Innhold

Er du kjent med kritikkverdige forhold?

Varsling skal hjelpe oss i kommunen til å undersøke og løse det som er et mulig kritikkverdig forhold. Ullensaker kommune skal være en god kommune å leve i.

Vi er avhengig av tillit, og at alle ansatte, politikere eller andre som utfører tjeneste for kommunen holder seg innenfor lover og regler. Det gjør vi, men noen ganger kan det likevel skje at en eller annen gjør noe du oppfatter er galt eller handler på en kritikkverdig måte. Da vil vi at du opplyser oss om det.

I kommunen gjelder det mange lover og regler, og vi har en rekke oppgaver som skal bidra til gode tjenester for innbyggerne. For å sikre dette trenger vi også å bli varslet om kritikkverdige forhold. Varsling er noe annet enn å gjøre oppmerksom på at man generelt sett ikke er fornøyd.

Hva kan det varsles om?

Det er spesielt viktig å varsle hvis du mener noen, enten det er en ansatt eller folkevalgt, har begått et lovbrudd. Særlig hvis forholdet kan være straffbart. Det kan også varsles om brudd på interne regler og etiske retningslinjer. Det kan være vanskelig å ha en klar definisjon på hva som er kritikkverdige forhold. Eksempler er:

 • underslag, tyveri og økonomiske misligheter
 • bestikkelser og korrupsjon
 • brudd på anskaffelsesregelverket
 • mobbing, trakassering og diskriminering
 • ansatt eller politiker som har fortiet om inhabilitet
 • myndighetsmisbruk
 • brudd på taushetsplikt

Forhold som ikke betegnes som varsel er for eksempel:

 • politisk uenighet
 • klage som faller inn under forvaltningslovens klagebehandling
 • misnøye med behandling av en sak

Hvordan kan innbyggere, ansatte og andre varsle?

Du kan ta opp kritikkverdige forhold med:

 • Den det gjelder. Det beste er hvis problemet løses på lavest mulig nivå. Samtidig er det viktig at andre enn den det varsles mot gjør undersøkelsene.
 • Ledere i kommunen kan motta varsel. Det kan være avdelingsleder, enhetsleder, kommunaldirektør, advokat HR eller kommunedirektør.

Kan du av en eller annen grunn ikke melde fra til noen av disse, har du mulighet til å ta kontakt med:

Egen prosedyre for varslig for ansatte

Ullensaker kommune har egne rutiner for varsling av mulig kritikkverdige forhold. Gjeldende prosedyre for varsling for ansatte er tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem. I korthet går disse ut på at ansatte i utgangspunktet først skal melde fra til den det gjelder eller nærmeste leder, og deretter eventuelt på overordnet nivå.

Hvis ikke dette anses som hensiktsmessig, kan varselet sendes til en annen leder. Den ansatte kan også varsle til tillitsvalgt, verneombud eller kommunens interne varslingsinstans. Unntaksvis kan den ansatte varsle direkte til Romerike revisjon.

Varsling mot en folkevalgt eller kommunedirektør – Varslingsutvalget

Hvis varselet gjelder en av våre folkevalgte eller kommunedirektøren, skal varselet behandles av et eget Varslingsutvalg. Dette utvalget er opprettet for å sikre en mest mulig forsvarlig og betryggende behandling av et varsel mot våre folkevalgte eller den administrative topplederen.

Må du identifisere deg?

Både ansatte og innbyggere kan velge om de vil varsle:

 • åpent – at man står fram for sakens parter med navn
 • konfidensielt – at bare den man varsler på får vite hvem som har varslet
 • anonymt – at ingen som mottar varselet eller behandler saken vet hvem som har varslet

Det er ofte svært vanskelig å undersøke og finne tilstrekkelig
informasjon i saker der det varsles anonymt. Det er ofte behov for å be om tilleggsopplysninger i varslingssaker for å komme videre i undersøkelsene. Dette er umulig om man ikke vet hvem som har varslet.

Kommunen oppfordrer både innbyggere og ansatte til i størst mulig grad å varsle åpent eller konfidensielt.


Publisert: 25.03.2022 11:07:46
Sist endret: 17.07.2024 11:03