Innhold

SLT - modellen 

SLT er en samarbeidsmodell mellom kommune og politi for å ivareta kriminalitetsforebyggende arbeid for barn, unge og familier.

SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante aktører i kommunen. Næringsliv og frivillige organisasjoner hører også med til dette arbeidet. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av virksomheter og faggrupper.

Virksomheter og faggrupper møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, følge med på og justere sitt arbeid for å drive målrettet forebygging. Når signaler fanges opp, kan tiltak settes inn tidligere og mer presist, og faren for dobbeltarbeid reduseres.

Mer om SLT-modellen 

Foreldreveileder

Hva kan du som foresatt gjøre for å hindre at barna dine havner i negative miljøer?

Foreldreveileder 

Foreldreveileder engelsk

Foreldreveileder arabisk

Foreldreveileder tigrinja

Organisering

SLT-modellen organiseres gjennom tre nivåer: styringsnivå, koordinerende nivå og utførende nivå. Ullensaker Kommune valgte å etablere styringsgruppe SLT utenfor politiråd. Politirådet drøfter overordnede prioriteringer og strategiske beslutninger.
Styringsgruppe skal angi klare mål og prioriteringer for rus- og kriminalitetsforebygging og sørge for å innarbeide disse i det kommunale planverket. Styringsgruppen skal drøfte analysen, sammenheng og trender, bestemme prioriteringer og i spesielle saker, ta beslutninger på et strategisk kommunalt nivå.
Koordineringsgruppe har ansvar for rådgiving til styringsgruppe: ut fra sin kunnskap og erfaring i fellesskap å avdekke problemer og utfordringer i kommunen. Fatte beslutninger og sette inn ressurser, etter rammene som er fastsatt i styringsgruppen.
Utførende nivået; alle som er i direkte kontakt med barn og unge.

Oppgaver

SLT-koordinatorens viktigste oppgaver kan beskrives med fire nøkkeltemaer:

  • Identifisere problemområder
  • Innhente og formidle kunnskap
  • Initiere tiltak – gi ansvar
  • Aktiv samordning

SLT støtter på alle generelle forebyggende planer og har spesiell fokus på rus, kriminalitet, vold i nære relasjoner og radikalisering og voldelig ekstremisme. SLT-koordinator koordinerer behov og ressurser, en som kan fungere som bindeledd, pådriver og inspirator i SLT-nettverket. SLT-koordinator deltar i alle møter på alle nivåer.

Kontaktinfo SLT-koordinator 

Lieneke de Laat
Telefon: 90141236
Lieneke.de.Laat@ullensaker.kommune.no

 

Les om vårt arbeid som Av-og-til-kommune 


Publisert: 06.11.2018 14:51:15
Sist endret: 24.06.2020 10:53