Innhold

Ansatte i offentlig sektor har ansvaret for at minoritetsspråklige forstår og blir forstått.

Tolk - nødvendig når det er språkbarrierer

I saker hvor det er en språkbarriere er tolking et nødvendig virkemiddel for at offentlige tjenestemenn og fagpersoner skal kunne informere, veilede og høre partene i saken.

  • Tjenestemenns plikt til å kommunisere med partene i saken er nedfelt i forvaltningsloven.
  • Særlover, slik som pasientrettighetsloven og domstolloven, regulerer denne plikten for fagpersoner innen helse- og rettsvesen.
  • Internasjonale konvensjoner Norge har tilsluttet seg, fastslår også personers grunnleggende rett til å bli hørt og til å motta informasjon og veiledning, for eksempel Den europeiske menneskerettskonvensjonen og Nordisk språkkonvensjon.

Tolkene er over 20 år og har utdannelse på minimum artiumsnivå. De har gode språkkunnskaper på norsk og sitt tolkespråk. De kjenner norske samfunnsforhold og levesett og har gjennomgått kurs i tolketeknikk og tolkeetikk.

Tolker har taushetsplikt.

Kontakt oss

 

 

 


Publisert: 07.02.2017 20:38:51
Sist endret: 07.02.2017 20:38