Onsdag 22. januar møttes kommuneledelsen, ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne til et introduksjonsmøte for representantene som ble valgt etter høstens kommunevalg.

- Vi i eldrerådet har tidligere savnet en opplæring om kommunens oppgaver og organisering, så dette møtet er vi glade for å bli invitert til, sier Jan B. Iversen, nestleder i eldrerådet.

Ledelsen i en kommune er avhengige av informasjon om innbyggernes situasjon og meninger for å kunne yte gode tjenester og skape en kommune som er god å bo i for alle innbyggere. En av flere kanaler for dialog mellom folkevalgte og innbyggere, er kommunale råd som gir kommunestyret og administrasjonen innspill om levekårene og interessene til grupper som ofte ikke er så godt representert i folkevalgte organer. I Ullensaker kommune har vi et ungdomsråd, et eldreråd og et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Alle saker som gjelder disse gruppene skal legges frem for det respektive rådet, og rådene kan dessuten ta opp saker med de folkevalgte på eget initiativ.

- Hensikten med et møte som dette er ikke bare å gi rådsmedlemmene en orientering om kommunens oppgaver og organisering, men vel så mye å legge til rette for en god dialog om de ulike gruppenes interesser, forteller ordfører Eyvind J. Schumacher.

Gruppearbeid
Etter at ordfører, varaordfører, rådmann og flere administrative ledere hadde orientert om kommunens politiske og administrative organisering, fulgte diskusjon og gruppearbeid om brukermedvirkning og dialogen mellom rådene og kommunen.

- Ved siden av å ta opp konkrete saker, er det vår oppgave å belyse hvordan eldre berøres av kommunens planer og beslutninger. Et eksempel er at det blir en ulempe for mange når et busstopp i et område med eldreboliger flyttes og de eldre må gå mye lengre for å komme til og fra bussen. Slike og andre saker ser vi frem til å ha dialog med kommunen om, sier Jan B. Iversen i eldrerådet.

 

Foto: Ullensaker kommune


Publisert: 27.01.2020 14:26
Sist endret: 27.01.2020 14:26