Innhold

Regelverk

Når du skal bygge langs vei er det flere hensyn du må ta.

Veinorm for Romerike gir kortfattet innføring i de krav som stilles til veiplanlegging for private og kommunale veier. Normen omfatter også avkjørsler fra offentlige og private veier.

Boligavkjørsler

Skal du

 • anlegge en ny boligavkjørsel?
 • flytte en boligavkjørsel?
 • endre/utvide bruk av en eksisterende boligavkjørsel?

I slike tilfeller må du søke om tillatelse, jf. veglovens bestemmelser.

Ligger eiendommen langs en riks- eller fylkesvei er det nødvendig med tillatelse fra Statens vegvesen. Mer informasjon finner du på Statens vegvesen sine nettsider.

Hvis du har eiendom som grenser mot kommunal eller privat vei, er det retningslinjene til Ullensaker kommune samt forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler til offentlig veg som gjelder.

Husk
 • Avkjørselen skal ikke være bredere enn 4 meter og skal kobles vinkelrett ut på vei.
 • Der avkjørselen går over en veigrøft, skal det legges ned en stikkrenne med diameter på minimum 250 mm for håndtering av overvann.
 • Avkjørsler skal utformes slik at overvann, søle, grus og lignende ikke blir ledet inn på den overordnede veien.
 • I avkjørsel mellom veibane og formålsgrense (eiendomsgrense) tillates kun asfalt eller grus. Belegningsstein eller lignende tillates ikke på dette arealet.
 • Med bakgrunn i trafikksikkerhet skal det være nok plass til å snu på egen tomt, slik at rygging ut på vei unngås. For at en parkeringsplass skal fungere skal det være et tilstrekkelig manøvreringsrom. Snumulighet vises med sporingskurver.
 • Fri sikt i boligavkjørselen skal sikres etter veinorm for Romerike. Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer (for eksempel vegetasjon, mur, tett gjerde, renovasjonsløsning og lignende) ikke være høyere enn 0,5 m over primærveiens kjørebanenivå. Fri sikt vises med sikttrekant.

Postkasser og avfallsbeholdere

Postkasser og avfallsbeholdere må plasseres på egen eiendom og ikke nærmere enn én meter fra eiendomsgrense/regulert tomtegrense til vei. Husk fri sikt i avkjørsel og veikryss.

Hva må legges ved søknaden?

For at en søknad skal kunne behandles, må det legges ved en målsatt situasjonsplan for eiendommen som viser:

 • Bygninger
 • Plassering av avkjørsel
 • Bredde på avkjørselen og frisikt (vises med sikttrekant)
 • Parkering/biloppstillingsplass
 • Snumuligheter på egen grunn

Søknaden sendes til postmottak@ullensaker.kommune.no.

Viktig: Du kan søke om boligavkjørsel utenom en byggesak. Hvis du skal gjøre andre endringer på eiendommen som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven må du søke om avkjørselen samtidig med de andre tiltakene. Da må du sende dette inn som en byggesak.

Faste anretninger langs vei

Skal du bygge hus, garasje, trapp eller terrasse, eller oppføre mur eller annen fast anretning langs vei?

Da må du sjekke om det er fastsatt byggegrense i kommune- eller reguleringsplan

 • Dersom det ikke er tegnet inn byggegrense mot vei i planen, gjelder veglovens generelle byggegrenser.
 • Dersom eiendommen din ligger langs en riks- eller fylkesvei, må du huske å sjekke med Statens vegvesen hvilke bestemmelser som gjelder for byggegrense for din eiendom. Mer informasjon finner du på Statens vegvesen sine nettsider.
 • Dersom eiendommen ligger langs en kommunal eller privat vei eller en gang-/sykkelvei, må du sjekke med Ullensaker kommune.

I henhold til veglova § 29 skal byggegrensene gå i en avstand på 15 meter fra vei og gang-/ sykkelvei. Avstand måles fra midten av vegen er 15 m.

Skal du bygge hus, garasje, trapp, terrasse, oppføre mur eller annen fast anretning nærmere enn 15 meter fra midtlinjen på vei og gang-/sykkelvei, må du søke om dispensasjon fra vegloven § 29 (avstand til kommunal veg).

Husk at ikke-søknadspliktige tiltak i byggesaksforskriften (SAK10) bare kan brukes forutsatt at det er i tråd med regelverket, med andre ord ikke hvis bygningen plasseres innenfor byggegrense mot vei. Reglene gjelder heller ikke for avkjørsler.

Dispensasjon fra byggegrense langs kommunal vei

Du kan søke kommunen om dispensasjon fra byggegrense langs kommunal vei.

For at søknaden skal kunne behandles, må den inneholde følgende:

 • Beskrivelse av tiltaket, altså det du skal bygge eller endre.
 • Situasjonskart i målestokk 1:500 som viser plasseringen av tiltaket. Tegn en rett linje mellom det nærmeste punktet (husk takutstikk) på tiltaket og midtlinje vei. Skriv på nøyaktig avstand i meter og centimeter (eksempel: 9,78 m).
 • Dersom det er sannsynlig at tiltaket vil kunne påvirke sikt i avkjørsel eller vei, må situasjonskart også vise frisikt i avkjørsel.

Søknaden sendes til postmottak@ullensaker.kommune.no.

Viktig: Gjelder dispensasjonssøknaden byggverk som medfører etablering av ny avkjørsel, eller utvidet/endret bruk av eksisterende avkjørsel fra kommunal vei, må du legge ved søknad om dette.


Publisert: 27.09.2021 08:58:13
Sist endret: 04.11.2021 13:47