Innhold

Illustrasjon: "Mitt Jessheim", av Greta Karine Braathen

Arkitekturprisen skal inspirere og motivere til å bygge med kvalitet og omtanke for omgivelsene og miljøet, på en måte som bidrar til en helhetlig by- og stedsutvikling. Prisen gis for byggverk og landskapsanlegg som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, miljø, utforming i samspill med sted og omgivelser bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Ullensaker til et godt sted å bo og virke i. Universell utforming, kvalitet i materialbruk og miljøvennlighet skal vektlegges.

Arkitekturprisen består av plakett med innskrift som skal settes på eller i anlegget, et kunstverk og blomster til prisvinneren/prisvinnerne. I tillegg vil vinneren bli løftet fram som forbilde for god arkitektur og byggkvalitet, både i mediene og i ulike fagfora.

Prisen kan tildeles følgende tiltak:

  • Nybygg, tilbygg og påbygg
  • Restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter av eldre/verneverdig bebyggelse slik at bygningen/bygningsmiljøets særpreg opprettholdes eller forsterkes
  • Tilpasning av nybygg til eksisterende bygninger og miljøer
  • Anlegg som parker, hageanlegg, skulpturer, broer, byrom og gateanlegg ol.

Nominerte prosjekter må ligge innenfor Ullensaker kommunes grenser og være ferdigstilt i løpet av de foregående fem år.

Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige.

Alle kan nominere kandidater til prisen. Frist for å nominere kandidater i 2021 var 15. mai. 

Nominerte prosjekter vil publiseres på kommunens nettsider.

Hvem kårer vinneren?

Forslagene vurderes av Arkitekturådet som nominerer inntil tre kandidater til Formannskapet og gir en skriftlig redegjørelse for valget. Formannskapet innstiller vinneren av arkitekturprisen. Etter vedtak deles prisen ut av ordfører.

Arkitekturrådet er et arkitektfagligråd som består av fem medlemmer med varamedlemmer, herav 3 fagpersoner (2 arkitekter og 1 landskap/byplanarkitekt), og to øvrige medlemmer med gode arkitektoniske og lokalhistoriske kunnskaper. Medlemmene oppnevnes etter anbefaling av Oslo Arkitektforening og Oslo/Akershus avdelingen av Norske Landskapsarkitekters Forening. Et av de øvrige medlemmene foreslås av Oslo Håndverk og industriforening og et medlem oppnevnes direkte av Formannskapet. En representant fra kommunens kulturavdeling med ansvar for kulturminnevern har møterett men ikke stemmerett.

Det vil legges vekt på nyskapende og fremragende arkitektur/landskapsarkitektur, høy kvalitet på konsept og gjennomføring, og forslag som anlegg som bidrar til stedsutvikling og forsterker stedets identitet. Forslagene skal vurderes for kvalitet knyttet til arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, miljø, utforming i samspill med sted og omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Ullensaker til et godt sted å bo og virke i. Universell utforming, kvalitet i materialbruk og miljøvennlighet skal vektlegges.

Hedrende omtale

Hedrende omtale kan gis til inntil to nominerte prosjekter i tillegg til vinneren. Arkitekter, konsulenter, håndverkere, kunstnere og andre som har medvirket til resultatet skal omtales.

Prisen vil bli delt ut av ordfører på et egnet arrangement høsten 2021. Nærmere informasjon om tid og sted for arrangementet vil komme på et senere tidspunkt, så følg med! 

Blir det kåret en vinner hvert år?

Prisen skal utdeles årlig, senest i oktober det året prisen gjelder for. Formannskapet kan bestemme at prisen ikke deles ut enkelte år.

Kommunestyret vedtok i møte den 23.3.2021 opprettelse av årlig Arkitekturpris for Ullensaker kommune som statuttene for prisen. Hensikten med Arkitekturprisen er å hedre, inspirere og motivere til å bygge med kvalitet og omtanke for omgivelsene og miljøet, på en måte som bidrar til en helhetlig by- og stedsutvikling. 

Enhet for plan og næring er sekretariat for prisen og mottar forslagene. Sekretariatet har saksbehandlingsansvar. Ut ifra de innsendte forslagene skal sekretariatet utarbeide en liste over aktuelle kandidater. Kandidater som ikke oppfyller krav i henhold til prisens formål, innstillingskriterier eller som ikke er formelt ferdigstilt, skal avvises. Sekretariatet skal gi informasjon om prisen til publikum og fagmiljøer.

Hvis du har spørsmål om prisen kan du ta kontakt med sekretariatet på arkitketurpris-ull@ullensaker.kommune.no eller overarkitekt Jeta Limani Andreassen på 477 81 103.


Publisert: 11.05.2021 15:05:15
Sist endret: 11.06.2021 12:00