Innhold

Prosjekter og planer

Vann- og avløpsprosjekter finner du blant våre kommunale prosjekter.

 

Anlegg og utbygging


Plan- og prosjektavdelingen hos ansvarlig enhet for vann og avløp, står for den overordnede planleggingen av vann- og avløpsanlegg i kommunen.

Videre har avdelingen ansvaret for prosjektering og utførelse av de VA-tiltak som kommunen årlig prioriterer. Avdelingen gir uttalelse til alle vann og avløpsplaner fra private utbyggere og følger opp arbeidene i felt. Videre foretas driftsklarbefaringer og ferdigbefaringer av disse anleggene. Avdelingen gir uttalelser til kommuneplanen, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.

Felles VA-norm for Romerike-kommunene

Normen gjelder prosjektering, utførelse og kontroll av utvendige vann- og avløpsanlegg. Normen er resultat av et interkommunalt samarbeide og gjelder for alle Romerike kommunene, unntatt Skedsmo og Lørenskog. Normen er behandlet og politisk vedtatt i den enkelte kommune. Til normen hører en beskrivelse av pumpestasjoner for Ullensaker kommune. Dokumentene finner du under Regler for vann og avløp.

Innmåling av vann- og avløpsanlegg

Alle kommunale ledninger og kummer i kommunen skal måles inn. Innmåling skal skje med GPS eller totalstasjon. Ved bruk av GPS kreves etterkontroll av høyder, etterkontroll bør gjennomføres med nivellerkikkert eller totalstasjon. Åpne vann og avløpskummer skal fotograferes digitalt orientert mot nord og bildene leveres sammen med de øvrige dataene fra innmålingen. Innmålingsdataene skal leveres i det offisielle referansesystemet til kommunen. I Ullensaker kommune benyttes EUREF1989 Sone 32.

Vedlikehold og utbygging av vann- og avløpsnettet

Vann- og avløpsnettet blir kontinuerlig rehabilitert og videre utbygd i takt med utviklingen i Ullensaker kommune. Noen av disse oppgavene blir utført av Ullensaker kommune og andre av private utbyggere. Alle nye hovedanlegg for vann og avløp overtas av Ullensaker kommune.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Abonnementsvilkårene har som formål å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Pågående prosjekter:

Bakkedalen, Kløfta

Nytt infoskriv

Infoskriv
Oversiktstegning - eksisterende og prosjektert VA
Plantegning - områdestabilisering
Oversiktstegning - Midlertidig vegtiltak i anleggsfasen


Publisert: 04.11.2016 14:55:38
Sist endret: 15.11.2016 15:14