Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Sammen med inntektsskatten er denne med på å dekke kostnaden for tjenester til innbyggerne innen områder som helse, pleie og omsorg, oppvekst og kultur, samt nødvendige investeringer.

Grunnlag og skattesats

Det er markedsverdien til den enkelte næringseiendom som legger grunnlaget for eiendomsskatten som skrives ut. Skatten beregnes med en sats som årlig vedtas av kommunestyret. For 2021 er satsen fastsatt til 1 promille. Eksempelvis vil en eiendom med markedsverdi 10 millioner kroner gi en skatt på 10 000 kroner i 2021.

Taksering av eiendommene

Alle næringseiendommer i kommunen skal nå takseres for å få et korrekt grunnlag for skatteberegningen. En sakkyndig nemnd oppnevnt av kommunestyret skal vedta retningslinjer som sier hvordan verdien på eiendommene skal fastsettes. Nemnden skal også endelig fastsette takstene på eiendommene.

Til gjennomføring av takseringen har kommunen engasjert selskapet Verditakst Ole C. Torgersen, som vant det utlyste anbudet. Takseringen vil skje ved utvendig befaring av alle eiendommene. Eiere vil bli kontaktet direkte om den praktiske gjennomføringen før befaringen skjer. Representant fra representanter fra Verditakst vil bære vester med Ullensaker kommune-logo og benytte en bil av typen Tesla med registreringsnummer EK 44866.

Offentliggjøring, klagefrist og fakturering

Befaring av eiendommene og fastsettelse av takster og skattegrunnlag vil skje gjennom første halvår 2021. Retningslinjene for verdifastsettelse offentliggjøres samtidig som de vedtatte takstene offentliggjøres.

I henhold til eiendomsskatteloven skal skatteliste med takster offentliggjøres senest 30. juni. Etter offentliggjøring har skattyter en klagefrist på 6 uker.

Betaling av eiendomsskatten på næringseiendom for 2021 skal deles opp i to regninger. Den første regningen planlegges sendt ut i august måned.

Mer informasjon

• For mer informasjon om eiendomsskatt på næringseiendom, kontakt Pål Chr. Jakobsen i Ullensaker kommune, e-post, 952 35 585.
• For mer informasjon om den praktiske siden av takseringen, kontakt Verditakst v/ Ole C. Torgersen, e-post, 90 79 82 80.

 


Publisert: 21.01.2021 11:40
Sist endret: 21.01.2021 11:40