Innhold

Hvem er Kulturrådet for?

Kulturrådet er for alle organisasjoner, dvs. lag og foreninger som har som hovedmål å utøve kulturaktiviteter. Unntatt er idretten som sorterer under Ullensaker Idrettsråd. Ullensaker Kulturråd og har 9 faste medlemmer og 4 varamedlem. Ullensaker Kulturråd består av representanter fra følgende kulturkategorier:

 • Sang og musikk
 • Teater og dans
 • Kunst og kunsthåndverk
 • Øvrige kulturaktører

Nytt fra Kulturrådet

Følg med på Kulturrådets nettside eller på Facebook.

Kulturrådets fyrtårnspott

For å kunne gi et varig løft til noen kulturuttrykk, et område innen kulturlivet eller i et nærmiljø, har kommunen gitt midler til Kulturrådets fyrtårnspott. Disponeringen av midlene gjøres av Ullensaker kulturråd i samarbeid med enhet Kultur, følgende kriterier legges til grunn:

 • Midlene skal brukes til å gi et ekstra løft til et felt eller et område innen kulturlivets forskjellige uttrykksformer og/ eller gi et nærmiljø et unikt tilbud
 • Skal bidra til å løfte en aktivitet eller et felt vesentlig i kvalitet og synlighet

Er dette noe for din lag/forening så send inn en begrunnet søknad til Ullensaker kulturråd leder@ullensakerkultur.no, evt. spørsmål rettes også hit.

Faddertiltak - Kultur

Ullensaker Kulturråd er tildelt midler fra Ullensaker kommune for å motvirke utenforskap og frafall fra barn og unge i organiserte kulturaktiviteter.

Målet for fadderordningen er at de som ikke har anledning til å delta på ordinære vilkår, grunnet familiens økonomi, kan opprettholde sin aktivitet og/eller rekrutteres inn i kulturaktiviteter. Midler skal tildeles barn og unge via en fadderordning, Kulturens fadderordning.

Ønsker du å søke eller ser at barn eller unge i ditt lag eller forening kan komme innunder ordningen kontakt fadderkonsulentene via e-post: fadder@ullensakerkultur.no

Les mer om faddertiltaks ordningen her.

Kulturtinget

Kulturtinget er Ullensaker Kulturråd sitt årsmøte/generalforsamling. Kulturtinget skal ifølge vedtektene avholdes hvert år innen 31. mars. I tilknytning til Kulturtinget arrangeres også en kulturkonferanse med aktuelt kulturtema.

Kulturrådet planlegger, innkaller til, og gjennomfører Kulturtinget. Det innkalles med minst fire ukers varsel. 

Møterett

Møterett i Kulturtinget har alle organisasjoner, dvs. lag og foreninger i Ullensaker som har som hovedmål å utøve kulturaktiviteter.

Stemmerett

Ved avstemning har alle fremmøtte organisasjoner en stemme hver. Den enkelte organisasjon utpeker sin stemmerettshaver til Kulturtinget.

Stemmegivning

Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall. Ved eventuell stemmelikhet foretas ny votering. Avstemning skal foregå skriftlig dersom det fremmes krav om det.

Kulturtinget skal behandle

Registrere de fremmøtte organisasjoner og organisasjonenes 2 stemmerettshavere

Velge møteleder, referent samt to representanter til, sammen med møteleder å underskrive protokoll

Godkjenne innkalling og saksliste

Behandle Kulturrådets årsmelding

Behandle innkomne saker, herunder eventuelle forslag til vedtektsendringer

Behandle Kulturrådets handlingsplan for kommende år

Velge representanter til Kulturrådet etter nominasjon fra kulturkategoriene

Saker som ønskes behandlet på Kulturtinget må være Kulturrådet i hende senest 3 uker før Kulturtinget.

Nominasjon og valg

Hver kategori nominerer sine kandidater til Kulturrådet som legges fram for Kulturtinget. Nominasjonsmøtene holdes i forkant av Kulturtinget. Kulturrådet skal bestå av 9 representanter og 4 vararepresentanter foreslått fra følgende kulturkategorier:

Sang og musikk: 2 representanter og 1 vara

Teater og dans: 2 representanter og 1 vara

Kunst og kunsthandverk: 2 representanter og 1 vara

Øvrige kulturaktører: 3 representanter og 1 vara

De faste representantene er valgt for 2 år, og varamedlemmene for 1 år. Ullensaker kommune v/kulturenheten er Kulturrådets sekretariat.

Valgbar er

Alle personer med tilhørighet til Ullensaker, og har fylt 16 år på valgdagen. Det er ikke påkrevet med medlemskap i noen organisasjon for å være valgbar til Kulturrådet.

Funksjonstid i Kulturrådet

Alle faste representanter velges for 2 år, vararepresentantene for 1 år. Kulturrådet konstituerer seg selv med valg av leder og nestleder. Valget er personlig og bindende for valgperioden. Uttreden av Kulturrådet før valgperioden er omme, eller eventuell permisjon, skjer bare etter søknad til Kulturrådet.

Handlingsplan - Årsmelding - Vedtekter - Protokoller

Se nettsiden til Ullensaker kulturråd for handlingsplan, årsmelding, vedtekter og protokoller.

Representanter i Kulturrådet

Sang og musikk
 • Trine Bjerkeli Hansen (leder), Good Vibrations showkor
 • Hanne Prestaasen (nestleder), Jessheim Hovin Mogreina skolekorps
 • Odd Steenberg (vara), korpsmusikk
Teater og dans
 • Miljana Kljajic, Svilen Konac
 • Lis Anderson, Ullensaker teater
 • Tore Østvang (vara), Raknehaugspillet
Kunst og kunsthåndverk
 • Kathrine Grønneberg (sekretær), Ullensaker kunstforening
 • Gunn Tordis Bertinussen, Ullensaker husflidslag
 • Hanne-May Sevendal (vara), Ullensaker Kunstforening
Øvrige kulturaktører
 • Randi Hermanrud, Human-Etisk forbund  
 • Knut Nafstad (kasserer), Ullensaker historielag
 • Janne Grimsrud, IKON galleri
 • Kjersti Grov (vara), sanger/musiker

Kontakt

Kulturrådet ønsker innspill til sakene og tips om aktuelle kultursaker det er ønskelig at Kulturrådet skal engasjere seg i. Ta kontakt med Ullensaker Kulturråd:

E-post: post@ullensakerkultur.no 

Kasserer:  kasserer@ullensakerkultur.no 


Publisert: 16.12.2016 12:56:28
Sist endret: 11.03.2024 14:39