Det er påvist og kartlagt mye kvikkleire i Ullensaker, spesielt sør og sørvest i kommunen. De områdene som har størst forekomster av kvikkleire med risiko ligger i landbruksområder. Det gjelder området sørøst for Borgen (Lund), og deler av Randbydalen, samt områder vest for Kløfta (Olstad og Holum). Dette vises på faresonekartet til Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er direktoratet som er ansvarlig for å holde oversikt over og sette retningslinjer for kvikkleireutsatte områder i Norge.

Kvikkleire er ustabil masse som kan flyte og medføre ras dersom den kommer i bevegelse. Det er trygt å bygge på kvikkleire så lenge leira får ligge uberørt, og utbygging og gravearbeid følger myndigheters prosedyrer for utredning og sikring.

NVE har veiledere som sier hvordan det skal bygges og sikres i områder som er utsatt for kvikkleire. Det finnes også andre lover og regler som sier hvordan utbyggere og kommuner skal følge opp planlegging og bygging i slike områder. I Ullensaker er det systematisk og over lang tid tatt hensyn til grunnforhold og kvikkleire ved bygge- og anleggsaktivitet gjennom arealplanleggingen og byggesaksbehandling. Andre myndigheter og fagkyndige aktører har spilt sin rolle i plan- og byggesaksbehandlingen, etter de regler og retningslinjer som til enhver tid har vært gjeldende.

Ønsker du å lese mer om grunnforhold og kvikkleire i Ullensaker? Her finner du mer informasjon.

Har du spørsmål om kvikkeleire eller grunnforhold på din eiendom, så skriv gjerne til oss.

Har du observert sprekkdannelser, utglidning, synkehull, erosjon i bekkefar, unormal vannføring, nye oppkom, nye bekkefar eller lignende, så vennligst kontakt oss på e-post eller på kommunal vakttelefon nummer 66 10 80 80.

Ved akutte hendelser må du kontakte politiet på nødnummer 112.


Publisert: 17.03.2021 11:49
Sist endret: 17.03.2021 11:51