Innhold

Hva kan du få hjelp til?

Det er Helse og mestringstorget (tidligere Tildelingsenheten), som i samarbeid med deg, bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Det kan eksempelvis være:  

 • Rengjøring i rom som brukes daglig
 • Sengetøyskift  
 • Klesvask  
 • Hjelp til å bestille kolonialvarer til hjemkjøring på nett  

Hvem kan få hjemmehjelp?

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. Tjenesten skal være forebyggende og gi deg mulighet til å greie mest mulig selv.  

Hvem er vi?  

Vi er helsepersonell som består av helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter. Vi samarbeider også tett med andre helsetjenester.  

Hva forventer vi av deg?  

 • Du er kjent med vedtaket ditt.  
 • Du gir beskjed på forhånd hvis du blir borte eller ikke har behov for hjelp som er avtalt.  
 • Du samarbeider med oss slik at ansatte får en god arbeidssituasjon i hjemmet ditt og arbeidsmiljølovens bestemmelser følges:  
  • Har nødvendig rengjøringsutstyr og funksjonell støvsuger for at tjenesten praktisk bistand skal kunne utføres.  
  • Du har flytende håndsåpe og tørkepapir tilgjengelig for ansatte.  
  • Du har husdyr i et annet rom og ikke røyker under besøket.  
 • Du tillater at det blir montert elektronisk dørlås hvis du ikke kan åpne døren selv.   
 • Du bruker trygghetsalarmen etter retningslinjene. 
 • Du sier ifra hvis det er noe du ikke er fornøyd med eller dine behov endres. 

Hvordan søker jeg?

Du søker på tjenesten ved å fylle ut søknadsskjemaet.   Hvis en annen søker på vegne av deg må fullmakt legges ved søknaden.  

Du kan ta kontakt med Tildelingsenheten hvis du trenger mer informasjon om tjenesten. Se kontaktinformasjon under.   

Kontaktinformasjon

Ullensaker kommune, Helse- og mestringstorget

Postboks 470, 2051 Jessheim

epost: postmottak@ullensaker.kommune.no 

Søknadsskjema

Du kan nå oss på mottakstelefonen 476 95 263. 

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger per mail. 

Priser

Priser finner du her

Nye priser fra. 1.1.2022 (med forbehold o endringer)

 TjenesteBasert på personinntekt 2020Pris pr. timeMaks bet.pr. mnd

Hjemmehjelp/ praktisk bistand

 

 

 

 

 

< 2 G kr 215* kr 215*
2G - 3G kr 260 kr 650
3G - 4G kr 260 kr 1 300
4G - 5G kr 324 kr 1 620
> 5G kr 422 kr 2 110

Opphold i bofellesskap Gystadmyr (pr.mnd) Husleien dekker kost, losji, hjemmehjelp og vaktmestertjeneste 

 

kr 8 998

G = Folketrygdens grunnbeløp pr.01.05.2021: Kr 106 399
* Prisene fastsettes av helse- og omsorgsdepartementet.

Betaling skjer etterskuddsvis.
Beboere i bofellesskap kan søke om bostøtte. Søknadsskjema fås på Servicetorget, Rådhuset, Ullensaker kommune.

Matombringing

 

Priser pr 1.1.2022

Tjeneste Pr. porsjon
Matombringing ( pr. porsjon) kr 93

Betaling skjer etterskuddsvis.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til

Aktuelle lover

 


Publisert: 20.09.2016 13:29:04
Sist endret: 15.08.2022 13:54