Innhold

Helse, omsorg og velferd

Bolig - Søknad om kommunal bolig.pdf

Bostøtte - Elektronisk søknad

Omsorgsplass - Søknad.pdf

Deltakelse i kvalifiseringsprogrammet.pdf

Ledsagerbevis - elektronisk søknad

Ledsagerbevis - Søknad.pdf

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - elektronisk søknad 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Legeerklæring.pdf

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad.pdf

Pleie- og omsorgstjenester - Søknad.pdf

Familieveiledning - Brosjyre familieveiledning.pdf

Familieveiledning - Henvendelsesskjema råd og veiledning.pdf

Individuell plan - om meg.pdf

Individuell plan - samtykkeerklæring.pdf

Individuell plan - Søknad.pdf

Psykiatribolig - Søknad.pdf

Vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn - Søknadsskjema.pdf

Økonomisk sosialhjelp - Søknad.pdf

Teknisk, næring og eiendom

Bevilling - Salg - søknad

Bevilling - Servering - søknad

Bevilling - Skjenke - søknad

Bevilling - Skjenkebevilling for lukket selskap - søknad

Bevilling - Skjenkebevilling for åpent arrangement - søknad

Bevilling - melding om endringer ved enkeltanledning

Byggesak - anmodning om forhåndskonferanse.pdf

Byggesak - Byggblanketter etter Plan og bygningsloven

Geodata - konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring (pdf)

Geodata - Erklæring om arealoverføring.pdf

Geodata - Fullmakt ved endringer av tinglyst matrikkelenhet og oppmøte til oppmålingsforetning.pdf

Geodata - Rekvisisjon av fradeling søknadspliktige tiltak.pdf

Geodata - Rekvisisjon av oppmålingsforretning unntatt byggesaksbehandling.pdf

Geodata - Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter.pdf

Geodata - Skjema for Nabovarsling og signering iht Matrikkelloven og tiltak etter Plan og Bygningsloven.pdf

Landbruk - Avløsningstilskudd ved sykdom mv (pdf) 

Landbruk - Avtale om bortleie av landbruksareal.pdf

Landbruk - Avtale om forpaktning.pdf

Landbruk - Avtale om leie av areal for spredning av husdyrgjødsel.pdf

Landbruk - Avtale om leie av landbruksareal.pdf

Landbruk - Bygging av landbruksveg (pdf)

Landbruk - Drenering - Søknad om tilskudd til.pdf

Landbruk - elektronisk søknadskjema virksomhet - Innovasjon Norge

Landbruk - Faktura for utført eget arbeid i skogen.pdf

Landbruk - konsesjon ved erverv av fast eiendom iht. konsesjonsloven - søknad (pdf)

Landbruk - konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring (pdf)

Landbruk - Melding om mottak av avløpsslam.pdf

Landbruk - plan for nydyrking - søknad om godkjenning (pdf)

Landbruk - Søknad om omdisponering av jordbruksareal.pdf

Landbruk - Søknad om tilbakebetaling av skogfond.pdf

Landbruk - Tidligpensjon til jordbrukere - Søknad (pdf)

Landbruk - Tilskudd til miljøtiltak i skog (pdf)

Landbruk - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Søknad (pdf)

Landbruk - Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur (pdf)

Påslipptillatelse - Søknad.pdf

Utslippstillatelse - Søknad.pdf

Renovasjon - bestilling/endring/deling av avfallsbeholder

Sanitærabonnement - elektronisk søknad

Vannavstenging - Bestilling.pdf

Vannmåler - utlevering/innlevering.pdf

Vannmåler - informasjon til deg som skal ha vannmåler

Årsrapport for utslipp og/eller påslipp fra næringsvirksomhet.pdf

Kultur, idrett og fritid 

ABC-midler - elektronisk søknad

Aktivitet mot rasisme - søknadsskjema.pdf

Bibliotek - Bestilling av bokkasser.pdf

Bibliotek - Lånereglement og innmeldingsskjema for skoler og barnehager.pdf

Bibliotek - Lånereglement og Innmeldingsskjema.pdf

Driftstilskudd til kulturaktivitet - søknadsskjema.pdf

Kommunal vielse - Søknad

Ledsagerbevis - søknad

Nærmiljøtiltak - søknadsskjema.pdf

Nærmiljøtiltak - rapporteringsskjema.pdf

Prosjekttilskudd - søknadsskjema.pdf

Utleie - korttidsleie av lokaler og anlegg - søknad

Utleie - Sesongleie av lokaler og anlegg - søknad 

Barnehage, skole og SFO

Barnehage - søke/endre og oppsigelse av plass

Barnehage - Redusert foreldrebetaling - søknad

Barnehage - Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet.pdf

Barnehage - Søknad om tilskudd ved utvidelse.pdf

Barnehage - Søskenmoderasjon for barn med plass i ulike barnehager.pdf

Medisinering i barnehager og skoler - Avtale og instruks.pdf

PPT - Behovsmelding fra barnehage til PPT med samtykke.pdf

PPT - Henvisning til PPT

PPT - Gjentatt henvisning til PPT

PPT - Pedagogisk rapport i barnehage

PPT - Pedagogisk rapport skole.pdf

PPT - Språkveiledning for barnehager med barn med flerspråklig bakgrunn.pdf

Skole - søknad om skolefri

Skole - SFO - Innmelding, endring, oppsigelse  

Skole - spesialundervisning for voksne - elektronisk søknad

Skole - Søknad om skoleskyss for friskoleelever.pdf

Skole - søknad om bytte av skole - elektronisk skjema

Skole - Melding om skolebytte ved flytting - elektronisk skjema

Voksenopplæring - Bergenstest påmeldingsskjema.pdf

Voksenopplæring - elektronisk søknad fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Voksenopplæring - Søknad om fritak for plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.pdf

Voksenopplæring - elektronisk søknad  om grunnskoleopplæring for voksne

Voksenopplæring - Grunnskoleundervisning - Søknadsskjema.pdf

Voksenopplæring - Søknad om realkompetansevurdering på grunnskolens område.pdf

Politikk, skatt og organisasjon

Ledig stilling - søknad

Saksdokumenter - bestilling

Skatt - søknad om betalingsavtale.pdf

Offentlig høring - høringssvar


Publisert: 01.12.2016 12:13:24
Sist endret: 16.01.2017 14:55