Voksenopplæringens opplæringstilbud

Voksenopplæringen tilbyr grunnopplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og grunnskole for voksne.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Grunnskole for voksne

Voksenopplæringen gir eksamensrettet grunnskoleopplæring over tre år i kjernefagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag til sammen 30 timer i uka på dagtid. Målet for opplæringen er å gi ferdigheter og kunnskaper på nivå med grunnskoleeksamen.

 

Målgruppe

Norske og minoritetsspråklige voksne (fra 16 år) som ikke har fullført grunnskole, har jfr. Opplæringslovens § 4A-1, rett til gratis undervisning. Retten kan også gjelde for dem som tidligere har fullført grunnskolen. Grunnskolen følger Opplæringslovens § 4A-1 (opplæring spesielt organisert for voksne). Det er hovedoppstart i august, men også fortløpende opptak gjennom hele året.


Grunnopplæring i norsk for voksne innvandrere

Norskopplæringen er fordelt i forskjellige spor. Alfabetisering, spor 1 og spor 2/3.

 

ALFABETISERING

Voksenopplæringen for Øvre Romerike tilbyr grunnleggende lese- og skriveopplæring til deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet.

Målgruppen er deltakere som ikke kan lese og skrive. Kursene er på dagtid.

 

SPOR 1

Målet for kursene er at deltakerne skal få tilstrekkelige språkkunnskaper på et grunnleggende nivå for å kunne gå ut i arbeidslivet eller fortsette med skole. Mange av deltakerne kan nå nivå A1 skriftlig og nivå A2 muntlig.

Målgruppne er deltakere med liten eller ingen skolegang fra hjemlandet. Læreplanen i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere følges. Kursene er på dagtid.

 

SPOR 2 OG 3

Dette er klassene med middels og rask progresjon. Deltakere har ofte som mål å bli selvstendige språkbrukere på A2/B1-nivå. Noen ønsker å kunne ta etterutdanning, men de fleste ønsker å komme raskt ut i arbeidslivet.

Målgruppen er deltakere med kompetanse på videregående nivå eller høyskole/universitet. Læreplanen i norsk for voksne innvandrere følges. På spor 2/3 holdes kurs både på dagtid og kveldstid.

Læreplanen i norsk for voksne innvandrere

50 timer samfunnskunnskap

Voksenopplæringen for Øvre Romerike tilbyr kurs i 50 timer samfunnskunnskap. Innvandrere med oppholdstillatelse fra etter 1. september 2013 som vil søke om bosettingstillatelse eller vil søke om norsk statsborgerskap har plikt til å gjennomføre 50 timer i samfunnskunnskap. Det er type oppholdstillatelse, tidspunktet for innvilgelse av oppholdstillatelsen og personens alder som avgjør om prøven må tas eller ikke.

Les mer om samfunnskunnskapsprøve på VOX sine sider.

Læreplanen i samfunnsfag for voksne innvandrere.

 

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Deltakerne i Introduksjonsprogrammet skal ha heldags- og helårsopplæring, dette betyr at de er på skolen 37, 5 timer i uka i 45 uker i året. Introduksjonsprogrammet skal kvalifisere for aktiv deltakelse i norsk arbeids- og samfunnsliv. En del av introduksjonsprogrammet er praksis på ulike arbeidsplasser.

 

Målgruppe

Introduksjonsdeltakerne rekrutteres fra flyktningkontorene i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

Deltakerne får introduksjonsstønad og tett oppfølging i samarbeid med flyktningkontoret.

 

Prosjekt jobb og skole hånd i hånd

Prosjektet samarbeider med Voksenopplæringen for Øvre Romerike. Prosjektet arbeider med å få flest mulig flyktninger ut i arbeid etter endt introduksjonsprogram, ved å tilby oppfølging av flyktninger som er arbeidssøkere og som trenger bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet.

Våre tjenester til arbeidssøkere er blant annet:

  • Kurs i arbeidsrettet norsk
  • Kurs i bransjenorsk
  • Bistand ved arbeidssøking og ønske om yrkesopplæring
  • Bistand med å finne en praksisplass og tett oppfølging i praksis
  • Råd- og veiledningstjeneste
  • Karriereveiledning

Publisert: 27.11.2016 15:22:41
Sist endret: 27.11.2016 15:24