Ullensaker kommune har i samarbeid med Norges Geotekniske institutt (NGI) gjennomført prøveboringer i et område Hilton Syd på Kløfta. I deler av området er det tidligere påvist kvikkleire, noe beboerne er kjent med. Nå foreligger rapporten fra NGI. Den bekrefter et behov for tiltak som vil sikre stabiliteten i en ravine vest for Hilton Syd. 

Onsdag kveld bevilget Formannskapet i Ullensaker 8,7 millioner kroner til sikringstiltak. 

Ønsker å starte før telen går 

For et definert og avgrenset område anbefaler NGI at Ullensaker raskt gjør de nødvendige forberedelsene og går i gang med tiltak. Rapporten beskriver ikke situasjonen som akutt. Kommunen har likevel gjort grep for å komme i gang raskere enn ved normal saksgangDetaljprosjektering ble bestilt mens rapporten var under utarbeidelse, og skal være ferdig denne uka. Saksbehandlingen har gått raskt. Entreprenør for arbeidet er valgt, og onsdag kveld kom de nødvendige politiske beslutningene. Formannskapet ble kalt inn til ekstraordinært møte. 

Den åpenbare grunnen er at vi ønsker å sikre innbyggerne, og det med god margin. Det var likevel et praktisk hensyn som lå bak det ekstraordinære møtet. Vi ønsket å komme i gang mens det ennå er tele i bakken. Det gjør jobben både rimeligere og mer skånsom for terrenget, sier kommunaldirektør plan, kultur og teknisk, Erlend Eggum. 

Rent praktisk skjer sikringsarbeidet ved at det kjøres steinmasser inn i ravinen. De brukes til to formål. Det ene er å sørge for last i bunnen av ravinen. Det andre kalles å plastre deler av terrenget. Massene kjøres inn via sikker atkomstvei, på den andre siden av ravinen.  

Trygt å bo der 

Når tiltakene er utført, vil stabiliteten være svært god. Områdestabiliteten vil da oppfylle dagens krav for ny bebyggelse. Det er ingen slike krav for eksisterende bebyggelse, men det er valgt som prinsipp for sikringstiltakene.

I arbeidet med rapporten har NGI og kommunen sett at vi med små grep kan få en stabilitet som tilfredsstiller kravene i en høyere klasse enn det som er påkrevd i det aktuelle området. 

Sikkerheten til både beboerne og de som skal utføre arbeidet har høyeste prioritet mens tiltakene utføres. 

- Både NVE og NGI har i møte med Ullensaker kommune gitt uttrykk for at det ikke er noen akutt fare. Også under arbeidet vil det være trygt å bo i området, sier Erlend Eggum. 

Torsdag 2. mars inviteres innbyggere til et møte på Bakke skole klokken 19.00. Der vil de få ytterligere informasjon om rapporten og tiltaket. Fagfolk fra Ullensaker kommune og NGI vil være tilstede i møtet. 

Illustrasjon over berørt område på Hilton Syd

Illustrasjon over berørt område


Publisert: 15.02.2023 20:09
Sist endret: 02.03.2023 18:56