Innhold

Renovasjon når du bygger

Hva må du huske på?

Alle husholdninger må følge kommunens renovasjonsordning. Ved bygg av ny bolig må den som skal bygge sørge for at krav i renovasjonsforskriften overholdes. I forbindelse med planleggingen av en utbygging skal det fremkomme detaljtegninger av avfallshåndteringen, så tidlig som mulig i planprosessen. Det skal foreligge detaljert kart, detaljtegning og beskrivelse av felles oppsamlingssted. Utbygger skal sørge for at den praktiske tilretteleggingen er gjort kjent for kjøper og at det videre oppfølgingsansvar er definert (eksempelvis sameie, borettslag o.l.). Løsningen skal godkjennes av kommunen. Næringsavfall er avfall som oppstår der det drives næringsvirksomhet, enten denne er i offentlig eller privat regi. I områder hvor det er blandet avfall (næring og husholdning), skal det tydelig fremgå merket avfall og næringsavfallet skal holdes adskilt til husholdningsavfallet.

For de sentrumsnære områder som planlegges med småhusbebyggelse/leiligheter, skal det legges til rette for fellesløsninger i form av nedgravd avfallsløsning. Det skal planlegges helhetlig løsning for hele planområdet, hva gjelder hente- og kjøremønster for renovatør. Nedgravde avfallsløsninger skal planlegges sammen med øvrig teknisk infrastruktur for en hensiktsmessig og optimal løsning. I kommunens renovasjonsforskrift er satt krav til kjørbar vei – en gjennomgående vei, snuplass eller blindvei med vendehammer og som innehar kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle stor lastebil. Av hensyn til sikkerheten skal det tilstrebes snuplasser som ikke medfører rygging av store kjøretøy. Renovasjonsplan med beskrivelse skal godkjennes av kommunens VARV-enhet og senest behandles i forbindelse med rammesøknaden.

Kommunens renovasjonsforskrift

Nedgravde avfallsløsninger, er søknadspliktig og søknad med målsatte tegninger skal innsendes til kommunens byggesak for saksbehandling. Bestilling av aktuelt situasjonskart, gjøres ved å sende e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no

Avfallsbrønner, likesom beholdere på hjul, eies – vedlikeholdes – og driftes av abonnentene

For husholdninger gjelder at kommunens godkjenning vil utløse en erstatning tilsvarende kostnaden for ordinære beholdere på hjul.

ØRAS

Viktige hovedkrav
 • Anslått kapasitetsberegning pr boenhet pr fraksjon er 150-200 liter.
 • Ullensaker kommune har åpnet for størrelsene 1300, 3000 og 5000 liter brønner for alle de tre fraksjoner som er gjeldende (papir, plast og rest/matavfall).
 • Avfallsbrønnene skal ha innvendig sekk og løsningen skal være tilrettelagt for tømming med et vanlig renovasjonskjøretøy (komprimator og stor lastebil).
 • Det skal ivareta de myke trafikanter som ferdes der et renovasjonskjøretøy skal frem og relevant regelverk for sikkerhet er gjeldende i planleggingen.
 • Avstand fra bilens standplass på kjørbar vei skal ikke være lenger enn kranens rekkevidde (maks 5,0 meter).
 • Avstand mellom brønnene skal være min. 0,5 meter.
 • Beskrive reserveløsning hvor kapasitet og plassering ivaretas, ved evt stans i anlegget.
 • Kran som er montert på renovasjonskjøretøyet, skal ha fri løftehøyde på 8,0 meter.
 • Min. avstand mellom bygg/konstruksjon og VA-ledninger er min. 4m ved normalt leggedyp.
 • Overvann skal håndteres på egen eiendom etter prinsippet om lokal overvannshåndtering.
 • Kabelpåvisning.


Ovennevnte krav skal ivaretas på lik linje med at avfallshåndteringen skal tilpasses Universell utforming, som i grove trekk betyr:

 • Innkasthøyde, maks 1,1 meter.
 • Maks 100,0 meter avstand fra hver boenhet
 • Brukernes gangvei fram til standplassen bør være fri for hindringer som fortauskanter terskler og liknende.
 • Stigningsforholdet skal ikke overstige 1:20 (5 %).
 • Overganger bør være nivåfrie og med minimalt fall for avrenning av overvann.

Brann er også en betydelig risikofaktor som det skal tas hensyn til ved planlegging av nedgravde avfallsløsninger. Brann kan oppstå ved at avfallet selvantennes eller ved at lett tilgjengelig avfall blir antent. Avfallsbeholderen bør plasseres i tilstrekkelig avstand til husvegg og takutstikk for å hindre spredning av brann. Det vises for øvrig til forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter for nærmere bestemmelser om dette.

Etablering av nedgravde avfallsløsninger

I tillegg stiller kommunen krav gjennom prosessen med etablering av nedgravde avfallsløsninger:

Planstadiet:

 • Renovasjonsplan skal godkjennes av Ullensaker kommunes renovasjonsmyndighet senest i forbindelse med rammetillatelse.
 • Kommunen har følgende krav i forbindelse med etableringen:

Før fysisk plassering av avfallsbrønner:

 • En ansvarlig representant for beboerne skal ivareta forholdene med renovasjonsordningen og være kommunens kontaktperson. Kommunen skal kontaktes for avtale om kontroll av den fysiske plasseringen av brønnene på stedet.
 • Det skal lages en plan over hvor mange brønner som skal aktiveres ut fra innflyttingshastighet. Kommunen kan gi pålegg om midlertidige ordninger.
 • Brønnene må være fysisk stengt inntil de er godkjent av kommunen for bruk.

Før innflytting – i god tid før innflytting:

 • Kommunen skal kontaktes for å avtale tidspunkt for fysisk åpning av brønnene.
 • Kommunen utsteder en skriftlig godkjenning. Renovasjonsgebyret starter fra brønnene er godkjent åpnet. Kommunen iverksetter tømmetjenesten. For husholdninger gjelder at kommunens godkjenning vil utløse en erstatning tilsvarende kostnaden for ordinære beholdere på hjul.
 • Informasjonsmateriell om kildesortering og renovasjonsordningen fås fra kommunen.
 • Det skal utarbeides egen ordning for håndtering av innflyttingsavfall.

Ved innflytting:

 • Selger skal sørge for at kjøper av eiendom, ved overtakelse, får informasjon om renovasjonsordningen i Ullensaker kommune.
 • Eier plikter å informere eventuell leietaker om renovasjonsordningen.

Veg når du bygger

Når du skal bygge langs vei er det flere hensyn du må ta.

Kommunen har utarbeidet og vedtatt en veinormen som skal fungere som oppslagsverk og gi en kortfattet innføring i de krav som stilles til veiplanlegging for privat og kommunalt veinett. Normen omfatter også avkjørsler fra offentlig og private veier.

Skal du bygge eller flytte boligavkjørsel?

Ved anleggelse av nye avkjørsler, flytting av avkjørsler samt endret eller utvidet bruk av eksisterende boligavkjørsler må det søkes om tillatelse til dette etter Veglovens bestemmelser.

Ligger eiendommen langs en riks- eller fylkesveg er det nødvendig med tillatelse fra Statens vegvesen. Mer informasjon på Statens vegvesen sin nettside.

Hvis du har eiendom som grenser mot kommunal og privat vei finnes det regler for hvordan du anlegger avkjørselen fra eiendommen. Avkjørsel til eiendom skal bygges etter retningslinjene til Ullensaker kommune og bygges og vedlikeholdes etter Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler til offentlig veg 

Husk
 • Avkjørselen skal ikke være bredere enn 4 meter og skal kobles vinkelrett ut på veg.
 • Der avkjørselen går over en veigrøft, skal det legges ned en stikkrenne med diameter på min. 250 mm for håndtering av overvann.
 • Avkjørsler skal utformes slik at overvann, søle, grus og lignende ikke blir ledet inn på den overordnede veien.
 • I avkjørsel mellom veibane og formålsgrense (eiendomsgrense) tillates kun asfalt eller grus. Belegningsstein eller lignende tillates ikke på dette arealet.
 • Med bakgrunn i trafikksikkerhet skal det være nok plass til å snu på egen tomt, slik at rygging ut på vei unngås. For at en parkeringsplass skal fungere skal det være et tilstrekkelig manøvreringsrom. Snumulighet vises med sporingskurver.
 • Fri sikt i boligavkjørselen skal sikres etter felles kommunal veinorm. Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer (f.eks. vegetasjon, mur, tett gjerde, renovasjonsløsning, o.l.) ikke være høyere enn 0,5 m over primærveiens kjørebanenivå.Fri sikt vises med sikttrekant.

 

Postkasser og avfallsbeholdere

Postkasser og avfallsbeholdere må plasseres på egen eiendom og ikke nærmere vei enn én meter fra eiendomsgrense/regulert tomtegrense. Husk fri sikt i avkjørsel og veikryss.

Hva må legges ved søknaden?

For at en søknad skal kunne behandles, må det legges ved en målsatt situasjonsplan for eiendommen som viser:

- Bygninger
- Plassering av avkjørsel
- Bredde på avkjørselen og frisikt (vises med sikttrekant).
- Parkering/biloppstillingsplass
- Snumuligheter på egen grunn

Søknaden sendes til postmottak@ullensaker.kommune.no

Viktig: Du kan søke om boligavkjørsel utenom en byggesak. Hvis du skal gjøre andre endringer på eiendommen som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven må du søke om avkjørselen samtidig med de andre tiltakene. Da må du sende dette inn som en byggesak.

Skal du bygge hus, garasje, trapp, terrasse, oppføre mur eller annen fast anretning langs vei?

Da må du sjekke om det er fastsatt byggegrense i kommune- eller reguleringsplan.

Dersom det ikke er tegnet inn byggegrense mot vei i planen, gjelder veglovens generelle byggegrenser.

Dersom eiendommen din ligger langs en riks- eller fylkesveg, må du huske å sjekke med Statens vegvesen hvilke bestemmelser som gjelder for byggegrense for din eiendom.
Mer informasjon på Statens vegvesen sin nettside

Dersom eiendommen ligger langs en kommunal eller privat vei eller en gang-/sykkelvei, må du sjekke med Ullensaker kommune.

I henhold til Veglova § 29 skal byggegrensene gå i en avstand på 15 meter fra veg og gang-/ sykkelveg. Avstand måles fra midten av vegen er 15 m.

Skal du bygge hus, garasje, trapp, terrasse, oppføre mur eller annen fast anretning nærmere enn 15 meter fra midtlinjen på veg og gang-/sykkelveg, må du søke om dispensasjon fra vegloven § 29 (avstand til kommunal veg).

Husk at ikke-søknadspliktige tiltak i byggesaksforskriften (SAK10) bare kan brukes forutsatt at det er i tråd med regelverket, med andre ord IKKE hvis bygningen plasseres innenfor byggegrense mot vei. Reglene gjelder heller ikke for avkjørsler.

Søknad om dispensasjon fra byggegrense langs kommunal vei

For at søknad om dispensasjon fra byggegrense langs kommunal vei skal kunne behandles, må den inneholde følgende:

 • Beskrivelse av tiltaket, altså det du skal bygge eller endre.
 • Situasjonskart i målestokk 1:500 som viser plasseringen av tiltaket. Tegn en rett linje mellom det nærmeste punktet (husk takutstikk) på tiltaket og midtlinje vei. Skriv på nøyaktig avstand i meter og centimeter (eksempel: 9,78 m).
 • Dersom det er sannsynlig at tiltaket vil kunne påvirke sikt i avkjørsel eller vei, må situasjonskart også vise frisikt i avkjørsel.

Søknaden sendes til postmottak@ullensaker.kommune.no

Viktig: Gjelder dispensasjonssøknaden byggverk som medfører etablering av ny avkjørsel, eller utvidet/endret bruk av eksisterende avkjørsel fra kommunal vei, må du legge ved søknad om dette.

 


Publisert: 24.10.2018 14:47:04
Sist endret: 17.06.2021 10:06