Regnskapet for 2022 viser at kommunen er på god vei til å bedre den kommunale økonomien. Resultatet viser et netto driftsresultat på ca 190 millioner kroner. Dette gjør at kommunen kan avsett i underkant av 188 millioner kroner til disposisjonsfond. Kommunens disposisjonsfond er etter dette på i overkant av 513 millioner kroner. Med et slikt utgangpunkt kan kommunen investere med en god balanse mellom låneopptak og egenkapital.

Disposisjonsfondet tilsvarer dermed 12,9 % av inntektene og det kommunale målet om 10 % på disposisjonsfond er oppnådd med god margin i 2022. Disposisjonsfond er kommunens midler som er avsatt for å håndtere uforutsette utgifter.

Når kommunens mål på disposisjonsfond er oppnådd gir dette muligheter for å bruke mer midler som egenkapital i kommunens fremtidige investeringer i skoler, barnehager og på helseområdet.

  • Skatteinntektene for kommunen ble 62 millioner kroner høyere enn budsjettert. Av dette ble november måned i underkant av 59 millioner kroner bedre enn budsjettert.
  • Rammetilskudd fra staten ble 73 millioner kroner høyere enn budsjettert. Av dette fikk kommunen kompensasjon for korona og skjønnsmidler på til sammen 53,4 millioner kroner i desember 2022.
  • Budsjettområdene skole og barnehage, teknisk idrett og kultur og formannskapet har samlet hatt et mindreforbruk på 62 millioner kroner

Denne tabellen viser regnskapstall og budsjett for hovedutvalgsområdene i kommunen:

Tabellen som viser regnskapstall og budsjett for hovedutvalgsområdene i kommunen:

Tabell hovedutvalgsområdene i kommunen

Kommunestyret i Ullensaker har satt et mål om på avsette til 1,75 % til disposisjonsfond årlig. For 2022 ble resultatet 4,7 %. For 2022 har kommunen dermed oppnådd både målsetningen om et årlig resultat og målsetningen om et disposisjonsfond på 10 % av driftsinntektene.

Statsforvalteren anbefaler kommunene å sikte mot et overskudd på mellom 3 % og 5 %. Resultatet for 2022 er isolert sett et meget godt resultat, men det må tas høyde for at både overføringer fra Staten og skatteinngang varierer fra år til år.

Administrasjonen vil nå analysere tallene nærmere og gi presentere et mer detaljert bilde av økonomien i 2022 i årsberetningen og årsrapporten.


Publisert: 22.02.2023 17:14
Sist endret: 24.02.2023 10:28