Trandumskogen etter hogstForsvarsbygg har i en pressemelding innrømmet at de har begått en alvorlig faglig feilvurdering. Det er nå omfattende dialog mellom Forsvarsbygg, Ullensaker kommune, Viken fylkeskommune, Stiftelsen Trandum og andre lokale samarbeidsparter om hvordan Trandumskogen kan reetableres som et verdig minnested med respekt for de historiske hendelsene som har funnet sted her.

Første steg i prosessen er å rydde området for kvist som ligger igjen etter hogsten. Dette arbeidet vil starte mandag 28. juni, og foregå så skånsomt som mulig. Kranbil vil benyttes fra utkanten av retterstedet, mens en traktor vil mate kranbilen med kvist fra det sentrale området. Det vil ikke kjøres utenfor de kjøresporene som allerede finnes.

Deretter vil kjøresporene restaureres så skånsomt som mulig. Dette er viktig fordi kjøresporene delvis ligger som åpen jord. Bar jord er utsatt for uttørking, frostskader og erosjon, og det er risiko for at jordstrukturen ødelegges. Dette påvirker jordens evne til å holde på vann og næringsstoffer. Det er også lett for såkalte pionerarter som smyle, bringebær og løvtrær å etablere seg i eksponert jord, noe som vil gi en rask og tett gjengroing.

For å fremme reetablering av vegetasjon tilsvarende det som var i Trandumskogen før hogsten, bør perioden kjøresporet ligger eksponert være så kort som mulig. En rask innsats for å tilrettelegge for at naturen tar seg tilbake, gir vegetasjonen tid til å reetablere seg før vinteren. Restaureringsarbeidet vil derfor etter planen påbegynnes onsdag 30. juni.

Opprydningsarbeidet som helhet er planlagt ferdigstilt i løpet av fredag 2. juli. Denne uken vil det være redusert tilgjengelighet for publikum inne på selve retterstedet med hensyn til sikkerhet.

I den videre prosessen vil Ullensaker kommune ha tett dialog med Forsvarsbygg og øvrige parter både når det gjelder fremtidig skjøtsel av området og andre tiltak for å gjenoppbygge Trandumskogen som nasjonalt viktig minnested og formidlingsarena.


Publisert: 25.06.2021 12:10
Sist endret: 25.06.2021 12:15