Kommunedirektørens budsjettgrunnlag (forslag til budsjett) ble presentert for formannskapet i et møte 2. november. De neste ukene skal politikerne i Ullensaker, samt alle hovedutvalg og råd, behandle forslaget. 23. november skal formannskapet behandle budsjettet og gi sin innstilling til kommunestyret, som så behandler og vedtar det endelige budsjettet i sitt møte 14. desember. 

Budsjettgrunnlaget for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 kan sees i Framsikt og som pdf her

Kommunedirektørens forord til budsjettet

Nedenfor er en forkortet versjon av konstituert kommunedirektør Yngve Rønning sitt forord til budsjettgrunnlaget. Dette gir en overordnet beskrivelse av satsingsområder i 2022 og kommunens økonomiske situasjon.

Året 2021 har vært spesielt for innbyggere og ansatte i Ullensaker kommune. Pandemien har lagt mange føringer for hvordan vi skal leve livene våre og dessuten påvirket tjenestene våre i stor grad. Det er usikkert hvordan pandemien vil påvirke oss økonomisk på lengre sikt. Flere innbyggere uten arbeid og med redusert inntekt, kan føre til behov for kompenserende tjenester fra kommunen på kort sikt. På lengre sikt kan redusert fremtidstro, redusert psykisk helse, økende sosiale forskjeller og utenforskap skape større utfordringer.

Satsing på barn og unge og et variert arbeidsliv

Det har vært mye fokus på pandemiens konsekvenser for barn og unge. Barn og unges situasjon er dessuten nært knyttet til familie og hjemmeforhold. Det å ha en jobb å gå til er en vesentlig forutsetning for framtidstro i familien. Gjennom pandemien har næringslivet i kommunen blitt hardt rammet og vi har sett hvor sårbart arbeidsmarkedet er. Det vil derfor være avgjørende å bygge opp et mer konkurransedyktig og variert arbeidsliv i tiden framover.

Gode og trygge nærmiljøer er en forutsetning for at kommunen oppleves som et godt sted å bo og leve. Ved å tenke skolene som et nav i nærmiljøet kan vi i større grad enn tidligere oppnå at skole, forebyggende tjenester, frivillighet og ulike innbyggernettverk sammen kan skape de gode trygge nærmiljøene.

Derfor har følgende satsingsområder særskilt fokus i budsjett 2022:

  • Barn og unge
  • By- og næringsutvikling
  • Nærmiljøsenter

(Les mer om satsingsområdene på sidene 10-13 i budsjettdokumentet)

Stramt budsjett

Ullensaker kommune har svært stram økonomi og en meget effektiv tjenesteproduksjon. På flere områder drifter vi blant de mest effektive i Norge. Det betyr at det er svært krevende og risikofylt å skulle effektivisere ytterligere. Videre har vi en betydelig lånegjeld og lite penger avsatt på disposisjonsfond. Det betyr at kommunen har et lite handlingsrom for å skape vekst og utvikling, og at vi har en risikoutsatt økonomi.

I budsjettet er det lagt opp til tiltak som kompenserer for konsekvenser av pandemien, som gir en økonomisk reserve og som samtidig bidrar til utvikling i tråd med nasjonale føringer og kommuneplanens målsettinger. Det økonomiske handlingsrommet for å gjennomføre dette er skapt gjennom et svært stramt budsjett der tøffe prioriteringer, effektiviseringer innenfor tjenesteområdene og en viss risiko, ligger til grunn.

Budsjettet som legges frem for videre behandling er etter kommunedirektørens vurdering et meget stramt budsjett, men med en innretning i tråd med det som er kommunens behov i årene fremover.

Kommunedirektøren vil ønske det politiske nivået lykke til med budsjettarbeidet og ser frem til et videre godt og konstruktivt samarbeid i 2022.

Sign. Yngve Rønning, konstituert kommunedirektør, Jessheim, 2. november 2021.


Publisert: 02.11.2021 22:13
Sist endret: 30.08.2022 08:51