Innhold

Grunnskole for voksne

Voksenopplæringen gir eksamensrettet grunnskoleopplæring over tre år i kjernefagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag til sammen 30 timer i uka på dagtid. Målet for opplæringen er å gi ferdigheter og kunnskaper på nivå med grunnskoleeksamen.

Målgruppe

Norske og minoritetsspråklige voksne (fra 16 år) som ikke har fullført grunnskole, har jfr. Opplæringslovens § 4A-1, rett til gratis undervisning. Retten kan også gjelde for dem som tidligere har fullført grunnskolen. Grunnskolen følger Opplæringslovens § 4A-1 (opplæring spesielt organisert for voksne). Det er hovedoppstart i august, men også fortløpende opptak gjennom hele året.

Elektronisk søknad grunnskoleopplæring for voksne

Lower secondary education: Grades 8, 9 and 19 for adults

Adult education center offers lower exam-oriented secondary education for three years in the core academic subjects of Norwegian, English, mathematics, social studies and science 30 hours per week during the daytime. The aim of the education is to provide thepupils with the skills and knowledge required in the examination at the lower secondary level. 

Target group

All adults Norwegian and minority-language adults above compulsory school age, i.e. 16 years who have not finished lower secondary education are entitled to compulsory education free of charge according to the Education Act § 4A-1. Those who have earlier completed primary and lower secondary school may also enjoy this right. The lower secondary school follows the Education Act § 4A-1(education specially organized for adults). It normally starts in August, but admission may also be granted throughout the year. 


Grunnopplæring i norsk for voksne innvandrere

Norskopplæringen er fordelt i forskjellige spor. Alfabetisering, spor 1 og spor 2/3.

 

ALFABETISERING

Voksenopplæringen for Øvre Romerike tilbyr grunnleggende lese- og skriveopplæring til deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet.

Målgruppen er deltakere som ikke kan lese og skrive. Kursene er på dagtid.

 

SPOR 1

Målet for kursene er at deltakerne skal få tilstrekkelige språkkunnskaper på et grunnleggende nivå for å kunne gå ut i arbeidslivet eller fortsette med skole. Mange av deltakerne kan nå nivå A1 skriftlig og nivå A2 muntlig.

Målgruppe er deltakere med liten eller ingen skolegang fra hjemlandet. Læreplanen i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere følges. Kursene er på dagtid.

 

SPOR 2 OG 3

Dette er klassene med middels og rask progresjon. Deltakere har ofte som mål å bli selvstendige språkbrukere på A2/B1-nivå. Noen ønsker å kunne ta etterutdanning, men de fleste ønsker å komme raskt ut i arbeidslivet.

Målgruppen er deltakere med kompetanse på videregående nivå eller høyskole/universitet. Læreplanen i norsk for voksne innvandrere følges. På spor 2/3 holdes kurs både på dagtid og kveldstid.

Læreplanen i norsk for voksne innvandrere

 

Tuition in the Norwegian language for adult immigrants

The participants of the adult education center can follow the Norwegian language training along three different tracks: alphabetization (initial literacy), track 1 and track 2/3. 

Alphabetization (initial literacy)

Adult Education center of Øvre Romerike offers basic reading-and writing-training for the learners who have little or no education from their home country. 

The target group is the participants who are not able to read and write in any language. The adult education center offers daytime courses at this level.  

Track 1

The main aim of the courses is for the participants to obtain enough knowledge in the language at a basic level in order to start to work or continue schooling. Many participants are able to pass the oral test at level A2 and written test at level A1.  

The target group is the participants with little or no education from their home country.                  The national curriculum in Norwegian language and Social Studies for adult immigrants is followed in the training. The adult education center offers daytime courses at this level.

Track 2/3

These are courses with moderate or rapid progression. The participants normally aim to become independent language speakers at level A2 or B1. Some of them wish to take further education, while most of them want to start to work as soon as possible. 

This track is suitable for participants with upper secondary or college/university education.  The national curriculum in Norwegian language and Social Studies for adult immigrants is followed in the training. The adult education center offers both evening- and daytime courses at this level. 

We offer evening courses towards level B2, but it is also possible to reach level B2 in our daytime courses.  

The National Curriculum in Norwegian language for adult immigrants

 

75 timer samfunnskunnskap

Voksenopplæringen for Øvre Romerike tilbyr kurs i 75 timer samfunnskunnskap. Innvandrere med oppholdstillatelse fra etter 1. januar 2022 som vil søke om bosettingstillatelse eller vil søke om norsk statsborgerskap har plikt til å gjennomføre 75 timer i samfunnskunnskap. Det er type oppholdstillatelse, tidspunktet for innvilgelse av oppholdstillatelsen og personens alder som avgjør om prøven må tas eller ikke.

Les mer om samfunnskunnskapsprøve på VOX sine sider.

Læreplanen i samfunnsfag for voksne innvandrere.

 

75-hours course in social studies

Adult education center of Øvre Romerike provides 75-hour course in social studies. Immigrants with residence permits dated from 1st January 2022 who shall apply for a permanent residence permit or Norwegian citizenship are obliged to attend a 75-hour course in social studies. It is the type of the residence permit, date of being granted the residence permit and applicant’s age that determine whether the test is required. 

Learn more about test in social studies on the website of Kompetanse Norge

The National Curriculum in sosial studies for adult immigrants

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Deltakerne i Introduksjonsprogrammet skal ha heldags- og helårsopplæring, dette betyr at de er på skolen 37, 5 timer i uka i 45 uker i året. Introduksjonsprogrammet skal kvalifisere for aktiv deltakelse i norsk arbeids- og samfunnsliv. En del av introduksjonsprogrammet er praksis på ulike arbeidsplasser.

 

Målgruppe

Introduksjonsdeltakerne rekrutteres fra flyktningkontorene i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

Deltakerne får introduksjonsstønad og tett oppfølging i samarbeid med flyktningkontoret.

 

Introduction Programme for newly arrived refugees

Introduction program is a full-time qualification programme, which means that the participants need to spend 37.5 hours per week studying at school and 45 weeks each year. The goal of the Introduction Programme is to improve opportunities for immigrants to participate in the employment market and society in general.  

Praxis in different workplaces are also a part of the introduction programme.

Target group

The participants of the Introduction Programme are recruited from offices of refugee resettlement in Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes and Ullensaker. 

The participants receive financial support and tight follow-up in cooperation with offices of refugee resettlement.

 

Prosjekt jobb og skole hånd i hånd

Prosjektet samarbeider med Voksenopplæringen for Øvre Romerike. Prosjektet arbeider med å få flest mulig flyktninger ut i arbeid etter endt introduksjonsprogram, ved å tilby oppfølging av flyktninger som er arbeidssøkere og som trenger bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet.

Våre tjenester til arbeidssøkere er blant annet:

  • Kurs i arbeidsrettet norsk
  • Kurs i bransjenorsk
  • Bistand ved arbeidssøking og ønske om yrkesopplæring
  • Bistand med å finne en praksisplass og tett oppfølging i praksis
  • Råd- og veiledningstjeneste
  • Karriereveiledning

Publisert: 27.11.2016 15:22:41
Sist endret: 06.07.2023 16:41