Innhold

Planlegging

Når du skal bygge, kan det hende at du som utbygger får krav om å etablere hovedledningsanlegg for vann og avløp. Kommunen har utarbeidet veiledning til hva du må huske på i slike tilfeller.

Vann- og avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til kommunens VA-norm.

Hvis du ønsker å diskutere tekniske detaljer angående vann og avløp, ta kontakt med kommunen.

Veileder vann- og avløpsanlegg i byggesaker

Vann- og avløpsmyndigheten og bygningsmyndigheten har utarbeidet en veileder som skal være til hjelp for både byggebransjen og kommunen. Formålet er rask og effektiv saksbehandling, og en oversiktlig saksgang der fagpersoner på vann og avløp har direkte kontakt i VA-spørsmål.

Last ned den siste versjonen (oppdatert 26. januar 2021) av veilederen om vann- og avløpsanlegg i byggesaker:

Gå til veilederen

Sjekklister er utarbeidet for at VA-bransjen enklere skal få en oversikt over nødvendig dokumentasjon som skal sendes inn til VA-myndigheten.

Sjekklisten for VA-rammeplan og IG (igangsettingssøknad) benyttes for tiltak med mer enn 4 boenheter på eiendommen. Sjekklisten for mindre tiltak benyttes i saker for opptil 4 boenheter.

Ved ett-trinns søknad for mer enn 4 boenheter skal både sjekkliste for VA-rammeplan og IG benyttes.

Skjemaer og sjekklister til veilederen:

I delesaker eller der VA-anlegg ikke kommer på egen eiendom, vil det være behov for en privat avtale for å sikre rettigheter for VA-anlegg, jf. kapittel 1.5 i veilederen.

Vårt forslag til sikring av rettigheter finner du her:

For privatperson

Forslag til privat avtale er beskrevet i kapittel 1.5 (se link ovenfor om erklæring).
Kapittel 4 beskriver ting du bør tenke gjennom ved mindre tiltak.

Vi håper veilederen vil være et godt hjelpemiddel til aktører i byggebransjen, og vi tar gjerne imot forslag til forbedringer av veilederen, skjemaer og sjekklister.

Søknadsplikt

Alle tiltak som berører kommunalt vann- og avløpsnett, herunder tilkobling, frakobling og reparasjoner, er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. 

Her leser du mer om hvordan du går fram for å søke om tillatelse.

Også tiltak som normalt ikke er søknadspliktige etter plan- og bygnigsloven, kan bli søknadspliktig hvis de skal plasseres nærmere kommunalt VA-anlegg enn fire meter.

Kan du dele utgiftene med naboen?

Hvis kommunen har pålagt deg å bygge noe, og naboeiendommer får en fordel av det, kan du ha krav på å få tilbake penger fra naboene. For eksempel hvis kommunen krever at du bygger vann- og avløpsanlegg, og dette gjør at naboeiendommen får mulighet til å knytte seg til offentlige vann- og avløpsledninger.

Det enkleste er å inngå en privat avtale med naboene om å få dekket noe av utgiftene. Går ikke det, kan du i noen tilfeller få pengene fra naboene gjennom en refusjonssak. Krav om refusjon sender du til kommunen. Mer om refusjon av pålagte byggeprosjekter finner du i plan- og bygningslovens §18.

Oppstartsmøte

Når de tekniske planene er godkjent, og du har fått nødvendige tillatelser, kan du begynne å bygge. Men først kan du ha et oppstartsmøte med kommunen, hvis du ønsker det. I så fall tar du kontakt med kommunen.

Krav til sluttdokumentasjon og ferdigattest

Før du kan søke om ferdigattest, må du ha sluttdokumentasjon klar i henhold til Byggesaksforskriften § 8-1 og kommunens VA-norm.

Test av ledninger før bruk

Før anlegget kan tas i bruk, skal vannledninger trykktestes og desinfiseres. Resultatet skal sendes inn til kommunen. Alle nye spillvanns-/overvannsledninger skal inspiseres med videokamera.

Kommunal overtakelse

Offentlig vei og hovedledningsanlegg for vann og avløp skal overtas av kommunen når det er ferdig og godkjent, jf. plan- og bygningsloven §18.

Prosedyre for overtakelse finner du i kommunens VA-norm.

Nyttige lenker


Publisert: 28.10.2019 10:08:00
Sist endret: 29.11.2021 11:59