Innhold

Ullensaker i tall

Ullensaker i tall er et faktagrunnlag som presenterer sentrale tall om samfunnet i Ullensaker. Temaer som omtales er befolkningsutvikling, næring og sysselsetting, helse, oppvekst og levekår. Tallene er en del av kunnskapsgrunnlaget for budsjettprosessen i Ullensaker kommune.

Rapport "Ullensaker i tall 2022"

Oversiktsdokument folkehelse 2020-2024 

Kommunene skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten inngår som grunnlag for kommunens planstrategi og kommunens planer. Dette er lovfestet i folkehelseloven og plan- og bygningsloven. 

Les rapporten Helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Folkehelseprofil og oppvekstprofil 

Folkehelseinstituttet publiserer årlig en folkehelseprofil og en oppvekstprofil for hver kommune. Disse inneholder statistikk og vurdering innen uliketemaområder som befolkning, oppvekst og levekår, nærmiljø og helsetilstand. Folkehelse- og oppvekstprofilen er koblet til Kommunehelsa sin statistikkbank. 

KOSTRA-tall 

KOSTRA gir opplysninger om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel. I nøkkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra kommunene til SSB og tall fra nasjonale registre utenfor SSB. SSB publiserer hvert år foreløpige tall for kommunene 15. mars, og reviderte tall 15. juni.  

Kommunefakta – statistikk fra SSB 

Kommunefakta fremstiller nøkkeltall for den enkelte kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå. 

Ungdata 2022 

Ungdata er en barne- og ungdomsundersøkelse der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på 5.-7.-trinn, ungdomsskolen og videregående skoleDet blir spurt om foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. På ungdomstrinnet og i videregående skole er det også spørsmål om rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold. 

Ungdata har blitt gjennomført fire ganger tidligere i Ullensaker kommune (2011, 2013, 2017 og 2019). Undersøkelsen har da blitt gjennomført på ungdomsskolen og videregående. Årets undersøkelse er den første som er gjennomført på 5.-7. trinn og kalles Ungdata junior.  

Ungdata 2022 ble besvart av 1 469 elever (85 prosent) på 5.-7. trinn og 1 279 elever (83 prosent) på 8.-10. trinn i Ullensaker. Svarprosenten på videregående var på 58 prosent, det vil si 828 elever. Elvene på Jessheim videregående kommer fra flere kommuner enn Ullensaker.   

Folkehelseundersøkelsen i Viken 

Folkehelseundersøkelsen i Viken ble gjennomført i november 2021. Resultatene fra undersøkelsen viser hvordan befolkningen i Viken opplever egen helse, trivsel og livskvalitet i nærmiljøet der de bor. Det var 250 000 innbyggere over 18 år, fra alle Vikens 51 kommunersom ble spurt. Av disse svarte 108 738 innbyggere på undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på rundt 40. I Gardermoregionen var det 10580 av innbyggerne som svarte, og i Ullensaker svarte 3189 innbyggere på undersøkelsen.  

Innbyggerundersøkelsen

For å finne ut av hva innbyggerne mener og har av tilbakemeldinger så sender Ullensaker kommune ut en undersøkelse hvert tredje år til våre innbyggere. Målet med undersøkelsen er å finne ut av hva ullsokningene tenker om:

  • Kommunens omdømme som tjenesteleverandør
  • Kommunen som bosted
  • Befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer

Les Innbyggerundersøkelsen fra 2019


Publisert: 19.09.2022 11:05:38
Sist endret: 02.11.2022 12:01