Kvalifiseringsprogrammet

Hvis du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan et kvalifiseringsprogram være et godt tilbud.

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud for personer som trenger veiledning og arbeidstrening for å komme i arbeid. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid.

Det er en forutsetning at du kan nyttiggjøre deg programmet, og ikke ha rettigheter etter andre ordninger i NAV.

Tilbudet organiseres via NAV.  

Hva er et kvalifiseringsprogram?

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud som kan gi deg veiledning og arbeidstrening, og den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid.

I bestemmelsene for programmet gjelder også følgende:
 • Programmet skal være på full tid, du skal sette av 37,5 time pr. uke.
 • Du får lønn og vanlig ferie, det vi si 25 virkedager per år.
 • Du har rett på barnetillegg hvis du har barn og kan ha rett til bostøtte hvis du har egen bolig. 
 • Du kan søke om reisepenger og tilskudd til barnepass i barnehage, når du deltar i tiltak via NAV.
Noe for deg?

Kvalifiseringsprogrammet er en ny mulighet for deg som

 • har levd på sosialhjelp over lang tid, eller står i fare for å komme i en slik situasjon
 • har vært i ulike hjelpetiltak tidligere, uten at dette har ført til arbeid.
 • har ideer om hvordan livet kan bli bedre, men er usikker på hvordan du skal få det til
 • kan tenke deg en forutsigbar økonomi med en fast lønn (kvalifiseringsstønad) tilsvarende 2G, pluss eventuelt bostøtte og barnetillegg. 
Hva kan programmet inneholde?

Programinnholdet avtales utarbeides sammen med deg og din veileder. Arbeidsrettede tiltak vil ofte være hovedaktiviteten i programmet. En gradvis tilnærming til arbeid, kan tilrettelegges dersom du har behov for det. Programmet forutsetter en egeninnsats fra deg som deltaker, men med tett og koordinert oppfølging fra en veileder.  Det er hva du kan og hva du ønsker som bestemmer innholdet i ditt kvalifiseringsprogram. Programmet kan inneholde:

 • arbeidsrettede aktiviteter
 • opplæringsaktiviteter
 • tett individuell oppfølging og veiledning

Dersom du trenger medisinsk eller annen behandling, eller veiledning på andre livsområder enn arbeid, kan dette integreres i programmet. Eksempler på dette kan være økonomisk rådgivning, bosituasjon, fritidsaktiviteter, søvnproblemer, kosthold og fysisk trening.

Du får ansvar for å følge opp planen, i samarbeid med veileder fra NAV-kontoret. 

Hva er kvalifiseringsstønad?

Som deltaker i kvalifiseringsprogram har du rett til kvalifiseringsstønad.

 • Stønaden er på >> 2G.
 • For deltakere under 25 år er stønaden 2/3 av full stønad.
 • Det gis et barnetillegg i tillegg til kvalifiseringsstønaden.
 • Du må betale skatt av stønaden.
 • Kvalifiseringsprogram kan gis for en periode på inntil ett år. Etter en ny vurdering kan det forlenges med ytterligere ett år, dersom du viser progresjon i programperioden.

For nærmere informasjon og hjelp, kontakt NAV Ullensaker på 55 55 33 33.

Slik søker du

Du må fylle ut et søknadsskjema som kan skrives ut fra denne siden eller henvende deg til NAV Ullensaker. Du kan få hjelp til å fylle ut søknad ved å kontakte veiledere ved NAV Ullensaker. Riktig utfylt søknadsskjema, med nødvendig dokumentasjon, blir som regel besvart i løpet av fire uker. Alle felter skal være utfylt, og søknaden skal være signert.

Søknadsskjema for kvalifiseringsprogrammet


Publisert: 21.09.2018 11:32
Sist endret: 28.09.2021 12:41