Innhold

Økonomisk sosialhjelp

  • Dersom du ikke kan forsørge deg selv kan du ha krav på økonomisk stønad til livsopphold.
  • Du får hjelp via NAV-kontoret ditt.

Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, praktisk bistand, og økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold. Med dette menes penger til mat, husleie, strøm og annet som kan regnes som livsnødvendigheter. I noen tilfeller kan garanti eller kommunalt lån være aktuelt. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Les mer om økonomisk sosialhjelp og hvordan du søker 

Her finner du veiledende satser for økonomisk sosialhjelp 

Slik søker du?

Du må fylle ut et søknadsskjema som kan sendes digitalt, skrives ut fra denne siden eller henvende deg til NAV Ullensaker. Du kan få hjelp til å fylle ut søknad ved å kontakte veiledere ved NAV Ullensaker.

Riktig utfylt søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp, med nødvendig dokumentasjon, blir som regel besvart i løpet av fire uker. Alle felter skal være utfylt, og søknaden skal være signert. De søknadene som blir vurdert som akutte blir behandlet i løpet av to dager. 

Søknadsskjema

Personlig veiledning

Publikum må ha timeavtale for å få personlig veiledning.

Åpningstidene for drop-in (når du ikke har timeavtale hos NAV Ullensaker) er kl. 10.00-12.00 på torsdager.

I tidsrommet 09.00 – 15.00 kan du ringe NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.

Kriterier/vilkår

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) gjelder for alle personer som oppholder seg lovlig i landet. Dersom du ikke kan sørge for livsopphold gjennom arbeid eller ved hjelp av andre rettigheter kan du søke om økonomisk sosialhjelp. Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert. Vi vil gjøre en konkret vurdering av dine faktiske behov. Det kan stilles vilkår for hjelpen. Du kan bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt:

  • om du har søkt om bostøtte
  • om du har benyttet dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger
  • om du har kontakt med Nav og tar imot tilbud om arbeid eller kurs
  • husk også å søke forskudd på lønn og feriepenger
Saksbehandling

NAV-kontoret vil foreta en helhetsvurdering av din økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon på et individuelt grunnlag, og derfor er det viktig at din søknad om sosialhjelp blir opplyst så godt som mulig. Du må levere dokumentasjon på dine inntekter og utgifter, og ellers dokumentere andre forhold ved din situasjon som kan ha betydning for vurdering av søknaden. Deretter fattes det et vedtak. I vedtaket vil det også stå om det er stilt vilkår/betingelser til utbetalingene.

Saksbehandlingstid

Søknader behandles innen fire uker. Behandlingen kan imidlertid bli forsinket hvis du ikke kan dokumentere den situasjonen du beskriver i søknaden. Da må saksbehandler eventuelt kontakte deg for å be om ytterligere opplysninger, enten via telefon eller et brev. Husk å overholde fristen for innlevering av etterspurt dokumentasjon/opplysninger.

Klage på vedtak om sosialhjelp

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til NAV Ullensaker som har behandlet saken din. I klagen er det viktig at du skriver hva i vedtaket du er i uenig i og hvorfor. NAV kontoret kan hjelpe deg med å utforme klagen. Nav kontoret som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli den sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. De vil også vurdere vedtaket. Du vil bli informert om avgjørelsene. 

Du kan søke om sosialhjelp digitalt

Du kan søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett. For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med Bank ID eller andre sikkerhetsløsninger som BuyPass eller Commfides.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Du kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden. Hvis du av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan fortsatt møte opp på NAV-kontoret eller bruke papirsøknad.

Mer informasjon

På menyen på nav.no under sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du mer informasjon. Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no

Fordeler ved å søke digitalt

Du får automatisk bekreftelse på at du har sendt søknad. Du kan etterregistrere dokumenter direkte inn i sak hvis du ikke har de for hånd. Du kan endre på opplysninger om deg selv, som sosialtjenesten i NAV har registrert på deg. (eks.: kontonummer, adresse eller sivilstatus)

 


Publisert: 21.09.2018 10:28:25
Sist endret: 22.02.2024 11:30