Innhold

Adressering

Kommunen er ansvarlig for tildeling av offisielle adresser, navnsetting av veger, nummertildeling og skilting. 

Gate/veg-navn og adresser

Med adresse menes et navn eller et vegnavn og et nummer som betegner en adresseenhet innenfor kommunen. En adresseenhet er et område, eiendom, bygning eller en bygningsdel som adressen viser til.

Offisielle adresser (gatenavn og husnummer) tildeles bygninger som skal brukes til:

  • boligformål
  • fritidsformål
  • næringsvirksomhet
  • offentlig virksomhet

Slik tildeles gate- og vegnavn

Kommunestyret vedtar navn til gater og veger etter forutgående saksbehandling. Som et ledd i saksbehandlingen blir det innhentet uttalelser og navneforslag fra ulike parter. Det kan også bli innhentet uttalelse fra Statens navnekonsulenttjeneste vedrørende skrivemåte i henhold til lov om stedsnavn.

Slik tildeles adresser

En adresseenhet tildeles adresse til den vegen den har atkomst fra. Adresseenhetene på venstre side av vegen får partall, mens de på høyre side får oddetall.

 

Bolignummer

Alle leiligheter i flerbolighus har sin egen adresse. Selv om blokka har vegadressen Storgata 10, må også alle leiligheter som bruker samme inngang/oppgang  ha sin egen unike adresse. Hver leilighet har derfor et bruksenhetsnummer (bolignummer) som beskriver hvor i oppgangen og etasjen leiligheten ligger.

Har du for eksempel bolignummer H0203, forteller det at leiligheten din ligger i andre etasje og er tredje leilighet til venstre for trappeoppgangen.

Alle boliger med eksklusiv inngang utenfra til sin boenhet får H0101. Disse skal ikke sette adressemerke i døra fordi de har en unik vegadresse uten bruk av bruksenhetsnummer.

 

Adressemerker

Kartverket har i flere år sendt ut gratis adressemerker til beboere i flerbolighus. Denne tjenesten er det slutt på fra 28. mars 2019. Ansvaret for korrekt merking av bruksenheter ligger hos eier, fester, beboer eller tiltakshaver.

Les mer på Kartverkets sider


Publisert: 08.12.2016 12:55:23
Sist endret: 19.12.2016 10:24