For norske myndigheter og for Ullensaker kommune er det et mål at barn og unge skjermes for inngripende smitteverntiltak og har en så normal hverdag som mulig. En stabil hverdag med et sosialt og pedagogisk tilbud i barnehage og skole er svært viktig for barns utvikling og helse. Barn i Ullensaker skal få lov til å være barn selv om det pågår en pandemi.

Følger FHIs anbefalinger

Folkehelseinstituttet anbefaler gult nivå i barnehage og grunnskole, selv med økt grad av smitte og høy andel mutert virus. Drift på rødt nivå kan ha negative konsekvenser, særlig for sårbare barn og unge.

Rødt nivå skal kun benyttes i tilfeller hvor smittespredningen er uoversiktlig eller skjer på tvers av kohorter. Selv om mange barn og unge nå smittes i Ullensaker, skjer ikke smitten på en slik måte at rødt nivå er anbefalt.

Normal hverdag viktig

Det er viktig for alle barn og unge å ha en barnehage- og skolehverdag som er så normal som mulig. Det sosiale fellesskapet med jevnaldrende og muligheten til å lære og utvikle seg gjennom det pedagogiske tilbudet, er viktig for barns trivsel og utvikling.

Dessverre finnes det barn og unge i kommunen vår som har det vanskelig. Den sosiale kontakten med andre barn og det å møte trygge voksne i barnehagen og skolen, er spesielt viktig for denne gruppen.

Tiltak i Ullensaker

Ullensaker kommune bruker andre tiltak enn rødt smittevernnivå for å redusere smittespredning blant barn og unge. Blant disse er:

 • Rask og god håndtering når smittetilfeller skjer. Barn/ungdommer, ansatte og eventuelt husstandsmedlemmer settes i karantene og får informasjon om situasjonen.
 • Når det er påvist mutert virusvariant, eller er sterk mistanke om dette, oppfordres husstandsmedlemmer til nærkontakter om å sitte i «ventekarantene» inntil nærkontakten har testet negativt.
 • Kommunen tester oftere og mer.
 • Ved uoversiktlige situasjoner kan barnehager og skoler stenges ned på kort varsel. Skoleelever får digital undervisning inntil situasjonen er avklart.
 • Leksehjelp på tvers av kohorter er midlertidig stanset.
 • Valgfag og språkfag, der elever vanligvis møtes på tvers av kohorter, organiseres slik at dette ikke skjer
 • SFO og avdelinger i barnehagene organiseres slik at en unngår blanding av barn/elever på tvers av samarbeidende kohorter/trinn.
 • Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge er forbudt fra og med 9. mars, ettersom disse ofte har deltakere fra ulike kohorter.
 • Strenge smitteverntiltak ellers i kommunen, noe som også vil bidra til å redusere smitten blant barn og unge.
 • Ta i bruk redusert åpningtid i barnehage og SFO når situasjonen påkrever dette.
 • Anbefaling om at foresatte bruker munnbind i hente-og bringesituasjoner i barnehagene.

Publisert: 08.03.2021 19:38
Sist endret: 09.03.2021 09:43