Innhold

Som kommune opplever vi en betydelig vekst både i antall innbyggere, boliger og arbeidsplasser. Den store veksten gir oss et unikt handlingsrom mange andre kommuner bare kan drømme om. Det handlingsrommet skal vi forvalte på en klok måte for fortsatt bærekraftig vekst.

Vekst og utvikling gir kommunen økte inntekter og en mulighet til å videreutvikle tjenester og tilbud til befolkningen. Samtidig gir rask vekst utfordringer. Behovet for tjenester øker kraftig. Vi trenger mer fagpersonell til å utføre tjenestene. Og vi trenger flere store investeringer. Det å sikre riktig utvikling av investeringer og tjenester i tråd med behovet som oppstår som følge av vekst, er et område av betydning i kommunens planleggingsarbeid.

Ullensaker kommune har et betydelig innsparingsbehov i perioden 2019-2021. I statsbudsjettet ble det lagt opp til et effektivitetskrav for kommunesektoren på 0,5 %. Det vil for Ullensaker kommune bety en reduksjon i frie inntekter på totalt 31,5 millioner kr i perioden.  Ullensaker vil dessuten ha et innsparingsbehov på til sammen 25 millioner kroner i planperioden. I tillegg kommer kostnader som følge av endrede lokale og sentrale prioriteringer og føringer.

For å møte kommunens utfordringer vil rådmannen særlig fokusere på følgende områder:

  • Fortsatt effektiv drift
  • Innovasjon og digital omstilling
  • Tidlig innsats og forebygging
  • Rekruttere og beholde riktig kompetanse
  • Barn og unge

Fortsatt effektiv drift
Ullensaker kommune leverer gode tjenester på en mer effektiv måte sammenlignet med andre kommuner. En effektiv drift er da også nødvendig fordi Ullensakers skatteinntekter ligger under landsgjennomsnittet. For å møte kommunens store vekst har tjenesteområdene i forslag til budsjett 2018 jobbet med effektiviseringstiltak i samlet størrelsesordenen 28 millioner kroner. Denne effektiviseringen har vært nødvendig for å sikre et nødvendig økonomisk handlingsrom for å kunne løfte viktige momenter i 2018. Rådmannens vurdering er at alle tjenesteområdene har trange, men realistiske og nødvendig rammer for kommende driftsår.

Innovasjon og digital omstilling
For at kommunen skal kunne tilby tjenester med høy kvalitet til en stadig voksende befolkning uten å øke ressursene tilsvarende må kommunen finne mer effektive måter å jobbe på. Ullensaker kommune har allerede hatt et stort fokus på innovasjon og digitalisering, blant annet ved etablering av eget lederutviklingsprogram (MER-leder), ulike prosjekter i regi av DGI og utviklingsprosjektet «Gjestad 2066». Dette arbeidet må fortsette med forhøyet tempo. Ullensaker må være en organisasjon som er innovativ og evner å tenkte nytt på måter å løse oppgaver. Dette er helt nødvendige for å unngå kutt i tjenester som direkte påvirker befolkningen. Digitalisering, innovasjon og omstilling er et satsingsområde og en forutsetning for at folks tjenestetilbud skal opprettholdes.Rådmannen har derfor foreslått å avsette dedikerte midler til å styrke arbeidet med innovasjon og endringsprosesser. Det foreslås å avsette 4 millioner kroner til innovasjon og endringsprosesser for 2018.

Tidlig innsats
Ullensaker kommune har lenge hatt fokus på å «vri» tjenestetilbudet mot mer forebygging og tidlig innsats. Helse og sosiale tjenester er et fagområde som særlig er viktig når det gjelder å forebygge utfordringer gjennom tidlig innsats. Rådmannen har vært opptatt av at områdene skal ha et realistisk budsjett for å kunne levere tjenester med samme kvalitet og aktivitetsnivå i 2018.

På samme måte har også området Skole og barnehage i rådmannens forslag fått tildelt rammer for 2018 som muliggjør et tjenestenivå lik dagens, korrigert for fremtidig vekst og utvikling.

Kommunens tilskudd til private barnehager er for 2018 anslått til å gi en merkostnad på kr 14,5 millioner kroner. Dette er en kostnad som ikke vil bli videreført i 2019 eller videre i planperioden. For budsjett 2017 ble det vedtatt at tilsvarende merforbruk ble saldert ved bruk av fond. Rådmannen foreslår samme løsning for budsjett 2018.

Riktig kompetanse
Riktig og tilstrekkelig kompetanse er avgjørende for å kunne tilby gode tjenester. Ullensaker har etablert et lederutviklingsprogram og vil også utvikle et tilsvarende program for resten av kommunens medarbeidere. Kommunen er avhengig av å være en god og konkurransedyktig arbeidsgiver for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse. Høyt fokus på å ta vare på de ansatte er derfor et gjennomgående tema i rådmannens budsjettgrunnlag.

Barn og unge
Kommunens folkehelseprofil og Ungdata-undersøkelsen viser at de fleste unge i Ullensaker har det bra. Samtidig tegnes det et bilde av at mange unge har sosiale utfordringer, står utenfor aktivitetstilbud, sliter med psykisk uhelse og opplever vold i hjemmet. Barn og unge er Ullensakers fremtid. Da må vi også ta vare på de og sørge for at de får en trygg og god oppvekst, at de trives, får venner, lærer og utvikler seg Rådmannen ser svært alvorlig på denne situasjonen og ønsker målrettede tiltak for å imøtekomme disse utfordringene. Det foreslås at det avsettes 5 millioner kroner for å styrke tjenester særlig rettet mot barn og unge i 2018.

Økt vekst og investeringer
En av årsakene til kommunens økte kostnader er knyttet til mange og store investeringer. Som følge av økt låneopptak får kommunen økte kostnader på renter og avdrag. I tillegg påvirker endringer i ny kommunelov minimumsavdrag på lån. Dette gir kommunen et redusert finansielt handlingsrom som utfordrer muligheten til å tilby tjenester. Det er derfor rådmannens vurdering at vi må sikre de riktige investeringene på riktig nivå i tiden fremover. Viktige tiltak vil være en ytterligere innsats i tidligfase i prosjektplanleggingen, samt synliggjøring av hvilke konsekvenser investeringene får for driftsbudsjettet på sikt.

Ullensaker kommunes store vekst utfordrer også kommunens mulighet til å etablere og planlegge et bysentrum med nødvendig tilbud til befolkningen. Rådmannen foreslår derfor i budsjettet at det avsettes midler til en byplanlegger som sammen med kommunens øvrige plan- og utviklingskompetanse skal bidra til kvalitativ utvikling av Jessheim sentrum.

Stortinget har nylig vedtatt at det skal etableres en tredje rullebane på Oslo Lufthavn. I kommuneplanen er dette løftet opp som et viktig fokusområde. For å sikre at kommunen kan håndtere dette arbeidet og følge prosessen Avinor legger til grunn, foreslår rådmannen at det avsettes midler i budsjett 2018 for å ivareta dette.

Fondsmidler
Ullensaker kommune bør avsette midler til fond. Dette for å ha en reserve til uforutsette hendelser i kommende år, og for å følge opp føringer fra kommunestyret. For budsjettet 2018 legger rådmannen opp til en avsetting på 7 millioner kroner til fond. For planperioden 2019-2021 legger rådmannen opp til en årlig avsetting på 10 millioner kroner.  Med denne årlige avsetningen vil fondet i hele økonomiplanperioden tilfredsstille handlingsregelen i kommunens strategidokument for langsiktig økonomisk bærekraft. Rådmannen vil allikevel påpeke at kommunens disposisjonsfond er marginalt i forhold til kommunens samlede økonomiske forpliktelser, og at selv om det tilfredsstiller vedtatte målsetninger så burde fondet ideelt sett vært større.

Budsjett 2018

Rådmannen har samen med sin administrasjon jobbet fram et forslag til for 2018 som gir nødvendig fokus og retning for å imøtekomme fremtidens utfordringer og muligheter. Budsjettet vil bidra til å utvikle kommunen i den retningen kommunestyret har bestemt i gjeldende kommuneplan. Det har vært en tøff prosess med mange vanskelige valg. Det er rådmannens oppfatning at forslaget vi nå overleverer til politisk gir kommunens folkevalgte et nødvendig handlingsrom for å kunne sette sitt politiske preg på budsjettet.

Budsjettet overleveres for Formannskapet som finansutvalg 31.10.2017. Endelig budsjett vedtas av kommunestyret den 12.12.2017 

Se budsjettet


Publisert: 31.10.2017 10:41:52
Sist endret: 31.10.2017 10:41