Innhold

Det har siste tiden vært stort fokus på feil i medisineringen i multidoseordningen etter at ny leverandør ble valgt i anbudsrunde. Norsk medisinaldepot (NMD) og Vitus apotek vant anbudsrunden.

Ullensaker kommune har registrert feil.

- Vi har detaljerte prosedyrer på hele prosessen rundt håndtering av multidose som fanger opp mulige mangler og feil før medisinene deles ut. Når vi har oppdaget feil har vi gjennom tiltak slik at pasientsikkerheten er ivaretatt, sier kommuneoverlege Lars Meyere-Myklestad.

Dette kvalitetssikringsarbeidet ledes av farmasøyt ansatt i Ullensaker kommune.

Prosedyrene på prosessen rundt håndtering av multidose tar for seg ordinering, mottak, oppbevaring, kassering og tildeling av multidose. Disse prosedyrene gjør at vi skal fange opp feil og mangler i håndtering av multidose.

NMD mener at feil i multidoseposene skyldes leveringssvikt og medisinmangel. Ullensaker kommune opplever og kan dokumentere at det er svikt på flere hold. Dette er bakgrunn for at det er sendt bekymringsmelding til Fylkeslegen og Statens legemiddelverk (SLV). SLV har tatt dette til etterretning og skal utføre tilsyn hos leverandør av multidose i uke 12 og 13.

Alle innbyggere i Ullensaker kommune som får utdelt medisiner i regi av kommunen kan føle seg trygge.

Ullensaker kommune ønsker å presisere at en multidoseordning som fungerer etter kravene i anbudsdokumentet, vil være en betydelig kvalitetssikring av medisinutdelingen og et viktig tiltak for pasientsikkerheten.

- Vi håper at dagens registrerte feil raskest mulig blir rettet opp av leverandørleddet. Ullensaker kommune ser det også som meget positivt at Direktoratet for E-helse har iverksatt et pilotprosjekt for fastlegenes muligheter til å sende «multidosemelding» elektronisk i sin e-reseptordning, sier kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad. 


Publisert: 14.03.2019 17:47:36
Sist endret: 25.06.2021 08:18