særlig trafikkfarlig, eleven har nedsatt funksjonsevne eller eleven har midlertidig skade eller sykdom.

Særlig trafikkfarlig skoleveg

Skyss på bakgrunn av særlig trafikkfarlig skoleveg er et kommunalt ansvar innenfor avstandsgrense 2 km for 1. trinn og 4 km for 2.- 10. trinn. Det er trafikksikkerhetsforumet i kommunen som har ansvaret for å definere særlig trafikkfarlige strekninger. Trafikksikkerhetsforumet består av representanter for enhetene vann, avløp, renovasjon og vei (VARV), plan, Statens vegvesen region øst, lensmann i Ullensaker og stab for skole og barnehage. Skolene ved FAU gir innspill til saken, som utarbeides årlig.

Vurdering av særlig trafikkfarlige skoleveger 2017/2018.

Elever som ikke har rett til gratis skoleskyss

Elever som ikke har rett til gratis skoleskyss, kan også benytte seg av kollektivtransport til og fra skolen, men må da betale billetten selv. Ta kontakt med Ruter for informasjon om billetter og billettpriser.

Klage på vedtak om gratis skoleskyss

Har du søkt om skoleskyss og fått avslag, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avslaget. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til de som har fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Mer informasjon om skoleskyss

På Skoleskyss.no kan du lese mer om vilkårene for gratis skoleskyss.

Nyttige nettsider

Aktuelle lover


Publisert: 29.09.2016 09:45:20
Sist endret: 15.11.2016 15:14