Innhold

Hvem dette gjelder

Dette gjelder deg som privatperson som skal bygge eller gjøre endringer på egen eiendom, dersom disse påvirker renovasjonsløsningen.

Eksempel: du skal oppføre et mindre bygg eller flytte på din renovasjonsløsning.

> Er du utbygger som skal bygge nye boliger eller gjøre endringer på eksisterende eiendommer: sjekk denne siden

Ansvar

Det er ditt ansvar som eiendomseier å tilrettelegge renovasjonsløsningen på en tilfredsstillende måte og etter kommunens renovasjonsforskrift.

Slik går du fram

Sjekk:

Sjekk listen over de viktigste punktene som skal tas i betraktning lengre ned på denne siden.

Send en søknad / meld fra:

Du er pliktig til å melde fra til kommunen om at renovasjonsløsning berøres.

Det gjelder også tilfeller der du ikke trenger å søke om selve endringene (ikke-søknadspliktige tiltak). Send oss en mail dersom endringene berører kun renovasjonsløsning. 

Krav til dokumentasjon

[Informasjon kommer]

Tilrettelegging av en renovasjonsløsning

Her finner du de viktigste punktene som gjelder tilrettelegging av renovasjonsløsninger. 

Bruk tid på planleggingen: en god planlegging er halve arbeidet og du slipper å gjøre ting om igjen.

Type løsning

Det finnes flere renovasjonsløsninger å velge mellom. Den gjeldende kommuneplanen (pkt. 14.3.2) har følgende generelle føringer på valg av løsning:

 • under 15 boenheter – avfallsbeholdere på hjul
 • over 15 og under 300 boenheter – nedgravde konteinere/brønner eller mobile avfallssug
 • mer enn 300 enheter – avfallssug

To eller flere nærliggende husstander kan søke kommunen om etablering av fellesløsning med felles beholdere på hjul på felles standplass. Kommunen har også anledning til å pålegge abonnenter å etablere fellesløsning eller tilslutte seg en eksisterende løsning, jf. § 12 i kommunens renovasjonsforskrift.

Eksisterende borettslag, sameier og nabolag/velforeninger kan velge å etablere nedgravd renovasjonsløsning som erstatning for avfallsbeholdere på hjul.

For mer informasjon om de konkrete løsningene kontakt kommunen, ØRAS eller aktuelle leverandører på markedet.

Kapasitet

Husholdningsavfall som hentes via henteordning sorteres i fire fraksjoner: papir, plast, mat og rest.

Avfallsbeholdere på hjul

Standard beholdersett for en boenhet består av:

 • 140 liter for restavfall+matavfall (henting hver 2. uke)
 • 140 liter for papiravfall (henting hver 4. uke)

I tillegg kommer gjennomsiktige poser for oppsamling av plastemballasje.

Nedgravde løsninger

For nedgravde renovasjonsløsninger gjelder det følgende minimumskrav til kapasitet per boenhet per uke:

 • 50 liter for restavfall
 • 25 liter for matavfall
 • 50 liter for papiravfall
 • 50 liter for plastemballasje

NB! Fastsatt hentehyppighet samt krav til antall nedkast varierer mellom de ulike renovasjonsløsningene. Dette vil påvirke utforming av løsningen og endelige krav til kapasitet. For mer informasjon kontakt oss på e-post.

Plassering på privat grunn

Renovasjonsløsningen skal plasseres på egen grunn. Bruk av annenmanns grunn er også mulig, men da trenger du en tinglysning. Skriftlig samtykke fra eieren av annenmannsgrunn skal være med i søknadsprosessen.

Avfallshus/avfallsrom til beholdere på hjul

Avfallshus og avfallsrom må dimensjoneres tilstrekkelig stort nok til at renovatør kan hente den innerste beholderen uten å flytte på de ytterste. Det skal være tilstrekkelig med manøvreringsplass til at renovatør kan hente og sette avfallsbeholdere tilbake uhindret.

Alle overganger skal være nivåfrie og terskelfrie. Dersom det skal installeres med dør, skal denne svinge utover, være selvlukkende og lett å sette i åpen stilling. Se også informasjon om universell utforming.

Kjørevei

Kommunens renovasjonsbil skal ha adkomst til valgt renovasjonsløsning fra en vei som tilfredsstiller krav til såkalt kjørevei etter veinormen. Kjørevei skal ha kurve, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle stor lastebil.

Av hensyn til sikkerheten skal veien tilrettelegges slik at det ikke medfører rygging av renovasjonsbilen. Kjørevei må derfor enten være en gjennomgående vei, en vei med snuplass, eller blindvei med T-snuplass.

Standplass for renovasjonsbil og hentekrav

Avfallet skal hentes med et renovasjonskjøretøy på en opparbeidet standplass. I tillegg skal standplass i sentrale områder ha egen renovasjonslomme. Standplassen (og renovasjonslommen) skal:

 • være på privat grunn: dette innebærer at i kryssing av gang- /sykkelfelt og fortau kan tillates. Forslag til krysninger/utforming skal godkjennes av kommunens veiavdeling. I fortettingsområder vil det kunne gis tillatelse til alternative løsninger under forutsetning av at dette er forsvarlig av hensyn til trafikksikkerhet og er en effektiv innsamling av avfallet
 • være tilpasset kravene i kommunal veinorm
 • være tilpasset kravene for universell utforming: tilnærmet flat mark, med et stabilt og fast dekke
 • ha fri løftehøyde på 8,0 meter for nedgravde løsninger som heves med løftekrok eller lignende

Det skal sikres fri sikt i boligavkjørselen (se kommunal veinorm, punkt 5.4.4), der eventuelle sikthindringer (slik som vegetasjon, mur, tett gjerde, renovasjonsløsning og lignende) innen sikttrekanten ikke skal være høyere enn 0,5 meter over kjørebanenivå av hovedveien.

Fra bilens standplass på kjørevei skal følgende hentekrav tilfredsstilles:

 • Avfallsbeholdere på hjul skal på hentedag stå maksimalt 8,0 meter fra kjørevei
 • Avstand til nedgravd renovasjonsløsning skal være maksimalt 5,0 meter
Universell utforming

Krav til universell utforming gjelder for alle renovasjonsløsninger. Noen av de viktigste kravene:

 • innkasthøyde (maksimum 1,1 meter)
 • god merking på innkastsøyler, god belysning
 • tilstrekkelig plass mellom innkastsøylene/beholdere (minimum 0,5 meter)
 • avstand fra boenheten til felles plassering for innkast (maksimum 100,0 meter)
 • gangvei fram til standplass skal være fri for hindringer som fortauskanter, terskler og lignende
 • foran oppsamlingsenhetene skal det være et flatt areal på minimum 1,5 meter bredde
 • et stigningsforhold på maksimalt 1:20 og med minimalt fall for avrenning av overvann
 • alle overganger skal være nivåfrie

Du finner mer informasjon om universell utforming av renovasjonsløsninger i byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning (§ 12-12).

Brannsikkerhet

Plassering av renovasjonsløsningen skal ha tilstrekkelig avstand fra husvegg, takutstikk og lignende for å hindre spredning av brann (minimum 5 meter). Sjekk sikkerhetsforskrift i ditt forsikringsselskap.

Annen infrastruktur og overvann

Ved etablering av nedgravde renovasjonsløsninger skal det utføres kabelpåvisning for å unngå skader og beskytte annen nedgravd infrastruktur. Det skal være minimum 4,0 meter til vann- og avløpsledninger ved normal leggedybde.

Overvann skal håndteres på egen eiendom etter prinsippet om lokal overvannshåndtering. Se felles norm om vann og avløp for kommunene i Romerike.


Publisert: 24.04.2020 12:54:31
Sist endret: 28.09.2021 12:50