Ullensaker kulturråd

Kulturrådet ble stiftet 16. juni 2010 skal arbeide for best mulig vilkår for kulturen i Ullensaker. Det skal være en arena for samordning og samhandling for kulturlivet og en høringsinstans/ drøftingsråd for Ullensaker kommune i saker som vedrører kulturlivet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvem er Kulturrådet for?

Kulturrådet er for alle organisasjoner, dvs. lag og foreninger som har som hovedmål å utøve kulturaktiviteter. Unntatt er idretten som sorterer under Ullensaker Idrettsråd. Ullensaker Kulturråd og har 9 faste medlemmer og 4 varamedlem. Ullensaker Kulturråd består av representanter fra følgende kulturkategorier:

  • Sang og musikk
  • Teater og dans
  • Kunst og kunsthåndverk
  • Øvrige kulturaktører

Nytt fra Kulturrådet

Følg Kulturrådet på Facebook - klikk her 

Kulturtinget

Kulturtinget er Ullensaker Kulturråd sitt årsmøte/generalforsamling. Kulturtinget skal ifølge vedtektene avholdes hvert år innen 31. mars. I tilknytning til Kulturtinget arrangeres også en kulturkonferanse med aktuelt kulturtema.

Kulturrådet planlegger, innkaller til, og gjennomfører Kulturtinget. Det innkalles med minst fire ukers varsel. 

Møterett

Møterett i Kulturtinget har alle organisasjoner, dvs. lag og foreninger i Ullensaker som har som hovedmål å utøve kulturaktiviteter.

Stemmerett

Ved avstemning har alle fremmøtte organisasjoner en stemme hver. Den enkelte organisasjon utpeker sin stemmerettshaver til Kulturtinget.

Stemmegivning

Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall. Ved eventuell stemmelikhet foretas ny votering. Avstemning skal foregå skriftlig dersom det fremmes krav om det.

Kulturtinget skal behandle

Registrere de fremmøtte organisasjoner og organisasjonenes 2 stemmerettshavere

Velge møteleder, referent samt to representanter til, sammen med møteleder å underskrive protokoll

Godkjenne innkalling og saksliste

Behandle Kulturrådets årsmelding

Behandle innkomne saker, herunder eventuelle forslag til vedtektsendringer

Behandle Kulturrådets handlingsplan for kommende år

Velge representanter til Kulturrådet etter nominasjon fra kulturkategoriene

Saker som ønskes behandlet på Kulturtinget må være Kulturrådet i hende senest 3 uker før Kulturtinget.

Nominasjon og valg

Hver kategori nominerer sine kandidater til Kulturrådet som legges fram for Kulturtinget. Nominasjonsmøtene holdes i forkant av Kulturtinget. Kulturrådet skal bestå av 9 representanter og 4 vararepresentanter foreslått fra følgende kulturkategorier:

Sang og musikk: 2 representanter og 1 vara

Teater og dans: 2 representanter og 1 vara

Kunst og kunsthandverk: 2 representanter og 1 vara

Øvrige kulturaktører: 3 representanter og 1 vara

De faste representantene er valgt for 2 år, og varamedlemmene for 1 år. Ullensaker kommune v/kulturenheten er Kulturrådets sekretariat.

Valgbar er

Alle personer med tilhørighet til Ullensaker, og har fylt 16 år på valgdagen. Det er ikke påkrevet med medlemskap i noen organisasjon for å være valgbar til Kulturrådet.

Funksjonstid i Kulturrådet

Alle faste representanter velges for 2 år, vararepresentantene for 1 år. Kulturrådet konstituerer seg selv med valg av leder og nestleder. Valget er personlig og bindende for valgperioden. Uttreden av Kulturrådet før valgperioden er omme, eller eventuell permisjon, skjer bare etter søknad til Kulturrådet.

Handlingsplan - Årsmelding - Vedtekter

Handlingsplan 2018

Årsmelding 2017

Vedtekter Ullensaker Kulturråd

Protokoller

Kulturrådet har vedtatt at referat fra møtene skal sendes alle kulturaktørene som fikk invitasjon til å være med. Kulturrådets møter refereres også i politisk Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur.

Protokoller 2018

13. september

30. august

14. juni

3. mai

12. april

8. mars

15. februar

1. februar - Kulturting

11. januar

Protokoller 2017

14. desember

9. november

12. oktober

14. september

16. august

8. juni

11. mai

20. april

9. mars

16. februar - Kulturting

09. februar

12. januar

Representanter for perioden 2018-2019:

Sang og musikk

Rolf Baardset, Korpsforum, rolf.b@outlook.com / 922 36 401

Anna Larsson, Kolon annalarsson22@hotmail.com / 932 31 327

Isold Hekla Apeland, ungdomsmiljø (varamedlem) Isold.hekla.apeland@icloud.com / 406 06 973

Teater og dans

Knut Ljøgodt, Leikarringen Rakne ljogodt@online.no / 905 68 986

Arvid Birkelund, Ullensaker Teater arvid@transportoren.no / 922 04 080

Lillian Almaas, Ullensaker gym & turn v/ dansegruppa (varamedlem) lillian.almaas@jus.uio.no / 930 98 668

Kunst og kunsthåndverk

Torill Lium Johansen, Ullensaker Kunstforening  torilljohansen@getmail.no / 906 65 015

Jostein Skjefstad, Ullensaker Husflidslag josk1952@gmail.com / 971 51 037

Hanne-May Sevendal, Ullensaker Kunstforening (varamedlem)  hsevendal@gmail.com / 911 95 045

Øvrige kulturaktører

Dene Støe, menighetene i Ullensaker dene@ullensaker.kirkene.net / 957 37 009

Vinjar Tufte, humanetisk forbund Vinjar.Tufte@human.no

Nils Kristen Wiig, Foreningen Norden Ullensaker, Ullensaker historielag m.fl. nils.wiig@gmail.com / 950 83 927

Eva Gullichsen Ullensaker Kirkeakademi, Foreningen Norden Ullensaker (varamedlem) eva_gull@hotmail.com / 926 48 238

Kontakt

Kulturrådet ønsker innspill til sakene og tips om aktuelle kultursaker det er ønskelig at Kulturrådet skal engasjere seg i. Ta kontakt med Ullensaker Kulturråd:

E-post: post@ullensakerkultur.no 

Leder:Rolf Baardseth leder@ullensakerkultur.no / 922 36 401

Nestleder: Knut Ljøgodt nestleder@ullensakerkultur.no / 905 68 986

Kasserer Nils Kristen Wiig: kasserer@ullensakerkultur.no / 950 83 927


Publisert: 16.12.2016 12:56:28
Sist endret: 13.06.2017 13:09