Innhold

Skolestart

Alle barn har både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år:

 • Rett til grunnskoleopplæring betyr at alle barn har krav på å få opplæring på en offentlig grunnskole.
 • Plikt til grunnskoleopplæring betyr at elevene må delta i grunnskoleopplæring, men ikke nødvendigvis på en offentlig skole. Foreldre/foresatte kan i stedet velge en friskole (privat skole) eller hjemmeundervisning, altså at du underviser egne barn hjemme.
 • Grunnskoleopplæring i offentlig skole er gratis. Skolen kan ikke kreve betaling for undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoler, utflukter eller andre turer som er en del av grunnskoleopplæringen.

Skoleplass

Alle nye elever med folkeregistrert adresse i Ullensaker vil få brev fra kommunen i god tid før skolestart. I brevet får du vite hvilken skole det er reservert plass på og hva du skal gjøre for å bekrefte eller si fra deg plassen. 

Innskriving av 1.klassinger til Ullensakerskolen

Innskriving til nytt 1.trinn for Ullensakerskolen skjer digitalt og foresatte med foreldreansvar fyller ut innskrivingsskjema(velg språk øverst i skjemaet):

Innskrivingsskjema

Ta kontakt med din nærskole  hvis dere har spørsmål angående utfylling av skjema.

Bli kjent med skolen

Våren før skolestart vil nærskolen invitere barn og foresatte til skolen i tråd med veilederen - Fra Eldst til Yngst. Veilederen tar sikte på å sikre helhet, samarbeid og en meningsfull sammenheng mellom barnehage og skole, og ivareta en trygg og god overgangsprosess for barn og foresatte.

Datoer og utfyllende informasjon vedrørende programmet i veilederen kommer  som invitasjon fra nærskolen.

Velkommen som elev og foresatt ved Ullensakerskolen!

Skoletilhørighet

Det er elevens bostedsadresse som avgjør hvilken skole eleven sogner til. Elever som bor i en skoles inntaksområde gis skoletilhørighet ved denne skolen. Elever som bor i grenseområder kan gis skoletilhørighet ved alle skolene for dette inntaksområdet.

Våre skolekretser

Foresatte kan søke om skoletilhørighet for sitt barn ved annen skole enn nærskolen. Søknaden kan fremmes hele året, men søknadene for kommende skoleår behandles først etter 15. mars. Dette gjelder også for barn som ønsker å starte i 1. klasse på annen skole enn nærskolen.

Vedtak om skoletilhørighet gjelder for hele elevens skoleløp, med følgende unntak:

 • elevens opplæringsplikt i Ullensaker kommune opphører
 • eleven flytter ut av inntaksområdet
 • inntaksområdet endres i forskriften
 • eleven innvilges endret skoletilhørighet etter søknad
 • eleven tildeles annen skoletilhørighet etter opplæringslovens § 8-1 tredje ledd

Forskrift om inntaksområder for grunnskolen i Ullensaker kommune skal gi foresatte størst mulig grad av forutsigbarhet om hvilken skoletilhørighet elever i Ullensakerskolen skal ha.

Søknad om skoletilhørighet i annet inntaksområde i Ullensaker rettes til skolen man søker plass ved. Søknad om skoletilhørighet på en skole i annen kommune rettes til bostedskommunen. Ved endret skoletilhørighet må de foresatte, dersom det ikke foreligger særlige grunner, selv dekke eventuelle skysskostnader.

Revidert forskrift om inntaksområder for grunnskolen i Ullensaker kommune ble vedtatt av Kommunestyret 7. september 2021 i forbindelse med Skolebruksplanarbeidet. Endringene i inntaksområdene (§ 8) vil  tre i kraft skoleåret 2022-2023.

Skolekapasitet ved grunnskolene i Ullensaker kommune skoleåret 2022-2023

Skolebruksplan Ullensakerskolen 2021-2031

Bytte skole

Eleven får tildelt skoleplass på nærskolen i skolekretsen ut fra folkeregistrert adresse om høsten det året de fyller fem år. Foresatte kan søke om skoletilhørighet for sitt barn ved annen skole en nærskolen. Familier som flytter ut av skolekretsen, men ønsker å beholde tildelt skoleplass, må også søke om bytte av skoletilhørighet. Det er viktig å merke seg at skoleskyss ikke dekkes ved valg av annen skole enn nærskolen. Rektor ved skolen det søkes plass ved behandler søknader om skolebytte.

Søknadsskjema om bytte av skole finner du i skjemaliste a-å under barnehage, skole og SFO. 

Skjema a-å

 

Ved ønske om skole i annen kommune enn hjemkommune må søknad sendes kommunen (v/ SB-stab). 

 

Dersom du skal flytte, er det viktig å melde fra til skolen slik at skolen får sendt flyttemelding til ny skole/kommune. Du må også gi samtykke til at skolen kan overføre taushetsbelagt informasjon til ny skole (Samtykke gjelder bare ved flytting til annen kommune). Skjema for melding om skolebytte ved flytting finner du i skjema a-å under barnehage, skole og SFO.

Overføring av informasjon i forbindelse med overgang til ny skole

Ved skolebytte og overgang til ny skole kan skolen hente inn personopplysninger fra den andre skolen som er nødvendige for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring og retten til dokumentasjon på opplæringen, jf. opplæringsloven § 15-10 andre ledd. Følgende opplysninger kan overføres fra tidligere skole til ny skole uten samtykke: 

 • Tidligere gjennomført opplæring, inkludert fagsammensetning 
 • Karakterer som skal føres på vitnemål eller kompetansebevis 
 • Fravær som skal føres på vitnemål eller kompetansebevis 
 • Kartlegging av elever med rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 

Nødvendige opplysninger fra vedtak om skolebytte etter opplæringsloven § 9 A-12 som den nye skolen trenger for å kunne ivareta eleven som blir flyttet og andre elever på skolen, kan også deles med ny skole uten samtykke.  

For å kunne legge til rette for opplæringen til en elev kan skolen dele personopplysninger dersom eleven (over 15 år) eller foresatte med foreldreansvar samtykker til det, jf. opplæringsloven § 15-10 fjerde ledd. 

Eksempler på opplysninger som trenger samtykke for å overføres er:   

 • Sakkyndige uttalelser 
 • Vedtak om spesialundervisning 
 • IOP 
 • Årsrapporter 
 • Referater/skjemaer fra utviklingssamtaler 
 • Helseopplysninger
 • Referat fra møte om bekymring rundt elevens læring 

Samtykkeskjema

Tidlig (fremskutt) skolestart

Mener du at barnet ditt bør begynne på skolen allerede det året det fyller fem, kan du søke om tidlig (fremskutt) skolestart. Søknaden sendes til SB-stab i kommunen. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) vil vurdere hvor langt barnet har kommet i utviklingen. Dersom PPT konkluderer med at barnet er klar for skolen, kan kommunen v/SB-stab fatte vedtak om tidligere skolestart.

For å få godkjent tidlig skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april i året du søker skolestart for.

Om barnet går i barnehage, bør du rådføre deg med barnehagen før du søker. Barnehagen vil sammen med deg vurdere barnets utviklingsnivå og hjelpe deg å skrive søknaden.

Søknad

Du kan søke alene eller sammen med barnehagen. Skriv hvorfor du mener barnet bør starte på skolen ett år tidligere og legg ved aktuell dokumentasjon. Søknaden sendes til Ullensaker kommune v SB-stab. Kommunen sender søknaden videre til PPT som vil ta kontakt for en samtale og avtale observasjon og testing av barnet. Går barnet i barnehage vil barnehagen også bli involvert.

Søknad om fremskutt skolestart må sendes innen 1. januar året barnet fyller 5 år, altså året før opprinnelig skolestart skal finne sted.

Utsatt skolestart

Dersom du er i tvil om barnet har kommet langt nok i sin utvikling til å starte på skolen, kan du søke om ett års utsettelse av skolestarten. Søknaden sendes til SB-stab innen 1. januar året skolestart opprinnelig skal finne sted. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) vil vurdere hvor langt barnet har kommet i utviklingen. Dersom PPT konkluderer med at barnet ikke har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen, kan kommunen (v/ SB-stab) fatte vedtak om utsatt skolestart hvis det vurderes at det er til barnets beste.

Om barnet går i barnehage, bør du rådføre deg med barnehagen før du søker. Barnehagen vil sammen med deg vurdere barnets:

 • modenhet og kognitive ferdigheter (evne til å forstå)
 • språklige ferdigheter
 • motorikk (bevegelighet)
 • sosiale ferdigheter

Får barnet ditt utsatt skolestarten, vl det vanligvis være et vilkår at barnet går i barnehage det ekstra året.

Skolen tilbyr spesialundervisning til barn som trenger større grad av tilrettelegging. Utsatt skolestart vil derfor ikke være like aktuelt for:

 • barn med store og varige funksjonsnedsettelser
 • barn som vil ha behov for spesialundervisning i store deler av opplæringstiden

Hjemmeundervisning

Alle barn har både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år:

 • Rett til grunnskoleopplæring betyr at alle barn har krav på å få opplæring på en offentlig grunnskole
 • Plikt til grunnskoleopplæring betyr at elevene må delta i grunnskoleopplæring, men ikke nødvendigvis på en offentlig skole. Du som forelder kan i stedet velge en friskole (privat skole) eller hjemmeundervisning, altså at du underviser egne barn hjemme.

Velger du å undervise ditt barn hjemme må du melde fra til kommunene om dette.

 

Nyttige lenker

Norsk hjemmeundervisningsforbund

Relevant lovverk

 


Publisert: 29.09.2016 12:48:54
Sist endret: 07.02.2023 14:49