Innhold

Hvem er Kulturrådet for?

Kulturrådet er for alle organisasjoner, dvs. lag og foreninger som har som hovedmål å utøve kulturaktiviteter. Unntatt er idretten som sorterer under Ullensaker Idrettsråd. Ullensaker Kulturråd og har 9 faste medlemmer og 4 varamedlem. Ullensaker Kulturråd består av representanter fra følgende kulturkategorier:

  • Sang og musikk
  • Teater og dans
  • Kunst og kunsthåndverk
  • Øvrige kulturaktører

Nytt fra Kulturrådet

Følg med på Kulturrådets nettside eller på Facebook.

Kulturrådets fyrtårnspott

For å kunne gi et varig løft til noen kulturuttrykk, et område innen kulturlivet eller i et nærmiljø, har kommunen gitt midler til Kulturrådets fyrtårnspott. Disponeringen av midlene gjøres av Ullensaker kulturråd i samarbeid med enhet Kultur, følgende kriterier legges til grunn:

  • Midlene skal brukes til å gi et ekstra løft til et felt eller et område innen kulturlivets forskjellige uttrykksformer og/ eller gi et nærmiljø et unikt tilbud
  • Skal bidra til å løfte en aktivitet eller et felt vesentlig i kvalitet og synlighet

Er dette noe for din lag/forening så send inn en begrunnet søknad til Ullensaker kulturråd leder@ullensakerkultur.no, evt. spørsmål rettes også hit.

Kulturtinget

Kulturtinget er Ullensaker Kulturråd sitt årsmøte/generalforsamling. Kulturtinget skal ifølge vedtektene avholdes hvert år innen 31. mars. I tilknytning til Kulturtinget arrangeres også en kulturkonferanse med aktuelt kulturtema.

Kulturrådet planlegger, innkaller til, og gjennomfører Kulturtinget. Det innkalles med minst fire ukers varsel. 

Møterett

Møterett i Kulturtinget har alle organisasjoner, dvs. lag og foreninger i Ullensaker som har som hovedmål å utøve kulturaktiviteter.

Stemmerett

Ved avstemning har alle fremmøtte organisasjoner en stemme hver. Den enkelte organisasjon utpeker sin stemmerettshaver til Kulturtinget.

Stemmegivning

Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall. Ved eventuell stemmelikhet foretas ny votering. Avstemning skal foregå skriftlig dersom det fremmes krav om det.

Kulturtinget skal behandle

Registrere de fremmøtte organisasjoner og organisasjonenes 2 stemmerettshavere

Velge møteleder, referent samt to representanter til, sammen med møteleder å underskrive protokoll

Godkjenne innkalling og saksliste

Behandle Kulturrådets årsmelding

Behandle innkomne saker, herunder eventuelle forslag til vedtektsendringer

Behandle Kulturrådets handlingsplan for kommende år

Velge representanter til Kulturrådet etter nominasjon fra kulturkategoriene

Saker som ønskes behandlet på Kulturtinget må være Kulturrådet i hende senest 3 uker før Kulturtinget.

Nominasjon og valg

Hver kategori nominerer sine kandidater til Kulturrådet som legges fram for Kulturtinget. Nominasjonsmøtene holdes i forkant av Kulturtinget. Kulturrådet skal bestå av 9 representanter og 4 vararepresentanter foreslått fra følgende kulturkategorier:

Sang og musikk: 2 representanter og 1 vara

Teater og dans: 2 representanter og 1 vara

Kunst og kunsthandverk: 2 representanter og 1 vara

Øvrige kulturaktører: 3 representanter og 1 vara

De faste representantene er valgt for 2 år, og varamedlemmene for 1 år. Ullensaker kommune v/kulturenheten er Kulturrådets sekretariat.

Valgbar er

Alle personer med tilhørighet til Ullensaker, og har fylt 16 år på valgdagen. Det er ikke påkrevet med medlemskap i noen organisasjon for å være valgbar til Kulturrådet.

Funksjonstid i Kulturrådet

Alle faste representanter velges for 2 år, vararepresentantene for 1 år. Kulturrådet konstituerer seg selv med valg av leder og nestleder. Valget er personlig og bindende for valgperioden. Uttreden av Kulturrådet før valgperioden er omme, eller eventuell permisjon, skjer bare etter søknad til Kulturrådet.

Handlingsplan - Årsmelding - Vedtekter - Protokoller

Se nettsiden til Ullensaker kulturråd for handlingsplan, årsmelding, vedtekter og protokoller.

Representanter i Kulturrådet

Sang og musikk

Ingelin Dahl Helbø, Good Vibrations Show Choir ingelindahl@gmail.com / tlf. 909 43 739

Hanne Prestaasen, Jessheim Hovin Mogreina skolekorps hprest@hotmail.com / tlf. 926 53 838

Kjersti Grov (vara), Kirkekoret Voce  kjerstigrov@icloud.com

Teater og dans

Arvid Birkelund, Ullensaker teater arvid@transportoren.no / tlf. 922 04 080

Ove Aastorp, Leikarringen Rakne o-aast@online.no / tlf.  92 64 57 52.

Miljana Kljajic (vara), Svilen Konac miljanascekic@hotmail.com

Kunst og kunsthåndverk

Kathrine Grønneberg, Ullensaker kunstforening, katrine.groenneberg@gmail.com

Gunn Tordis Bertinussen, gunntordis@hotmail.com

Hanne-May Sevendal (vara), Ullensaker Kunstforening hsevendal@gmail.com  

Øvrige kulturaktører

Therese Alstermo, Kløfta vel theresealstermo@hotmail.com / tlf. 934 28 780

Knut Nafstad, Ullensaker historielag knut.nafstad@gmail.com / tlf. 917 20 821

Randi Hermanrud, Human-Etisk forbund  Hermanrud@me.com / tlf. 907 54 817

Sara Maria Helstad (vara), Romerike musikkteaterskole sara@studioconcept.no

Kontakt

Kulturrådet ønsker innspill til sakene og tips om aktuelle kultursaker det er ønskelig at Kulturrådet skal engasjere seg i. Ta kontakt med Ullensaker Kulturråd:

E-post: post@ullensakerkultur.no 

Leder: leder@ullensakerkultur.no 

Kasserer:  kasserer@ullensakerkultur.no 


Publisert: 16.12.2016 12:56:28
Sist endret: 15.12.2023 07:40