Innhold

Skal jeg ha vannmåler?

Eiendommer som skal ha installert vannmåler

Det er et krav om å ha installert vannmåler for næringseiendommer inkludert

 • offentlige virksomheter
 • eiendommer med basseng
 • gårdsbruk.

Kombinerte eiendommer (næring/bolig) skal ha installert vannmåler som skiller vannforbruk til næring fra øvrige deler av bygget.

Øvrige eiendommer, inkludert private eiendommer

Øvrige eiendommer kan velge om de vil ha vannmåler.

Er du usikker på om du skal installere vannmåler, kan du lese kommunens veileder Bør jeg installere vannmåler?.

Borettslag

Borettslaget regnes som én abonnent. Andelseiere må avtale installasjon av vannmåler med borettslaget, ikke med kommunen.

Sameier
 • Felles vannmåler for hele sameiet

Sameiet kan samarbeide om felles vannmåler. Da vil eiere av enkelte leiligheter faktureres ut fra det målte vannforbruket fra felles måler fordelt etter eierbrøk.

Hvis en vannmåler skal deles av flere seksjoner må skriftlig søknad om samarbeid om felles vannmåler sendes til kommunen, der det også skal opplyses om abonnentenes eierbrøk i bygget.

 • Sameiet har ikke en felles vannmåler

Hvis sameiet ikke har en felles vannmåler, og du heller ikke har installert vannmåler i din leilighet, fakturerer vi årsgebyr beregnet på grunnlag av tilknyttet bruksareal (BRA). Vi fakturerer hver seksjon med egen faktura.

Du kan også få installert vannmåler for din leilighet uavhengig av sameiet. Da blir du fakturert etter målt forbruk av vann.

 

Til private i sameier: ta kontakt med sameie først

Før du tar en beslutning om å installere vannmåler for din leilighet, ta kontakt med ditt sameie for å høre om de har planer om å søke om samarbeid om felles vannmåler.

Dersom sameiet senere bestemmer seg for samarbeid om felles vannmåler vil din private måleren ikke lenger kunne brukes som grunnlag for å beregne gebyr. Derfor kan du få unødvendige utgifter til rørlegger og lignende.

Nærings- og industrivirksomheter

Alle nærings- og industrivirksomheter skal ha installert vannmåler.

Dersom konsentrasjon av organisk stoff i avløpsvann overstiger 600 mg/l KOF, anbefales det å installere egen vannmåler for å måle dette påslippet til kommunalt nett. Mer om dette kan du lese under avløp fra nærings- og industrivirksomhet

Ved installering av ny vannmåler skal skjema for utlevering/innlevering av vannmåler fylles ut. I tillegg skal også skjema om vannmålere for KOF-grunnlag fylles ut. 

For abonnenter

Alle vannmålere som brukes til å beregne kommunale gebyrer må være registrert i kommunen. Vannmåler skal være godkjent av kommunen og installert etter kommunens forskrift om vann og avløp.

Bestille vannmåler
 • Bestill installering av vannmåler hos et godkjent rørleggerfirma.
 • Rørlegger fyller ut skjema for deg, sender det til godkjenning hos kommunen og henter vannmåler fra kommunens lager.
 • Du dekker alle kostnader knyttet til installasjon og bruk av vannmåler.
Installere vannmåler
 • Vannmåler skal monteres kun av godkjent foretak. Rørlegger dokumenterer installering med bilder.
 • Kommunen kontrollerer installasjonen.
 • Mer informasjon om utlevering, plombering og kontroll av vannmåler blir sendt sammen med godkjent bestilling av vannmåler.
Feilaktig installert vannmåler
 • Kommunen kontrollerer installasjon av vannmåler.
 • Dersom vannmåler er installert feilaktig, må det rettes opp. Kontakt rørleggerfirma. Utbedring skal dokumenteres med bilder.
 • Ved uenighet kan kommunen komme på befaring og du blir pålagt å betale kontrollgebyr. Gebyret for tilleggskontroll er på kr. 1.587,00 i 2020 (se prisliste nedenfor).
 • Oppgjør av faktura fra kommunen med gebyr ved feilaktig installasjon er et forhold som du som huseier har med din rørlegger.
Lese av vannmåler
 • Vannmåleren skal leses av en gang i året, i desember. Dette får du varsel om.
 • Rapporter resultatet av avlesning til kommunen innen oppgitt frist, men gjerne så tidlig som mulig. Registrer din målerstand digitalt herAvlesning.
 • Dersom du ikke rapporterer innen fristen, kan kommunen bruke stipulert (antatt) vannforbruk eller sende ut personell for kontrollmåling. Da vil du måtte betale gebyr for kontoll.
 • Ta straks kontakt med kommunen dersom måleravlesningen din er unormal. Årsaken kan være en vannlekkasje. Les mer om vannlekkasje lengre ned på denne siden.
Skifte ut vannmåler
 • Du vil få beskjed fra kommunen når det er tid for å skifte måleren. Du vil også få en beskrivelse av hvordan dette skal gjøres.
 • Du som huseier har ansvar for å følge med på vannmåleren. Ta kontakt med kommunen dersom du oppdager noe du tror kan være feil.
Levere vannmåler tilbake
 • Vannmåler eies av kommunen. Ved godkjent frakobling av eiendommen fra kommunalt ledningsnett skal den leveres tilbake til kommunen.
 • Årsaken til en slik frakobling kan være permanent fraflytting, rivning eller brann.
 • Ta kontakt med et autorisert rørleggerfirma for å bestille frakobling og innlevering. Rørleggeren skal fylle ut et rørleggermelding for deg og søke kommunen om frakobling.
 • Både frakobling og eventuelt ny tilkobling gjøres for abonnentens regning.
 • Det er ikke anledning til å levere vannmåler tilbake for å gå tilbake over til å betale stipulert (antatt) vann- og avløpsgebyr.
Hva er du ansvarlig for som abonnent?
 • Holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold.
 • Lese av vannmåler og rapportere til kommunen innen oppgitt frist.
 • Følge med på vannforbruket, oppdage og utbedre eventuelle lekkasjer.
 • Betale årsgebyr for det vannet som brukes og det avløpet som produseres.
Tilbakestrømssikring
 • Du som eier en eiendom og/eller er abonnent ved et vannverk er pliktig til å sørge for at tilbakestrømssikring er installert.
 • Kommunen kan gi pålegg om at tilbakestrømssikring skal installeres der dette mangler.
 • Kontakt et autorisert rørleggerfirma dersom det mangler tilbakestrømssikring på din eiendom.
 • Ved installering av vannmåler kommer rørlegger til å informere deg om tilbakestrømssikring og eventuelt behov for ekspansjonskar. Installering av disse gjøres for huseiers regning.
Skadet vannmåler
Vannlekkasje

Det er ditt ansvar som huseier å kontrollere at det ikke oppstår vannlekkasje på ditt private sanitæranlegg:

 1. Kontroller at kraner ikke drypper og toalett ikke renner.
 2. Skru av alt vann i husstanden og sjekk vannmåleren.
 3. Når det ikke tappes vann, skal viserne på vannmåleren stå stille. Dersom viserne likevel beveger seg skyldes dette sannsynligvis lekkasje.

Ved mistanke om lekkasje kontakt et rørleggerfirma. Utbedring/reparasjon på privat ledning eller sanitæranlegg skjer for huseiers regning.

Du skal også snarest mulig skriftlig melde kommunen om lekkasje som har oppstått. Dette kan i noen tilfeller gi deg lavere avløpsgebyr.

Du blir belastet for forbruk av vann ved vannlekkasje på privat ledning eller installasjoner på samme måte som for vanlig bruk av vann. Unntak kan godkjennes dersom det foreligger viktige hensyn som legges skriftlig fram for kommunens vurdering.

Nøyaktighetskontroll av vannmåler

Du kan søke kommunen om utføre nøyaktighetskontroll av din vannmåler dersom du er usikker på om måleverdiene er riktige. Merk mailen slik: Gnr/Bnr – Adresse – Nøyaktighetskontroll av vannmåler.

Likevel bør du først sjekke at det ikke er en lekkasje. Om det er en lekkasje, må den fikses først.

 • Viser kontrollen en feil ved måleren på minst 5 % ved normal bruk av vann, vil det bli gjennomført en justering og eventuell utskifting av måleren uten kostnader for deg.
 • Viser kontrollen en feil på mindre enn 5%, vil kommunen bestemme hvem som skal betale gebyret for kontroll.

For rørleggere

Retningslinjer for installering av vannmåler
 1. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Ullensaker kommune
 2. Standard abonnementsvilkår  Administrative bestemmelser
 3. Standard abonnementsvilkår  Tekniske bestemmelser
 4. Tilleggsbestemmelser ved standard abonnementsvilkår for Ullensaker Kommune
 5. Tilbakeslagssikring
 6. Felles VA-norm for Øvre Romerike

 

Skjemaer for installering av vannmåler

Skjema for utlevering/innlevering av vannmåler

Tilleggskjemaer for næringsvirksomheter

Tillegg til skjema om vannmålere for KOF grunnlag

Vedlegg til skjemaer

Typer vannmålere og tillegsutstyr

Oversikt over vannmålere og tilleggsutstyr

Datablad til vannmålere kan du se her:

Utstyr i tillegg til vannmåler kan du se her:

Ofte stilte spørsmål

Hvem eier vannmåler?

Kommunen eier vannmåleren. Du som abonnent betaler årlig leie.

Når betaler jeg for vann og avløp?

Årsgebyr for vann og avløp betales over to terminer per år med hovedforfall 20. mars og 20. september.

Jeg har nylig fått installert vannmåler. Hvordan vil gebyret bli beregnet nå?

Årsgebyr beregnes etter stipulert (antatt) vannforbruk inntil installering av en vannmåler dokumenteres med bilder. Etter det beregnes årsgebyret etter målt vannforbruk.

Du begynner i tillegg å betale gebyr for leie av vannmåler når måleren leveres ut fra kommunen. Leie av vannmåler inngår i faktura med forfall 20. mars.

Kan dere beregne gebyret etter stipulert (antatt) vannforbruk selv om jeg har installert vannmåler?

Du kan ikke bytte tilbake til beregning av gebyret etter stipulert (antatt) vannforbruk så lenge du har installert vannmåler.

Hvordan beregner dere vann- og avløpsgebyr for gjeldende år?

Årsgebyret du betaler over to terminer i år er et forskudd som kommunen beregner basert på ditt fjorårets faktiske forbruk av vann. Avløpsmengde settes lik vannforbruk dersom du er tilknyttet offentlig avløpssystem.

På slutten av året vil kommunen sammenligne forskudsbetaling med din faktiske forbruk som du melder om ved måleravlesing. Dersom du har betalt for mye eller for lite sammenlignet med hvor mye vann din husstand faktisk brukte, vil oppgjøret for det inngå i faktura for første termin neste år.

Har du brukt mer vann i fjor enn det du har betalt inn på forskudd må du betale for merforbruket. Har du brukt mindre vann vil det du betalte for mye i gebyr dekke noe av forskuddsbetaling i år.

Hva inngår i faktura for 1.halvår?

I faktura for første halvår kan du finne:

 • målerleie, som er et fast beløp du betaler for leie av vannmåleren fra kommunen,
 • forskudd vanngebyr og forskudd avløpsgebyr, som er estimert forbruk av vann og avløp i år basert på din faktiske forbruk i fjor med utgangspunkt i måleravlesing du gjorde i fjor,
 • vannforbruk målt og avløp etter måler, som er din faktiske forbruk i fjor, der avløp er lik vannforbruk dersom du er tilknyttet offentlig avløpsnett,
 • fradrag vann og fradrag avløp, som er beregnet differanse mellom forskudd for vann og avløp som du betalte i fjor og din faktiske forbruk i fjor.

 

Eksempel, Faktura 1. halvår

Hva inngår i faktura for 2.halvår?

Faktura for andre halvår består kun av forskuddsbetaling for andre halvdel av inneværende år.

 

Eksempel, Faktura 2. halvår

Hva skjer med vannmåleren ved salg/kjøp av bolig?

Kommunale eiendomsgebyrer og vannmåleren følger eiendommen ved et eierskifte. Kommunen fakturerer eiendommen og den som står som tinglyst eier ved faktureringstidspunktet.

Ved et eierskifte skal vannmåler leses av og målerstand skal sendes over til kommunen. Send bilde som viser målernummer, målerstand og dato. Merk mailen slik: Gnr/Bnr – Adresse – Vannmåler ved eierskifte.

Mellomoppgjør for gebyr er et forhold mellom ny og gammel eier. Kommunen utfører ikke avregning av vann og avløp ved eierskifte. Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Det har vært brann på min eiendom og bygget er totalskadet. Skal jeg fortsatt betale for vann og avløp?

Ditt abonnement om vann og avløp opphører dersom eiendommen fysisk kobles fra kommunalt ledningsnett, slik det er også ved brann.

Dette krever imidlertid at du søker kommunen om frakobling for at kommunen slutter å fakturere deg med gebyr. Gebyret løper inntil du får søknaden din godkjent.

Kontakt et autorisert rørleggerfirma som fyller ut rørleggermelding og sender den til kommunen. Kommunen godkjenner søknaden.

Dersom vannmåleren ikke er skadet i brann, skal den leveres tilbake til kommunen sammen med et utfylt søknadsskjema.

Både frakobling og eventuelt ny tilkobling senere skal utføres for abonnentens regning.

Bygget på min eiendom skal rives. Skal jeg fortsatt betale for vann og avløp?

Ditt abonnement på vann og avløp opphører når eiendommen fysisk kobles fra kommunalt ledninsnett. Dette krever imidlertid at du søker kommunen om frakobling for at kommunen slutter å fakturere deg med gebyr. Gebyret løper inntil du får søknaden din godkjent.

Arbeidet med frakobling skal utføres av et ansvarlig foretak etter gjeldende regelverk og dokumenteres med bilder. 

Kontakt et autorisert rørleggerfirma som fyller ut rørleggermelding og sender den til kommunen. Kommunen godkjenner søknaden. Vannmåleren skal leveres tilbake til kommunen sammen med et utfylt søknadsskjema.

Både frakobling og eventuelt ny tilkobling senere skal utføres for abonnenters regning.

Kan jeg slippe å betale for vann og avløp mens jeg skal reise og ingen skal bruke eiendommen?
 • Dersom du har installert vannmåler

Du kan få midlertidig fritak fra å betale for vann og avløp kun dersom du har installert vannmåler. Det fortutsettes at hovedstoppkranen skal stenges og plomberes. Arbeidet kan utføres kun av kommunens representant. Det skal også sikres mot tilbakeslag av vann til kommunens nett.

Du som huseier betaler for plombering  se prisliste nedenfor. Du betaler også for å åpne igjen kranen etter at perioden du søkte for er over. Du fortsetter å betale for leie av vannmåler selv om du har fått fritak fra å betale for vann og avløp.

Du kan få fritak inntil 3 år om gangen.

Send skriftlig søknad til kommunen der du ber om fritak fra å betale vann- og avløpsgebyr.

 • Dersom du ikke har installert vannmåler

Dersom du ikke har vannmåler, kan du ikke få fritak.

Dersom du vil installere vannmåler, se informasjon for abonnenter høyere opp på denne siden.

Jeg vil ikke lenger ha vannmåler. Kan jeg lever den tilbake?

Nei, du kan ikke levere tilbake vannmåleren med mindre eiendommen din kobles fra kommunalt ledningsnett, det vil si at du slutter å bruke vann og avløp.

Priser

Prisliste 1.1.2020

Avløp og drikkevannUten mvaInkl. mva.
Årsgebyr vann pr. m3 kr     14,76 kr     18,45
Årsgebyr avløp pr. m3 kr     19,70 kr     24,63
Tilknytningsgebyr vann normal sats pr. m2 kr   176,10 kr    220,13
Tilknytningsgebyr avløp normal sats pr. m2 kr   208,03 kr    260,04
Fastdel for kjøp av vann uten abonnement pr år kr 3.838,85 kr 4.798,56
Vannmåler leie dimensjon tom 40 mm kr   260,47

kr    325,59

Vannmåler leie dimensjon 50 - 100 mm kr 1.663,93

kr 2.079,91 

Vannmåler leie dimensjon inntil 200 mm kr 3.067,64 kr 3.834,55
Tillegg for sidemåler/kombimåler kr 1.798,27 kr 2.247,83
Tillegg for fjernavleser, årlig leie kr 161,87 kr 202,34
Tillegg for kjøp av konsoll til 15-30 mm vannmåler kr 362,91 kr 453,64
Tillegg for kjøp av konsoll til 30-50 mm vannmåler kr 909,34 kr 1.136,68
Stenger/plombere innvendig stoppekran, og åpne igjen kr   730,39 kr    912,99
Behandlingsgebyr for levering av fettholdig avløp ved Gardermoen RA kr   486,98 kr    608,73
Mottak av avløp med høyt innhold av organisk materiale. gjelder avløp
over 600 mg/l, der tilleggsgebyret beregnes for andel KOF utover
grenseverdien Pr.kg
kr    27,81 kr     34,76
Kontrollgebyr alle VA-tjenester pr kontroll kr 1.587  

Kontakt oss

Spørsmål som gjelder vannmålere kan sendes til vannmaler@ullensaker.kommune.no.

Husk å oppgi Gnr/Bnr – Adresse – Hva saken gjelder.


Publisert: 28.10.2019 10:41:57
Sist endret: 25.05.2020 12:23