Innhold

Hvem er Kulturrådet for?

Kulturrådet er for alle organisasjoner, dvs. lag og foreninger som har som hovedmål å utøve kulturaktiviteter. Unntatt er idretten som sorterer under Ullensaker Idrettsråd. Ullensaker Kulturråd og har 9 faste medlemmer og 4 varamedlem. Ullensaker Kulturråd består av representanter fra følgende kulturkategorier:

  • Sang og musikk
  • Teater og dans
  • Kunst og kunsthåndverk
  • Øvrige kulturaktører

Nytt fra Kulturrådet

Følg med på Kulturrådets nettside eller på Facebook.

Kulturrådets fyrtårnspott

For å kunne gi et varig løft til noen kulturuttrykk, et område innen kulturlivet eller i et nærmiljø, har kommunen gitt midler til Kulturrådets fyrtårnspott. Disponeringen av midlene gjøres av Ullensaker kulturråd i samarbeid med enhet Kultur, følgende kriterier legges til grunn:

  • Midlene skal brukes til å gi et ekstra løft til et felt eller et område innen kulturlivets forskjellige uttrykksformer og/ eller gi et nærmiljø et unikt tilbud
  • Skal bidra til å løfte en aktivitet eller et felt vesentlig i kvalitet og synlighet

Er dette noe for din lag/forening så send inn en begrunnet søknad til Ullensaker kulturråd leder@ullensakerkultur.no, evt. spørsmål rettes også hit.

Kulturtinget

Kulturtinget er Ullensaker Kulturråd sitt årsmøte/generalforsamling. Kulturtinget skal ifølge vedtektene avholdes hvert år innen 31. mars. I tilknytning til Kulturtinget arrangeres også en kulturkonferanse med aktuelt kulturtema.

Kulturrådet planlegger, innkaller til, og gjennomfører Kulturtinget. Det innkalles med minst fire ukers varsel. 

Møterett

Møterett i Kulturtinget har alle organisasjoner, dvs. lag og foreninger i Ullensaker som har som hovedmål å utøve kulturaktiviteter.

Stemmerett

Ved avstemning har alle fremmøtte organisasjoner en stemme hver. Den enkelte organisasjon utpeker sin stemmerettshaver til Kulturtinget.

Stemmegivning

Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall. Ved eventuell stemmelikhet foretas ny votering. Avstemning skal foregå skriftlig dersom det fremmes krav om det.

Kulturtinget skal behandle

Registrere de fremmøtte organisasjoner og organisasjonenes 2 stemmerettshavere

Velge møteleder, referent samt to representanter til, sammen med møteleder å underskrive protokoll

Godkjenne innkalling og saksliste

Behandle Kulturrådets årsmelding

Behandle innkomne saker, herunder eventuelle forslag til vedtektsendringer

Behandle Kulturrådets handlingsplan for kommende år

Velge representanter til Kulturrådet etter nominasjon fra kulturkategoriene

Saker som ønskes behandlet på Kulturtinget må være Kulturrådet i hende senest 3 uker før Kulturtinget.

Nominasjon og valg

Hver kategori nominerer sine kandidater til Kulturrådet som legges fram for Kulturtinget. Nominasjonsmøtene holdes i forkant av Kulturtinget. Kulturrådet skal bestå av 9 representanter og 4 vararepresentanter foreslått fra følgende kulturkategorier:

Sang og musikk: 2 representanter og 1 vara

Teater og dans: 2 representanter og 1 vara

Kunst og kunsthandverk: 2 representanter og 1 vara

Øvrige kulturaktører: 3 representanter og 1 vara

De faste representantene er valgt for 2 år, og varamedlemmene for 1 år. Ullensaker kommune v/kulturenheten er Kulturrådets sekretariat.

Valgbar er

Alle personer med tilhørighet til Ullensaker, og har fylt 16 år på valgdagen. Det er ikke påkrevet med medlemskap i noen organisasjon for å være valgbar til Kulturrådet.

Funksjonstid i Kulturrådet

Alle faste representanter velges for 2 år, vararepresentantene for 1 år. Kulturrådet konstituerer seg selv med valg av leder og nestleder. Valget er personlig og bindende for valgperioden. Uttreden av Kulturrådet før valgperioden er omme, eller eventuell permisjon, skjer bare etter søknad til Kulturrådet.

Handlingsplan - Årsmelding - Vedtekter - Protokoller

Se nettsiden til Ullensaker kulturråd for handlingsplan, årsmelding, vedtekter og protokoller.

Representanter for perioden 2019-2020:

Sang og musikk

Rolf Baardset, Korpsforum, rolf.b@outlook.com / 922 36 401

Anna Larsson, Kolon annalarsson22@hotmail.com / 932 31 327

Isold Hekla Apeland, ungdomsmiljø (varamedlem) Isold.hekla.apeland@icloud.com / 406 06 973

Teater og dans

Arvid Birkelund, Ullensaker Teater arvid@transportoren.no / 922 04 080

Hanne Prestaasen hprest@hotmail.com / 926 53 838

Vakant (varamedlem) 

Kunst og kunsthåndverk

Torill Lium Johansen, Ullensaker Kunstforening  torilljohansen@getmail.no / 906 65 015

Jostein Skjefstad, Ullensaker Husflidslag josk1952@gmail.com / 971 51 037

Roald Nilsen, Ullensaker Kunstforening (varamedlem) roalni@online.no /479 70 669

Øvrige kulturaktører

Dene Støe, menighetene i Ullensaker dene@ullensaker.kirkene.net / 957 37 009

Vinjar Tufte, humanetisk forbund Vinjar.Tufte@human.no /926 17 166

Nils Kristen Wiig, Foreningen Norden Ullensaker, Ullensaker historielag m.fl. nils.wiig@gmail.com / 950 83 927

Greta Karine Braathen, Ullensaker Kirkeakademi (varamedlem) gretakarinebraa@gmail.com /928 36 545

Kontakt

Kulturrådet ønsker innspill til sakene og tips om aktuelle kultursaker det er ønskelig at Kulturrådet skal engasjere seg i. Ta kontakt med Ullensaker Kulturråd:

E-post: post@ullensakerkultur.no 

Leder:Rolf Baardseth leder@ullensakerkultur.no / 922 36 401

Nestleder: Vinjar Tufte nestleder@ullensakerkultur.no /926 17 166

Kasserer Nils Kristen Wiig: kasserer@ullensakerkultur.no / 950 83 927


Publisert: 16.12.2016 12:56:28
Sist endret: 01.09.2021 08:00