Innhold

Omsorgsstønad

Har du omsorg for et familiemedlem eller annen nærstående person og utfører spesielt tyngende omsorgsarbeid i hjemmet? Dersom disse oppgavene ellers ville ha vært utført av kommunen, kan du søke om omsorgslønn for å få betalt for arbeidet du utfører. Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, men den enkelte omsorgsyter har ingen automatisk rett til å få omsorgslønn. Kommunen avgjør om du skal få omsorgslønn, og i så fall for hvor mange timer og på hvilket nivå lønnen skal ligge.

Du vil ikke få full lønn for hver time du arbeider, men omsorgslønnen skal gjøre det økonomisk mulig for deg å fortsette med omsorgsarbeidet du utfører. Omsorgslønn blir vanligvis tildelt for ett år av gangen og utbetalt som et fast beløp hver måned. Som omsorgsarbeider har du ikke rett på feriepenger eller sykepenger fra kommunen, men du har rett på sykepenger fra NAV fra og med 17. sykedag. Du får utbetalt omsorgslønn etter kommunens fastsatte satser.

Omsorgslønn må ikke forveksles med pleiepenger fra NAV, som er en erstatning for tapt arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av sykt barn eller for pleie av nærstående i livets sluttfase.

Hvem kan få omsorgsstønad?

  • Frivillige omsorgsytere (familiemedlemmer eller andre nærstående) uten omsorgsplikt
  • Foreldre med omsorgsplikt for sine mindreårige der omsorgen er vesentlig mer omfattende enn for barn på samme alder
  • Den du gir omsorg til må bo hjemme.
  • Søknad om hjelpestønad fra NAV må være sendt før kommunen innvilger omsorgslønn.

Hvordan søker jeg omsorgsstønad?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn. Både du eller den som mottar omsorgen kan søke.

Søknaden bør inneholde opplysninger om:
  • antall timer per måned med omsorgsarbeid
  • omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk tyngende enn vanlig
  • omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
  • det er behov for omsorg i perioder eller hele tiden
  • omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon eller mangel på ferie og fritid
  • det gjelder omsorg for mer enn én person

Kontaktinformasjon

Søknad sendes til:

Ullensaker kommune, Helse- og mestringstorget

Postboks 470, 2051 Jessheim

epost: postmottak@ullensaker.kommune.no 

Søknadsskjema

Du kan nå oss på mottakstelefonen 476 95 263. 

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger per mail. 

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Oversikt over rettigheter og klagemuligheter

Nyttige nettsider

Aktuelle lover

 


Publisert: 21.09.2016 10:44:07
Sist endret: 29.04.2020 10:01