-Ullensaker-samfunnet er hardt rammet av kraftig redusert aktivitet ved Oslo lufthavn. Mange har mistet jobben og kommunens skatteinntekter er betydelig redusert. Det er usikkert når og om aktiviteten ved OSL vil ta seg opp igjen til nivået fra før pandemien. Dette preger budsjettforslaget, forteller rådmann Rune Hallingstad.

Ullensaker kommunes økonomi er stram, tjenesteproduksjonen er allerede meget effektiv, og den finansielle situasjonen gir lite spillerom. Dette gir begrensede muligheter til å investere i vekst. Samtidig er det behov for satsing innenfor visse områder for å redusere usikkerhet og risiko, samt sikre et økt tjenestetilbud til sårbare grupper.

Budsjettforslaget søker å styrke kommunens finansielle situasjon når det følger opp kommuneplanens handlingsregler som sier at det hvert år skal settes av penger i fond. Dette vil over tid skape en økonomisk buffer som gir trygghet og forutsigbarhet.

Budsjettforslaget inneholder dessuten noen tydelige satsinger.

- Det er ikke usannsynlig at mange innbyggere blir stående uten jobb over lengre tid. Dette vil prege den enkelte, lokalmiljøene og kommunen som helhet. Økt sosial ulikhet og sosiale utfordringer, og dermed økt behov for at kommunen stiller opp, er mulige konsekvenser. Derfor har jeg foreslått å avsette fem millioner kroner årlig til tiltak for å forebygge utenforskap og sosial ulikhet, sier Hallingstad.

Rådmannen foreslår også å styrke tjenester innenfor næringsutvikling, beredskap, by- og sentrumsutvikling og eiendomsforvaltning. I tillegg videreføres midler til dreining av tjenestene innenfor helse og omsorg for å redusere kostnader til denne sektoren i årene fremover.

Ullensaker kommune har hatt betydelige ekstrautgifter tilknyttet pandemien i 2020. Regjeringen har varslet at kommunene vil få dekket disse kostnadene, men detaljene er ennå ikke kjent. Videre er det bevilget midler til koronakostnader i 2021, men endelig fordeling til kommunene er ikke avklart. Derfor er det ikke en del av tallgrunnlaget som nå legges frem, og rådmannen vil komme tilbake til dette i eget notat til politisk behandling.

Kommunens situasjon gir en rekke usikkerhetsfaktorer og ukjente variabler i budsjettet og økonomiplanen som nå legges frem. Både rådmannen og det politiske nivå må håndtere et budsjett med større risiko i seg enn hva som er ønskelig og vanlig. Budsjettet er etter min vurdering meget stramt, men økonomisk ansvarlig og med en innretning i tråd med det som er kommunens behov i årene fremover, avslutter rådmann Rune Hallingstad.

Se budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 i online-versjon her eller les det som dokument her.  


Publisert: 03.11.2020 18:32
Sist endret: 24.02.2021 11:43