Innhold

Arkitekturpris for Ullensaker kommune skal inspirere og motivere til å bygge med kvalitet og omtanke for omgivelsene og miljøet, på en måte som bidrar til en helhetlig by- og stedsutvikling. Prisen gis for byggverk og landskapsanlegg som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, miljø, utforming i samspill med sted og omgivelser bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Ullensaker til et godt sted å bo og virke i. Universell utforming, kvalitet i materialbruk og miljøvennlighet skal vektlegges.Arkitekturprisen består av plakett med innskrift som skal settes på eller i anlegget, et kunstverk og blomster til prisvinneren/prisvinnerne. I tillegg vil vinneren bli løftet fram som forbilde for god arkitektur og byggkvalitet, både i mediene og i ulike fagfora. 

DnB Bygget

 • Adresse: Storgata 12, 2050 Jessheim
 • Bruk: Kontor og næring
 • Arkitekt: Arconsult Ove Bøe AS
 • Landskapsarkitekt: Arconsult Ove Bøe AS og Norconsult AS
 • Entreprenør: Backe Romerike AS
 • Tiltakshaver: Jessheim Storsenter AS
 • Areal: 3675 m2
 • Energimerke: B
 • Foto: Arconsult Ove Bøe AS

Hedrende omtale

Jessheim Kirke

Foto av Jessheim kirke

 • Adresse: Rådhusvegen 5, Jessheim
 • Bruk: Kirke
 • Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter AS v/Tore Wiig
 • Landskapsarkitekt: VSO Consulting
 • Andre aktører: Stefan Qvisen (medarbeider)
 • Entreprenør: Ø.M.Fjeld
 • Tiltakshaver: Ullensaker Kirkelige Fellesråd
 • Areal: 800 m2 hvorav 400 m2 er nytt kirkerom
 • Energimerke: B
 • Foto: Tore Wiig

 

Kløfta aktivitets- og idrettspark, Bakkedalen 

Foto av Bakkedalen aktivitets- og idrettspark

 • Adresse: Bakkedalen, Kløfta
 • Bruk: Aktivitets- og idrettspark
 • Arkitekt: Pir II
 • Landskapsarkitekt: Pir II
 • Andre aktører: Nordby Maskin AS
 • Tiltakshaver: Ullensaker kommune
 • Areal: 90 daa.
 • Energimerke: Ikke aktuelt
 • Foto: Pir II

 

 

Modern Activity Center

 

 

 • Adresse: Balder Allé 16, Gardermoen næringspark
 • Bruk: Aktivitetssenter med vindtunnel
 • Arkitekt: Nordic - Office of Architecture
 • Landskapsarkitekt / IARK: Nordic - Office of Architecture
 • Andre aktører: Aas Jacobsen (RIB), Ø.M. Fjeld (Totalentreprenør)
 • Tiltakshaver: Møller Eiendom
 • Areal: 1800 m2 totalt (BTA)
 • Energimerke: B
 • Foto: Nordic Office of Architecture

 

 

 

Jessheimbadet

 

 

 

 • Adresse: Aktivitetsvegen 11, Jessheim
 • Bruk: Svømmehall
 • Arkitekt: NUNO Arkitektur AS
 • Landskapsarkitekter: In Situ AS landskapsarkitekter
 • Entreprenør: Seby AS
 • Tiltakshaver: Ullensaker kommune
 • Areal: 7000m2 BTA
 • Energimerke: B (i kategori idrettshall)
 • Foto: NUNO Arkitektur AS

 

 

 

Landskapsanlegget Sagabyen 

 

 

 • Adresse: Dampsaga allé 12, Jessheim
 • Bruk: Offentlig park og uteområder for boliger
 • Landskapsarkitekt: Grindaker AS
 • Arkitekt: Fabel arkitekter (tidligere ØKAW AS), Fosse og Aasen AS, Linje Arkitektur AS, Erik Ruud (reguleringsarkitekt)
 • Entreprenør: ØM Fjeld, Nordby Maskin
 • Tiltakshaver: Jessheim Byutvikling AS
 • Areal: ca 60 daa
 • Energimerke: Ikke aktuelt
 • Foto: Grindaker

 

 

 

Sagaparken med Frivillighetshusene

 

 Bilde som viser Frivillighetssentralen ved Sagaparken

 

 • Adresse: Sveavegen 36, Jessheim
 • Bruk: Offentlig park med næring i bevaringsverdig bebyggelse 
 • Landskapsarkitekt: Grindaker AS
 • Arkitekt: Fabel arkitekter (tidligere ØKAW AS), Fosse og Aasen AS, Linje Arkitektur AS, Erik Ruud (reguleringsarkitekt)
 • Entreprenør: ØM Fjeld, Nordby Maskin
 • Tiltakshaver: Jessheim Byutvikling AS
 • Areal: 5700 m2
 • Foto: Ullensaker kommune

 

 

 

Boligprosjektet Saga atrium

 

 

 • Adresse: Dampsaga Allè 5, Jessheim
 • Bruk: Boliger med næring i første etasje
 • Arkitekt: Linje Arkitektur AS, Erik Ruud (reguleringsarkitekt)
 • Landskapsarkitekt: Grindaker AS
 • Entreprenør: Ø.M.Fjeld
 • Tiltakshaver: Jessheim byutvikling
 • Areal: 5200m2 (BRA)
 • Energimerke: C
 • Foto: Linje Arkitektur

 

Fargerik overgang Jessheim Storsenter

 • Adresse: Storgata 6/Furusethgata, Jessheim
 • Bruk: Bru mellom to deler av kjøpesentret
 • Arkitekt: PLUS ARKITEKTUR
 • Arkitekt forprosjekt: Hille & Melbye arkitekter
 • Entreprenør: Skanska Norge AS
 • Tiltakshaver: Harald Kværner Eiendom AS
 • Areal: 270m2
 • Energimerke: Ikke oppgitt
 • Foto: PLUS ARKITEKTUR

 

Midlertidig lekeplass ved rådhuset

 • Adresse: Furusethgata 12, Jessheim
 • Bruk: Midlertidig lekeplass
 • Arkitekt: Enhet for Plan og næring
 • Ev. andre aktører: Avdeling for Park og Idrett (grunnarbeid og gjennomføring), Kompan (leverandør av utstyr og dekke)
 • Tiltakshaver: Ullensaker kommune
 • Areal: 600m2
 • Energimerke: Ikke aktuell
 • Foto: Ullensaker kommune

 

Boligprosjektet Postgården 

Dette prosjektet var ikke ferdigstilt på nominasjonstidspunktet, og dermed kvalifiserte seg ikke til årets Arkitekturpris, men nomineres automatisk neste år. 

 • Adresse: Veibergata 5-11, Jessheim
 • Bruk: Bolig med næring, påbygg til eksisterende bevaringsverdig bebyggelse
 • Arkitekt: Arkitekt Atle Klungrehaug, Lillestrøm Arkitektkontor (reguleringsarkitekt)
 • Tiltakshaver: Grefsen Eiendom/Uller Eiendom AS
 • Foto: Ullensaker kommune 

Ordfører Eyvind J. Schumacher vil overrekke prisen på et eget arrangement i oktober. Mer informasjon om dette kommer på kommunens nettside.

Prisen kan tildeles følgende tiltak:

 • Nybygg, tilbygg og påbygg
 • Restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter av eldre/verneverdig bebyggelse slik at bygningen/bygningsmiljøets særpreg opprettholdes eller forsterkes
 • Tilpasning av nybygg til eksisterende bygninger og miljøer
 • Anlegg som parker, hageanlegg, skulpturer, broer, byrom og gateanlegg ol.

Nominerte prosjekter må ligge innenfor Ullensaker kommunes grenser og være ferdigstilt i løpet av de foregående fem år.

Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige.

Forslagene vurderes av Arkitekturrådet som nominerer inntil tre kandidater til Formannskapet og gir en skriftlig redegjørelse for valget. Formannskapet kårer vinneren av arkitekturprisen. 

Les mer om Arkitekturrådet

Arkitekturrådet er et arkitektfagligråd som består av fem medlemmer med varamedlemmer, herav 3 fagpersoner (2 arkitekter og 1 landskap/byplanarkitekt), og to øvrige medlemmer med gode arkitektoniske og lokalhistoriske kunnskaper. Medlemmene oppnevnes etter anbefaling av Oslo Arkitektforening og Oslo/Akershus avdelingen av Norske Landskapsarkitekters Forening. Et av de øvrige medlemmene foreslås av Oslo Håndverk og industriforening og et medlem oppnevnes direkte av Formannskapet. En representant fra kommunens kulturavdeling med ansvar for kulturminnevern har møterett men ikke stemmerett. 

Det vil legges vekt på nyskapende og fremragende arkitektur/landskapsarkitektur, høy kvalitet på konsept og gjennomføring, og forslag som anlegg som bidrar til stedsutvikling og forsterker stedets identitet. Forslagene skal vurderes for kvalitet knyttet til arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, miljø, utforming i samspill med sted og omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Ullensaker til et godt sted å bo og virke i. Universell utforming, kvalitet i materialbruk og miljøvennlighet skal vektlegges.

Hedrende omtale

Hedrende omtale kan gis til inntil to nominerte prosjekter i tillegg til vinneren. Arkitekter, konsulenter, håndverkere, kunstnere og andre som har medvirket til resultatet skal omtales.

Prisen skal utdeles årlig, senest i oktober det året prisen gjelder for. Formannskapet kan bestemme at prisen ikke deles ut enkelte år.

Kommunestyret vedtok i møte den 23.3.2021 opprettelse av årlig Arkitekturpris for Ullensaker kommune som statuttene for prisen. Hensikten med Arkitekturprisen er å hedre, inspirere og motivere til å bygge med kvalitet og omtanke for omgivelsene og miljøet, på en måte som bidrar til en helhetlig by- og stedsutvikling. 

Enhet for plan og næring er sekretariat for prisen og mottar forslagene. Sekretariatet har saksbehandlingsansvar. Ut ifra de innsendte forslagene skal sekretariatet utarbeide en liste over aktuelle kandidater. Kandidater som ikke oppfyller krav i henhold til prisens formål, innstillingskriterier eller som ikke er formelt ferdigstilt, skal avvises. Sekretariatet skal gi informasjon om prisen til publikum og fagmiljøer.

Hvis du har spørsmål om prisen kan du ta kontakt med sekretariatet på arkitekturpris-ull@ullensaker.kommune.no.


Publisert: 11.05.2021 15:05:15
Sist endret: 26.08.2022 13:03