Innhold

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp gis til de som ikke klarer å ha daglig omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Vurdering av hjelpebehov foretas som regel ved et vurderingsbesøk i ditt hjem. Etter vurderingsbesøket vil du få et skriftlig vedtak. 

Hvem kan få tilbud om hjemmehjelp?

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. Tjenesten skal være forebyggende og gi deg mulighet til å greie mest mulig selv.

 Hva kan du få hjelp til?

Det er kommunen som er i samarbeid med deg, bestemmer hvilke tjenester som er aktuelle.

 Hvordan søker jeg

Du søker på tjenesten ved å fylle ut søknadsskjemaet. Ta kontakt med kommunenen hvis du trenger ytterligere veiledning. Hvis en annen søker på vegne av deg må fullmakt vedlegges søknaden

Kontaktinformasjon

Ullensaker kommune, Tildelingsenheten

Postboks 470, 2051 Jessheim

epost: postmottak@ullensaker.kommune.no 

Søknadsskjema

Telefon nr finner du ved å bruke " kontakt oss" øverst på denne siden. 

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger per mail. 

Priser

Nye priser fra. 1.1.2019

 TjenesteBasert på personinntekt 2017Pris pr. timeMaks bet.pr. mnd

Hjemmehjelp/ praktisk bistand

 

 

 

 

 

< 2 G: (opptil 0 - 193 766) kr 210* kr 210*
2G - 3G: (193 767 - 290 649) kr 245 kr 613
3G - 4G: (290 650 - 387 532) kr 245 kr 1 225
4G - 5G: (387 533 - 484 415) kr 306 kr 1 530
> 5G:      (484 416- og over) kr 398 kr 1 990

Opphold i bofellesskap Gystadmyr (pr.mnd) Husleien dekker kost, losji, hjemmehjelp og vaktmestertjeneste 

 

kr 8 498

G = Folketrygdens grunnbeløp pr.01.05.2018: kr 96 883.
* Prisene fastsettes av helse- og omsorgsdepartementet.

Betaling skjer etterskuddsvis.
Beboere i bofellesskap kan søke om bostøtte. Søknadsskjema fås på Servicetorget, Rådhuset, Ullensaker kommune.

Matombringing

 

Priser pr 1.1.2019

Tjeneste Pr. porsjon
Matombringing ( pr. porsjon) kr 85

Betaling skjer etterskuddsvis.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til

Aktuelle lover

 


Publisert: 20.09.2016 13:29:04
Sist endret: 15.11.2016 15:14