Representanter barne og ungdoms kommunestyre

Foto: Ullensaker kommune

Barn og unges kommunestyre består av to representanter fra hver barne- og ungdomsskole i Ullensaker. På torsdag hadde barna mulighet til å presentere sine tanker og tilbakemeldinger på hva de ser for seg et nærmiljøsenter kan være og bety i deres lokalsamfunn. – Vi ønsker oss synligforeldre og voksne, sa noen av representantene. Andre var opptatt av et mangfoldig mat- og kulturtilbud. 

Nærmiljøstatsning et samarbeidsprosjekt

Trygge og gode nærmiljøer er ett av tre satsingsområder forankret i kommuneplanens samfunnsdel i Ullensaker kommune. Målsettingen er å etablere attraktive «på tvers arenaer», som kan bidra til å utvikle toleranse, forståelse, tillit, deltakelse og inkluderende fellesskap i nærmiljøet. Her kommer nærmiljøsatsingen inn. Den innebærer å utrede, pilotere og å lage en strategi for hvordan skolene kan bli nærmiljøsentre, der det er aktiviteter også etter skoletid. 

Det er viktig med et bredt samarbeid og å sikre at nærmiljøene selv er med på å forme hvordan dette skal se ut. Derfor ønsket prosjektet i dag innspill fra de mange unge representantene. 

Hva skal et nærmiljøsenter inneholde?

Det er viktig at det ikke bare blir elevene og foreldrenes nærmiljøsenter, men aktiviteter og tilbud som engasjerer ulike grupper i lokalsamfunnet. Ulike lokalmiljø har ulike behov, og det er viktig å ivareta egenarten samtidig som det jobbes videre med å lage noen felles rammer for hva et nærmiljøsenter i Ullensaker skal være 

– Ullensakers oppvekstprofil viser at det er behov for å utvikle nærmiljø som oppleves tryggere, med større fokus på trivsel og tilhørighet, sier prosjektleder Tonje Katrine Håndstad Algarheim. 

Prosjekt nærmiljøsatsing er nyoppstartet og prosjektleder jobber i dag med å utrede og forberede piloter som skal teste ut hvordan nærmiljøsenter kan se ut på skolene. Det planlegges oppstart med to piloter våren 2023, og først ut er Vesong ungdomsskole og Døli skole. De to testene skal gi grunnlag til en strategiplan, før videre piloter og implementering på flere skoler. 

Dagens innspill fra Barn og unges kommunestyre legges til grunn i videre arbeid med prosjektet.  

Fakta – Barn og unges kommunestyre 

 • Barn og unges kommunestyre konstitueres hvert år for at de unges stemme skal være representert i politiske beslutninger 

 • Det er to barn fra hver barne- og ungdomsskole i Ullensaker som blir valgt inn i styret 

 • Gjennom barn og unges kommunestyre får representantene opplæring i demokratiske prosesser og arbeidsmåter

 • Barn og unges kommunestyre er et organ hvor barn og unge kan øve innflytelse på politiske spørsmål

Fakta Nærmiljøsatsing 

 • Nystartet prosjekt som skal se på hvordan nærmiljøsentrmed skolen som arena kan se ut 

 • To piloter våren 2023 på Vesong ungdomsskole og Døli skole 

 • Det er forankret i skolebruksplanen at skolebyggene i Ullensaker skal ha en nærmiljøfunksjon, der det er aktivitet også etter skoletid 

 • Nærskoleprinsippet og skolens forankring i nærmiljøet står sterkt 

 • Alle familier med barn møtes på skolen, og forskning peker på at det å møte «de andre» er viktig for barns læring og utvikling  

 • Lokalsamfunnet er mangfoldig og rikt, med en sosial miks som gir skolen et stort potensial som ramme 

 • Prosjektet vil søke bred medvirkning i forbindelse med pilotering og videre implementering


Publisert: 17.10.2022 12:17
Sist endret: 27.10.2022 14:22