Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Mennesker med nedsatt funksjonsevne kan søke om ledsagerbevis.

Ordningen gjør det mulig å ta med seg en ledsager gratis på offentlige kultur- og fritidsarrangementer, samt offentlig transport. 

 

Retningslinjer fra Bufdir

1. Formål

Ordningen med ledsagerbevis skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. Det omfatter personer med funksjonshemming av normalt minst 2-3 års varighet.

2. Funksjonshemning

Med funksjonshemning forstås et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for å etablere og opprettholde selvstendighet og sosialt liv.

3. Ledsager

Den funksjonshemmede velger selv hvem han/hun vil bruke som ledsager (hjelper) fra gang til gang. Ledsager bør være minst 16 år.

4. Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis er et dokument i form av et plastkort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi ledsageren fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i uten bistand. Den funksjonshemmede selv betaler full pris (evt. honnørpris dersom dette er innvilget). Ledsagerbevis utstedes gratis. 

5. Søknad

Den funksjonshemmede søker bostedskommunen på fastsatt skjema om å få ledsagerbevis. Søknaden skal – for å komme i betraktning – vedlegges et passfoto og uttalelse fra enten primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat om den funksjonshemmedes behov for ledsager.

6. Varighet

Gyldighetsdato fremgår av beviset.

7. Gyldighet

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som aksepterer ordningen. Beviset gir ikke fortrinn framfor det øvrige publikum.

8. Klage

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2.ledd påklages til det kommunale klageorgan.


Publisert: 15.09.2015 12:53
Sist endret: 06.02.2023 08:28