Innhold

Tilbake til hovedsiden - vann, avløp, renovasjon og veg

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Kommunens forskrift inneholder bestemmelser om tekniske forhold som har betydning for ileggelse av gebyr og fakturering. Av vesentlige forhold nevnes:

 • Tilknytningsgebyr; bestemmelser ved nybygg, tilbygg, midlertidige bygg og gjenoppbygging etter brann/riving
 • Årsgebyr; bestemmelser ved iverksetting av nybygg, eiendomsoverdragelse, midlertidige fritak og opphør av årsgebyr (frakobling av vannforsyning)
 • Saksbehandlingsgebyr; bestemmelser for utslippstillatelser og påslippstillatelser, tilsyn og kontroll av anlegg

Du finner forskriften på www.lovdata.no

Har du spørsmål til fakturaen?

Henvendelsen sender du til:
E-post: gebyrer@ullensaker.kommune.no
Eller: Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim

Merk henvendelsen med
• Kundenummer (du finner det på fakturaen)
• Adresse, og gjerne gnr og bnr for eiendommen fakturaen gjelder
• Hvem du er og hvor svaret skal sendes

Vi trenger litt tid til å finne nødvendige opplysninger for din eiendom. Vi svarer så fort vi kan, men ber deg uansett betale fakturaen innen forfallsdato. Viser det seg at det er gjort en feil, vil dette bli rettet på neste faktura.

Er noe av informasjonen på fakturaen for kommunale eiendomsgebyrer uleselig?

Deler av teksten på faktura for kommunale eiendomsgebyrer som forfaller 20. september, vil være uleselig for enkelte abonnenter. Dette gjelder bare abonnenter som har vannforbruk stipulert etter areal og som deler avfallsløsning med andre.

Teksten som ikke er synlig angir:

 • perioden: 01.07.19 - 31.12.19
 • abonnentens andel av den aktuelle tjenesten i sitt sameie
 • arealet gebyret er stipulert ut fra og enhetspris

Perioden og arealet vil likevel fremgå andre steder på fakturaen.

Vi beklager feilen, som har tekniske årsaker.

Ta kontakt med oss på renovasjon.gebyrer@ullensaker.kommune.no, dersom du har spørsmål knyttet til fakturaen.

Priser og beregning

Som eier av eiendom betaler du for vann, avløp, renovasjon og feiertjenester. Prisen på disse tjenestene beregnes etter selvkostprinsippet. Det betyr at vi ikke krever mer enn hva det faktisk koster å tilby tjenesten.   

Her finner du årets priser for alle kommunens tjenester

Det ble en økning av årsgebyr fra 2018.

Fakturaterminer og inkassovarsel

Ullensaker kommune fakturerer kommunale eiendomsgebyrer (kommunale avgifter) 2 ganger i året. Fakturaen sendes ut i februar og august med fast forfall 20.mars og 20.september. Vi har ikke muligheten til å fakturere oftere enn 2 ganger per år. Dette er vedtatt i forskrift om vann og avløpsgebyrer jf § 31.

Dersom du får inkassovarsel og har betalt fakturaen, så er det fordi du har betalt etter forfall. Minner om at forfalte krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen jf § 34 i forskriften. 

Eierskifte

Fakturaen gjelder eiendom og kundenummer følger eiendommen. Faktura sendes til tinglyst eier ved fakturatidspunktet. Ved eierskifte må selger og kjøper selv dele fakturaen. Ved eierskifte må du lese av vannmåler og melde fra til kommunen.

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer 

Renovasjonsgebyrer

 • Plastgebyr faktureres hver boenhet
 • Grunngebyr faktureres hver boenhet
 • Restavfall faktureres etter beholderstørrelse eller andel
 • Papir faktureres etter beholderstørrelse eller andel

Utfyllende forklaring og prisliste

Årsgebyr for vann

Det er 2 alternativer for beregning av årsgebyr for vann. Enten vannforbruk etter bruksareal (BRA) på bolig eller målt vannforbuk med vannmåler. På fakturaen vil du se punktene under:

 • Vannforbruk etter areal
 • Vannforbruk målt privat/næring
 • Forskudd vanngebyr privat/næring
 • Fradrag vann

Kubikkpris (m3) er lik for privat og næring

Alternativ 1: vannforbruk stipulert etter areal. Alternativ 2: vannforbruk målt med vannmåler
 • Beregnes ut i fra boligens bruksareal (BRA) x 1,3 (+30%)(omregningsfaktor til m3) x pris
 • Målt forbruk (m3) fra vannmåler x fjorårets pris
 • Forskudd – antatt forbruk for i år
 • Fradrag vann – forskudd betalt i fjor. Avregnes mot innrapportert forbruk for i fjor

Du er ansvarlig for å sende inn måleravlesning til kommunen for at vi skal kunne beregne riktig forbruk.

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, kapittel 4 Årsgebyr

Årsgebyr for avløp

Kommunal tilkobling
  • Avløp etter areal
  • Avløp etter måler privat/næring
  • Forskudd avløpsgebyr
  • Fradrag avløp

Kubikkpris (m3) er lik for privat og næring. For årsgebyret settes avløpsmengde lik vannforbruk hvis du er tilknyttet offentlig avløp.

Privat avløpsanlegg
  • Septiktank eller minirenseanlegg
  • Årsgebyr tilsyn avløpsanlegg
  • Oppmøtegebyr

Du blir fakturert for faste regelmessige tømminger. Dette justeres ved endret tømmevolum som blir rapportert fra tømmefirmaet til kommunen. Minstepris gjelder anlegg på 3 m3.

Tilsynsgebyr for private avløpsanlegg

Abonnenten faktureres et oppmøtegebyr dersom tømming ikke kan foretas som følge av brudd på abonnentens plikter. 

 Prisliste

Målerleie

Årlig leie faktureres på første termin. Dette dekker innkjøp, rutinemessig kontroll og vedlikehold av vannmåler. For å sikre at målingen blir riktig blir vannmåleren rutinmessig byttet når den er 10-15 år gammel. 

Mer om vannmåler

Feie- og tilsynsgebyr

Feiegebyret fastsettes etter selvkostprinsippet av hver enkelt kommune. Det er kommunene som krever inn feiegebyret på vegne av Øvre Romerike brann og redning.

Dette er et årsgebyr, kun fakturert på 2. termin. Blir fakturert per pipeløp/røykløp. Feiing utføres etter behov, og behovet for feiing kartlegges når feieren gjør tilsyn.

Melding om fritak

Øvre Romerike brann og redning


Publisert: 24.10.2018 14:47:04
Sist endret: 10.12.2019 14:56