Foto: Ullensaker kommune

Hva er vold i nære relasjoner?

Vold i nære relasjoner omfatter ulike former for vold og overgrep mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, samt barn som er vitne til volden. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse faller inn under denne betegnelsen. Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep rammer mange i Norge. Nasjonale tall viser at 75-150 tusen blir utsatt for vold i nære relasjoner hvert år.
Et særtrekk ved vold i nære relasjoner, er den tette sammenvevingen mellom vold og kjærlighet. Dette gjør at det for mange er svært vanskelig å fortelle om volden. Den kan også være svært vanskelig å oppdage.

Et samordnet tjenesteapparat

Ullensaker kommunen er pliktig til å både forebygge, avdekke, og avverge vold og seksuelle overgrep. Kommunen skal sørge for et helhetlig krisesentertilbud, der utsatte for vold i nære relasjoner får oppfølging gjennom en samordning av:

  • Tjenester fra krisesenteret
  • Tjenester fra instanser den utsatte trenger hjelp fra

Samarbeidet innad i kommunen og sammen med andre aktører er derfor viktig for å klare å bekjempe vold i nære relasjoner. Temadagen hadde som mål å styrke forståelsen mellom ulike tjenester, organisasjoner og deres tilbud. Et ønske var at man fikk en større oppfattelse av hverandres muligheter og begrensninger. På fagdagen ble det jobbet med to caser der ulike sammensetninger av de fremmøtte sammen skulle se på hvordan man klarte å løse disse.

Kommunen jobber hele tiden for å sikre at de som lever med vold, blir oppdaget så tidlig som mulig og får nødvendig beskyttelse og hjelp fra et samordnet tjenesteapparat. Fremover vil arbeidet med å ivareta og stykre dette samarbeidet fortsette slik at vi hele tiden blir bedre til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Ny kommunal handlingsplan om vold i nære relasjoner

I september 2022 skal Ullensaker kommune behandle en ny handlingsplan om vold i nære relasjoner. Dette er en lokal handlingsplan som skal bidra til et helhetlig arbeid mot denne type vold. Planen omfatter tiltak innenfor:
• Målrettet forebygging, avdekking og oppfølging av vold i nære relasjoner
• Informasjon til innbyggere - hva vold i nære relasjoner er og om hjelpetilbud
• Kompetanseløft til ansatte
• Samarbeid mellom nødvendige aktører og instanser
• Felles prosedyrer og rutiner


Publisert: 16.09.2022 13:02
Sist endret: 16.09.2022 13:17