Den økonomiske situasjonen i Ullensaker er anstrengt, og den høye arbeidsledigheten, blant annet som følge av redusert aktivitet ved Oslo lufthavn, har sammen med lavere befolkningsvekst enn forventet resultert i lavere skatteinntekter enn det var budsjettert med for 2020.

-2020 har vært et krevende år på mange måter, i Ullensaker kommune også økonomisk. Mange av innbyggerne her har mistet jobben, noe som igjen betyr at kommunen har fått mindre skatteinntekter enn vi hadde budsjettert med. Sett i lys av dette, er jeg fornøyd med at vi økonomisk sett har kommet oss igjennom på en bedre måte enn vi fryktet høsten 2020, sier rådmann Rune Hallingstad.

Svakere enn budsjettert

Årsresultatet er 17,8 mill. bedre enn prognosene i høst tilsa, men svakere enn budsjettert. Korrigert for midler til bundne driftsfond utgjør årsresultatet 4,9 millioner kroner.

0,2 prosent av driftsinntektene overføres til kommunens disposisjonsfond.

Ullensaker kommunes årsregnskap er sendt til Romerike Revisjon IKS for kontroll. De endelige tallene vil foreligge i årsrapporten som etter planen behandles politisk i juni.


Publisert: 09.03.2021 19:34
Sist endret: 09.03.2021 19:36