I Ullensaker kommune er arbeidsledigheten høy som følge av koronakrisen. I tillegg til høye menneskelige kostnader, gir dette også stor svikt i skatteinntekter for kommunen, noe som igjen påvirker tjenestene kommunen kan tilby innbyggerne. Ullensaker har også hatt økte kostnader som følge av beredskapen på Gardermoen og øvrige nødvendige tiltak i forbindelse med pandemien. Totalt utgjør den estimerte summen av tapte inntekter og økte utgifter over 100 millioner kroner bare i 2020.

-Til nå har vi mottatt 27 millioner kroner fra staten, men fortsatt sitter vi med udekkede kostnader på rundt 75 millioner kroner, sier rådmann Rune Hallingstad, som understreker at det er knyttet stor usikkerhet til tallene.

Rekordhøy arbeidsledighet

Norske kommunene er ulikt rammet av koronakrisen. Ullensaker er særlig hard rammet av den økte arbeidsledigheten, som ligger på rundt 20 prosent. Det usikkert når flytrafikken og hotellene rundt Gardermoen er oppe og går igjen og hvordan den nye normalen ser ut. Rådmannen tar utgangspunkt i at dette kan ta lang tid og at kommunen vil oppleve svikt i skatteinntektene i lang tid fremover.

Håper på hjelp fra Stortinget

Tallene som er presentert i revidert nasjonalbudsjett er ennå ikke konkretisert. Kommunenes interesseorganisasjon KS har anslått at norske kommuner taper mellom 18 og 27 milliarder kroner som følge av koronasituasjonen. Avstanden mellom dette, og de hittil totalt 10,8 milliardene i kompensasjon fra staten, er stort.

-Sånn tallene foreligger nå, ser det ikke ut som at Ullensaker får kompensert sine kostnader, og det ser ut som om vi får et betydelig merforbruk i inneværende år. Jeg håper derfor at Stortinget hensyntar KS sine krav om at kommunenes faktiske kostnader forbundet med pandemien, blir dekket, sier rådmann i Ullensaker kommune, Rune Hallingstad.


Rådmann Rune Hallingstad. Foto: Ullensaker kommune


Publisert: 12.05.2020 15:33
Sist endret: 13.05.2020 11:02