Innhold

Ledige stillinger hos oss

Svindelforsøk / Recruitment fraud

Ullensaker kommune er blitt gjort oppmerksom på at falske stillinger i Norge har blitt brukt som lokkemiddel, i hovedsak mot utenlandske helsearbeidere slik at de har blitt lurt til å betale gebyrer og utgi informasjon som kan brukes til identitetstyveri. Informasjonen her er et preventivt tiltak. Vi er ikke klar over noen tilfeller der Ullensaker kommune er involvert.

Ullensaker kommune has been made aware of a scam, particularly directed to foreign healthcare workers. False job opportunities in Norway have been used to make job seekers pay "fees" and hand over information that can be used for identity fraud. 

Les mer / More information

Vi trenger flere dyktige ledere og fagpersoner!

Foto: Trond Isaksen

Har du lyst til å være med på byggingen av et fremtidsrettet regionsenter i Gardermoregionen? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg!

Ullensaker kommune og byen Jessheim er i rivende utvikling, og vårt mål er å utvikle en enda mer spennende og attraktiv by og kommune for fremtiden. Vi står nå ovenfor store utbygginger i Jessheim sentrum og Gardermoen næringspark, men også Kløfta og flere av våre øvrige tettsteder fremstår som svært attraktive, og merker utviklingen i regionen.

Du kan skape en attraktiv kommune

Vi ønsker nå å styrke laget for å kunne øke vår kapasitet i tråd med veksten i Gardermoregionen innenfor vår tekniske sektor. Særlig gjelder dette kommunaltekniske oppgaver som utvikling og vedlikehold av vei, vann- og avløp. Men også mer bydriftsrelaterte tjenester som tilrettelegger for at Jessheim og øvrige tettsteder i kommunen får sin attraktivitet i parker, gater og uteområder skal ha økt fokus. Det skal skinne litt av våre sentrumsområder slik at disse fremstår som attraktive for våre innbyggere og næringsliv til hverdagsaktiviteter, opplevelser og arrangement.

Flere dyktige ledere og fagpersoner

Nettopp derfor gjør vi nå nye grep for å styrke vår organisasjon. Vi har allerede i dag et sterkt fagmiljø, men vi ønsker å knytte til oss enda flere ledere og fagpersoner som har et sterkt ønske om å bidra i arbeidet med å bygge og videreutvikle Ullensaker og byen Jessheim.

Søk på stillingene

Enhetsleder Vann og avløp 
Avdelingsledere Bydrift, idrett og utemiljø - 2 stillinger 
Avdelingsleder Drift avløp 
Avdelingsleder og seniorrådgiver (jurist) Innsats og juridisk bistand - 2 stillinger
Avdelingsleder Innbyggerservice og internkontroll 

Jobb i Ullensakerskolen

Er du læreren jeg aldri glemmer?

Ullensakerskolen består av 15 grunnskoler, derav 11 barneskoler og 4 ungdomsskoler. Elevtallet er per i dag ca. 5600 og stadig økende.  

I Ullensaker har vi fokus på hele læringsløpet; fra barnehage, gjennom grunnskole og videregående skole. Barnehage og skole skal åpne dører mot verden og fremtiden, og bidra til at barn og unge utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør at de mestrer livene sine og kan delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Et raust og støttende leke- og læringsmiljø danner grunnlaget for en positiv kultur der barn og unge oppmuntres og stimuleres til sosial og faglig utvikling. Gjennom et helhetlig læringsløp ønsker vi å gi alle barn i Ullensaker like muligheter til å utvikle seg selv og sine evner, slik at de kan gjennomføre grunnskoleløpet og videregående skole.  

Våre barne- og ungdomsskoler har ledige lærerstillinger fra 01.08.22.

Vi søker etter lærere som ønsker å videreutvikle egen praksis i profesjonsfaglige fellesskap, lærere som setter eleven i sentrum og som vil bidra til at hver enkelt elev får mulighet til å utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv. Fordi alle barn fortjener like muligheter for læring.

Les mer om Ullensakerskolen

Jobb i Ullensaker sine kommunale barnehager

Ullensaker barnehagene – mer læring gjennom mer lek!

Vi skal gi barna våre en trygg og god start på livet. Vi vil ha pedagoger som gjennom språk og vennskap støtter barnas lærelyst gjennom lek. Vi vil ha pedagoger som leker og som etablerer gode lek og læringsmiljøer.

I Ullensaker har vi en ung befolkning, mange barnefamilier og mye tilflytting til kommunen vår. Barnehagen er en viktig arena for å skape nettverk for familier. Gjennom å gi trygghet og læring styrker vi barn og deres familier for et godt liv i Ullensaker kommune. 

Se oversikt over ledige stillinger

Les mer om de kommunale barnehagene 

FILM

Om Ullensaker 

 

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca 38 000 innbyggere i kommunen. Kommunen har høy befolkningsvekst, noe som byr på mange muligheter og spennende utfordringer.

Ullensaker kommune har ca. 2400 årsverk ansatt i kommunen.Vår oppgave er å levere tjenester til våre innbyggere. Våre verdier er Modig, Endringsdyktig og Raus.

Les mer om kommunen

 

 


Publisert: 15.11.2016 21:46:29
Sist endret: 18.08.2022 14:10