Krav om konsekvensutredning

Kommunestyret i Ullensaker behandlet tidligere i år et innbyggerinitiativ om prosessen rundt tredje rullebane. Et enstemmig kommunestyre stilte seg bak initiativet og ba administrasjonen gå i dialog med Samferdselsdepartementet om saken.

For å følge opp vedtaket har kommunen bedt om en betenkning fra noen av landets fremste jurister. Denne er kritisk til prosessen og hevder at den ikke har vært i henhold til lover og regler.

I korte trekk sier Schjødts i sin betenkning overfor Ullensaker kommune at: 

 • Det foreligger sentrale feil og mangler ved saksutredningen. Lokaliseringsspørsmålet kan ikke sies å være utredet i samsvar med gjeldende regelverk og god forvaltningsskikk.
 • Departementet har ikke truffet noe formelt og rettslig bindende vedtak etter plan- og bygningsloven om at arealet øst for dagens flyplass skal båndlegges.
 • Departementet har likevel gitt uttrykk for at et slikt vedtak foreligger, blant annet overfor Stortinget og Avinor.
 • Høringen av grunnlagsdokumentet for Nasjonal Transportplan 2018–2029 innebar ikke en høring av lokaliseringsspørsmålet.
 • Lokaliseringsspørsmålet er ikke forberedt og avgjort i samsvar med plan- og bygningslovens regler for båndleggingsbeslutninger. Verken saksforberedelsen eller vedtakets innhold er i samsvar med loven; saken er ikke tilstrekkelig utredet og er heller ikke sendt på̊ høring. 
 • Lokaliseringsspørsmålet er ikke forberedt og avgjort i samsvar med plan- og bygningslovens regler for utarbeidelse og vedtakelse av planer, herunder reglene om konsekvensutredning.
 • Lokaliseringsspørsmålet er heller ikke forberedt og avgjort i samsvar med den fremgangsmåten som Samferdselsdepartementet selv skisserte da Masterplanen ble sendt på̊ høring i 2012. Departementet har med dette ikke bare handlet i strid med loven, men også̊ i strid med egne uttalelser om den videre prosessen.

Du kan lese den juridiske betenkningen her

Ordfører og rådmann har i fellesskap skrevet brev til Samferdselsdepartementet på bakgrunn av betenkningen. Ordfører og kommunens administrasjon har siden hatt møter med samferdselsminister Jon Georg Dale.

Formannskapet i Ullensaker besluttet i møte 13.11.2018 å avvente videre arbeid med planprogram og reguleringsplan for en eventuell tredje rullebane i påvente av svar fra Samferdselsdepartementet på kommunens brev av 22.10.18.

Historikk og tidsplan

 • April 2017: Ullensaker kommune mottok brev fra departementet om at en eventuell tredje rullebane skulle plasseres i Ullensaker. Se brevet her.
 • September 2018: Ullensaker kommune mottar forslag til planprogram fra Avinor.
 • Oktober 2018: Ullensaker ber om ny konsekvensutredning av lokalisering tredje rullebane. Se brev
 • November 2018: Folkemøte om 3. rullebane med presentasjon av juridisk betenkning Se film fra åpent møte  
 • November 2018: Formannskapet i Ullensaker besluttet å avvente videre arbeid med planprogram og reguleringsplan for en eventuell tredje rullebane til Samferdselsdepartementet har avgitt svar på kommunens brev av 22.10.18. Les saksfremlegget og protokollen fra møtet

Mer om rød og gul støysone

Lenker


Publisert: 14.11.2017 11:30
Sist endret: 22.06.2021 08:21