Foto: Ullensaker kommune

Hvordan fungerer et kommunalt råd?

«Kommunalt råd for flerkulturelle innbyggere» blir et rådgivende organ for kommunen. Rådet vil ha faste møter cirka en gang i måneden og på møtene behandles politiske saker som angår deres målgruppe. Rådet kan komme med sine synspunkter i sakene, og rådets synspunkter skal omtales i saksframlegget som går til politisk behandling. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Rådet tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner, men saker av prinsipiell karakter.

«Kommunalt råd for flerkulturelle innbyggere» skal bidra til:

  • At Ullensakers flerkulturelle befolkning blir sikret en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem
  • Å sikre god dialog mellom den multikulturelle befolkningen i Ullensaker, folkevalgte og andre deler av Ullensaker-samfunnet
  • Medvirkning, inkludering og engasjement i lokalbefolkningen

Fra før har Ullensaker kommune et eldreråd, et ungdomsråd og et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Alle kommunale råd har en leder som velges av rådet selv. Medlemmene i rådet får møtegodtgjørelse etter den til enhver tid gjeldende forskrift om møtegodtgjørelse for folkevalgte.

Ønsker du å være med?

Ullensaker kommune leter etter syv representanter og syv vararepresentanter som ønsker å gjøre en forskjell for den flerkulturelle befolkningen og være med i «Kommunalt råd for flerkulturelle innbyggere». Disse velges blant de nominerte kandidatene. To representanter blir også valgt fra kommunestyret.

Vi ser etter deg som:

  • Er folkeregistrert i Ullensaker kommune
  • Har bakgrunn fra Øst-Europa, Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS
  • Er engasjert i hvordan samfunnet utvikler seg
  • Tør du å si det du mener
  • Vil bidra til samarbeid mellom ulike kulturer
  • Ønsker å bidra til medvirkning og inkludering i Ullensaker kommune

Er dette deg eller noen du kjenner? Send en e-post til flerkultureltraad@ullensaker.kommune.no innen 01.10.2022, med navn, adresse, e-post og telefonnummer på aktuell kandidat.

Bakgrunn

Ullensaker kommune har en multikulturell befolkning. Innbyggere med innvandrerbakgrunn utgjør nå over 30 % av befolkningen. Koronapandemien lærte oss hvor nødvendig god kommunikasjon og samhandling med denne delen av befolkingen er, da vi så viktigheten av å nå ut med informasjon om smittevernregler, testing og vaksinering.

En tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe, som i 2021 jobbet med å finne tiltak for bedre kommunikasjon med innvandrerbefolkningen under pandemien, foreslo multikulturelt råd som et tiltak for å styrke kommunikasjonen. Dette for å få etablert et varig og langsiktig tiltak som kan fungere over tid.

 


Publisert: 14.09.2022 15:27
Sist endret: 19.09.2022 09:19