Innhold

Kveldskurs 2021 -  Høstsemester

Voksenopplæringen ved Øvre Romerike ønsker velkommen til kveldskurs høsten 2021.

OBS! Nytt av året er at kveldskursene mot B1 blir holdt delvis på skolen og delvis digitalt. Dette er for å gi deg som deltaker fleksibilitet i hverdagen og gi alle anledning til å delta på språkkurs. Tirsdager er det undervisning på skolen med fokus på dialog og samhandling med meddeltakere og torsdager er det undervisning via Teams, med undervisning som fokuserer på grammatikk og syntaks. Du har selvfølgelig anledning til å stille spørsmål, samhandle med læreren og de andre deltakerne også via Teams.

Hvert kurs varer i fem uker og blir holdt i våre nye lokaler i Skogvegen 6. Hvert klasserom har digitale tavler, og lærerne henter tilleggsmateriell fra vårt rikholdige ressursbibliotek slik at du er sikret den beste undervisningen og oppfølgingen.

Vi tilbyr følgende kurs og nivåer:

Kurs A1; God i Norsk Kap.4 I 02.nov – 02. des I 17:30 -20:00  I 2 600 kr
For deg som er helt ny i det norske språket. Her lærer du det grunnleggende av vokabular, grammatikk og syntaks i en hyggelig atmosfære med en dyktig lærer som hjelper deg på vei i ditt nye språk.

Kurs A1 mot A2;  God i norsk kap. 8 I 02.nov – 02. des I 17:30 -20:00  I 2 600 kr
For deg som snakker litt norsk, har fullført nybegynnerkurset eller har lært litt på egenhånd.Her jobber vi med vokabular, grammatikk og syntaks slik at du blir tryggere i norsk. Klassen bruke boka God i norsk 1 og du får tilleggsmateriell fra læreren din slik at du når dine språkmål.

Kurs A2 mot B1;  Stein på stein kap. 3 I 02.nov – 02. des I 17:30 -20:00  I 2 600 kr
For deg som har fullført A2-kurset men som opplever at du trenger mer for å klare deg på norsk i arbeidslivet og hverdagen i Norge. Her lærer du mer om norske idiomer, norsk syntaks og får finpusset uttalen din. Dette kurset passer perfekt for deg som har som mål å ta norskprøve A2-B1 i desember.
Klassen bruker Stein på stein og du vil få tilleggsmateriell av din lærer.

Kurs B1 mot B2;  02.nov – 02. des I 17:30 -20:00  I 2 600 kr
For deg som allerede snakker, leser og skriver norsk, men mangler den siste biten for å nå flytende språkbeherskelse. Klassen fokuserer på skrifltig fremstilling og bruker eget udervisningsmaterielle slik at du er klar for norskprøve B1-B2 i desember.

Våre kveldskurs skoleåret 2021/2022 holdes på følgene nivå: A1, A2, A2/B1, B1/B2:

Kursene går 2 kvelder i uken (tirs/tors) over en periode på 5 uker. (Ingen undervisning i uke 40 grunnet høstferie).

Periode

Antall kvelder

Pris

07.September - 14.Oktober

10 kvelder

kr 2 600 

02.November - 02. Desember

10 kvelder

kr 2 600

Frist for påmelding: 03.september 2021. For påmelding send epost med følgende informasjon: vo@ullensaker.kommune.no

Navn:
Fødselsdato:
Hvilket kursnivå du ønsker (A1, A2, A2-B1, B1-B2):
Adresse:
Mobil:
Epost:

Bøker som brukes er: God i norsk 1, Stein på stein og Her på Berget.

Merk:

- Kjøpte kurs refunderes ikke

- Kurs kan ikke overføres annen person

- Man har ikke rett til bå bytte til andre kurs i perioden

- Bøker kjøpes i bokhandler og er ikke inkludert i prisen (både arbeidsbok og tekstbok skal brukes)

 

Evening courses 2021 - Fall Semester

New this fall is that the evening courses towards level B1 are held partly at school and partly digitally. This is to give you as a participant flexibility in everyday life and give everyone the opportunity to participate in language courses. On Tuesdays there is teaching at the school with a focus on dialogue and interaction with participants and on Thursdays there is teaching via Teams, with teaching that focuses on grammar and syntax. Of course, you can ask questions, interact with the teacher and the other participants also via Teams.

Each course lasts for five weeks and is held in our new locals in Skogvegen 6. Each classroom has digital boards, and the teachers pick up additional material from our rich resource library so that you are guaranteed the best teaching and follow-up.

We offer the following courses and levels:

Leveel A1 ; God i Norsk Kap.4   I 02.nov – 02.dec I 17:30 -20:00 I 2 600 kr
For you who are completely new to the Norwegian language. Here you learn the basics of vocabulary, grammar and syntax with a skilled teacher who helps you on your way in your new language.

Towards A2; God i norsk kap. 8 I 07.sep – 14.oct I 02.nov – 02.dec I 17:30 -20:00 I 2 600 kr
For you who speak a little Norwegian, have completed the beginner course or have learned a little on your own. Here we work with vocabulary, grammar and syntax so that you become more confident in Norwegian.
The class uses the book God i Norsk 1, and you will get additional material from your teacher so that you reach your language goals.

Towards B1; – Stein på stein kap. 3 I 02.nov – 02.dec I 17:30 -20:00 I 2 600 kr
For you who have completed the A2 course but who feel that you need more to cope in Norwegian in working life and everyday life in Norway. Here you will learn more about Norwegian idioms, Norwegian syntax and get your pronunciation refined. This course is perfect for you who aim to take the Norwegian test at level A2-B1 in December. The class uses Stein på Stein and you will receive additional materials from your teacher.

Towards B2:  02.nov – 02.dec I 17:30 -20:00 I 2 600 kr
For those of you who already speak, read and write Norwegian, but lack the last bit to achieve fluent language skills. The class uses material that the teacher provides so that you ready for Norwegian test B1-B2 in December.

We hope to see you on an evening course with us. Feel free to contact us if you have any questions.


Our evening courses for Fall 2021 are held during the following periods:
 

Period Number of sessions Price

07.September - 14.October

10 sessions kr 2 600 
02.November - 02.December 10 sessions kr 2 600

Deadline for registration: 28th of October 2021.
For registration send an email with the following information to vo@ullensaker.kommune.no

Name:
Date of birth:
Which course level you want (A1, A2, A2-B1, B1-B2):
Address:
Mobile:
Email:


The books which are used in the courses:
God i norsk 1, Stein på stein and Her på berget. 

Please note that: 

- Paid courses are not refundable. 

- Courses cannot be transferred to another person 

- It is not possible to change to another course during the course periods. 

- Books which need to be purchased from bookstores are not included in the price (both the exercise book and textbook shall be used). 


Publisert: 07.12.2016 15:23:40
Sist endret: 22.10.2021 08:52