Ledige stillinger hos oss

Jobb i Ullensakerskolen

Er du læreren jeg aldri glemmer?

Ullensakerskolen består av 15 grunnskoler, derav 11 barneskoler og 4 ungdomsskoler. Elevtallet er per i dag ca. 5600 og stadig økende.  I tillegg drifter kommunen en interkommunal voksenopplæring for Øvre Romerike med grunnskoleavdeling. 

I Ullensaker har vi fokus på hele læringsløpet; fra barnehage, gjennom grunnskole og videregående skole. Strategiplan for helhetlig læringsløp legger føringer for de mer konkrete satsingene som er nedfelt i handlingsplaner for barnehager og skoler. Vi har egne handlingsplaner for matematisk kompetanse, språk-, lese- og skriveutvikling, digital kompetanse og trygt leke- og læringsmiljø. Både strategiplanen og våre handlingsplaner ivaretar hele læringsløpet, fra barnehagealder og ut grunnskolen. Barnehage og skole skal åpne dører mot verden og fremtiden, og bidra til at barn og unge utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør at de mestrer livene sine og kan delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Et raust og støttende leke- og læringsmiljø danner grunnlaget for en positiv kultur der barn og unge oppmuntres og stimuleres til sosial og faglig utvikling. Gjennom et helhetlig læringsløp ønsker vi å gi alle barn i Ullensaker like muligheter til å utvikle seg selv og sine evner, slik at de kan gjennomføre grunnskoleløpet og videregående skole. 

Ullensakerskolen har gode ordninger for oppfølging av både nyansatte lærere og nyutdannede lærere. Nyansatte lærere får god introduksjon til Ullensakerskolen gjennom samlinger og kurs. Nyutdannede lærere får i tillegg systematisk veiledning på egen skole, samt veiledning gjennom deltagelse i nettverk med andre nyutdannede lærere i kommunen. Nyutdannede lærere i Ullensakerskolen starter med 4 års ansiennitet, noe som betyr at man går raskere opp i lønn. Vi har gode kontaktlærertillegg.        

Våre barne- og ungdomsskoler har ledige lærerstillinger fra 01.08.2023. Stillinger lyses ut i felles annonse fredag 13.01.2023, med søknadsfrist 01.02.2023.

Vi søker etter lærere som ønsker å videreutvikle egen praksis i profesjonsfaglige fellesskap, lærere som setter eleven i sentrum og som vil bidra til at hver enkelt elev får mulighet til å utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv. 

Les mer om Ullensakerskolen

Jobb i Ullensaker sine kommunale barnehager

Ullensaker barnehagene – mer læring gjennom mer lek!

Vi skal gi barna våre en trygg og god start på livet. Vi vil ha pedagoger som gjennom språk og vennskap støtter barnas lærelyst gjennom lek. Vi vil ha pedagoger som leker og som etablerer gode lek og læringsmiljøer.

I Ullensaker har vi en ung befolkning, mange barnefamilier og mye tilflytting til kommunen vår. Barnehagen er en viktig arena for å skape nettverk for familier. Gjennom å gi trygghet og læring styrker vi barn og deres familier for et godt liv i Ullensaker kommune. 

Se oversikt over ledige stillinger

Les mer om de kommunale barnehagene 

FILM

Om Ullensaker 

 

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er over 42 000 innbyggere i kommunen. Kommunen har høy befolkningsvekst, noe som byr på mange muligheter og spennende utfordringer.

Ullensaker kommune har over 2500 årsverk ansatt i kommunen. Vår oppgave er å levere tjenester til våre innbyggere. Våre verdier er Modig, Endringsdyktig og Raus.

Les mer om kommunen

 

 


Publisert: 15.11.2016 21:46
Sist endret: 02.02.2023 10:06