Innhold

Planlegging

Når du skal bygge, kan det hende at du som utbygger får krav om å etablere hovedledningsanlegg for vann og avløp. Kommunen har utarbeidet veiledning til hva du må huske på i slike tilfeller.

Vann- og avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til kommunens VA-norm.

Hvis du ønsker å diskutere tekniske detaljer angående vann og avløp, ta kontakt med kommunen.

Uttalelse fra VA-myndigheten før byggesak innsendes

Alle byggetiltak skal i utgangspunktet først sendes til VA-myndigheten (digitalt skjema på hjemmeside) for å få en positiv VA-uttalelse. Når byggesøknad skal sendes inn til bygningsmyndigheten, skal søknaden vedlegges en positiv VA-uttalelse fra VA-myndigheten.

Anmodning om VA-uttalelse skal i hovedsak sendes inn av VA-konsulent eller rørlegger med nødvendig fagkompetanse/ansvarsrett som er tilpasset byggetiltakets kompleksitet.

VA-foretaket som sender inn anmodningen, skal samkjøre dette dersom det er flere firmaer som er involvert i VA-forhold som bla. slokkevann, innmåling, overvannshåndtering, rettigheter med mer. VA-myndigheten sjekker også bla. avstand til VA-ledninger.

Eksempler på tiltak som ikke krever uttalelse fra VA-myndigheten:

  • Påbygg som ikke medfører flere boenheter
  • Tilbygg som ikke medfører flere boenheter og tilbygget plasseres mer enn 4 meter fra kommunale ledninger
  • Garasje eller støttemur mer enn 4 meter fra kommunale VA-ledninger

For enkelte andre/mindre tiltak, se VA-myndighetens veileder mhp. rørleggermelding for detaljer. Det er bla. omtalt innvendige bad og svømmebasseng.

Benytt VA-myndighetens sjekklister og VA-situasjonskart for å få med nødvendig dokumentasjon. VA-situasjonskart bestilles kostnadsfritt på vår hjemmeside. Sjekklistene som er utarbeidet er en «sammenstilling» av bla. VA-norm, TEK17 og annet regelverk.

versjon-2---veileder-vann--og-avlopsanlegg-i-byggesaker_rev_2021.04.19.pdf (ullensaker.kommune.no)

Vann og avløp i byggesaker (ullensaker.kommune.no)

Kartportal (ullensaker.kommune.no)

Ta gjerne kontakt med en VA-rådgiver ved behov for avklaringer eller spørsmål om VA-tekniske forhold. Dersom du ringer sentralbordet, vil du bli satt over til en ledig VA-rådgiver. Husk å ha gårds- og bruksnummer tilgjengelig, ev. saksnummer dersom det er en pågående sak.

Lenger saksbehandlingstid enn normalt for VA-uttalelse - påse at søknaden er komplett

Vår og sommer 2022 har vi noe lavere kapasitet enn normalt til behandling av uttalelser innen vann og avløp (VA-uttalelse). Det må dermed påberegnes lenger saksbehandlingstid. Vi regner per nå inntil 4 uker.

Vi ber om at søknader sendes inn i god tid, og at søker setter seg godt inn i hva som skal til for å få en godkjent uttalelse. Påse at søknad med vedlegg er komplett, i henhold til kommunens sjekklister. Ukomplette søknader forsinker behandlingen av din sak. 

Vi ber om at henvendelser i tiden fremover fortrinnsvis sendes skriftlig, slik at vi kan prioritere å få saker unna. Søknader behandles etter tur. 

Veileder vann- og avløpsanlegg i byggesaker

Vann- og avløpsmyndigheten og bygningsmyndigheten har utarbeidet en veileder som skal være til hjelp for både byggebransjen og kommunen. Formålet er rask og effektiv saksbehandling, og en oversiktlig saksgang der fagpersoner på vann og avløp har direkte kontakt i VA-spørsmål.

Last ned den siste versjonen (oppdatert 26. januar 2021) av veilederen om vann- og avløpsanlegg i byggesaker:

Gå til veilederen

Sjekklister er utarbeidet for at VA-bransjen enklere skal få en oversikt over nødvendig dokumentasjon som skal sendes inn til VA-myndigheten.

Sjekklisten for VA-rammeplan og IG (igangsettingssøknad) benyttes for tiltak med mer enn 4 boenheter på eiendommen. Sjekklisten for mindre tiltak benyttes i saker for opptil 4 boenheter.

Ved ett-trinns søknad for mer enn 4 boenheter skal både sjekkliste for VA-rammeplan og IG benyttes.

Skjemaer og sjekklister til veilederen:

I delesaker eller der VA-anlegg ikke kommer på egen eiendom, vil det være behov for en privat avtale for å sikre rettigheter for VA-anlegg, jf. kapittel 1.5 i veilederen.

Vårt forslag til sikring av rettigheter finner du her:

For privatpersoner

Forslag til privat avtale er beskrevet i kapittel1.5 (se link ovenfor om erklæring).
Kapittel 4 beskriver ting du bør tenke gjennom ved mindre tiltak.

Vi håper veilederen vil være et godt hjelpemiddel til aktører i byggebransjen, og vi tar gjerne imot forslag til forbedringer av veilederen, skjemaer og sjekklister.

Søknadsplikt

Alle tiltak som berører kommunalt vann- og avløpsnett, herunder tilkobling, frakobling og reparasjoner, er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. 

Her leser du mer om hvordan du går fram for å søke om tillatelse.

Også tiltak som normalt ikke er søknadspliktige etter plan- og bygnigsloven, kan bli søknadspliktig hvis de skal plasseres nærmere kommunalt VA-anlegg enn fire meter.

Kan du dele utgiftene med naboen?

Hvis kommunen har pålagt deg å bygge noe, og naboeiendommer får en fordel av det, kan du ha krav på å få tilbake penger fra naboene. For eksempel hvis kommunen krever at du bygger vann- og avløpsanlegg, og dette gjør at naboeiendommen får mulighet til å knytte seg til offentlige vann- og avløpsledninger.

Det enkleste er å inngå en privat avtale med naboene om å få dekket noe av utgiftene. Går ikke det, kan du i noen tilfeller få pengene fra naboene gjennom en refusjonssak. Krav om refusjon sender du til kommunen. Mer om refusjon av pålagte byggeprosjekter finner du i plan- og bygningslovens §18.

Oppstartsmøte

Når de tekniske planene er godkjent, og du har fått nødvendige tillatelser, kan du begynne å bygge. Men først kan du ha et oppstartsmøte med kommunen, hvis du ønsker det. I så fall tar du kontakt med kommunen.

Krav til sluttdokumentasjon og ferdigattest

Før du kan søke om ferdigattest, må du ha sluttdokumentasjon klar i henhold til Byggesaksforskriften § 8-1 og kommunens VA-norm.

Test av ledninger før bruk

Før anlegget kan tas i bruk, skal vannledninger trykktestes og desinfiseres. Resultatet skal sendes inn til kommunen. Alle nye spillvanns-/overvannsledninger skal inspiseres med videokamera.

Kommunal overtakelse

Offentlig vei og hovedledningsanlegg for vann og avløp skal overtas av kommunen når det er ferdig og godkjent, jf. plan- og bygningsloven §18.

Prosedyre for overtakelse finner du i kommunens VA-norm.

Nyttige lenker


Publisert: 28.10.2019 10:08:00
Sist endret: 09.05.2022 13:50