Statsforvalteren i Oslo og Viken har mottatt søknad fra Ragn-Sells AS avd. Jessheim om endring av sin tillatelse ved Hovinmovegen 158 (gbnr. 137/41) i Ullensaker kommune. Virksomheten er lokalisert på Gardermoen næringspark og ligger nært Oslo lufthavn Gardermoen og ved siden av E6.

Ragn-Sells har tillatelse etter forurensningsloven til å motta, mellomlagre og sortere husholdningsavfall og næringsavfall inkludert elektrisk- og elektronisk avfall (EE-avfall) og farlig avfall, samt drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Virksomheten har søkt om:

  • å øke mengden samtidig lagret farlig avfall fra 50 tonn til 120 tonn
  • å kunne lagre alle typer plast uten tak eller annet klimavern
  • at mengdebegrensningen på maks årlig mengde mottatt avfall (75 000 tonn) fjernes
  • tillatelse for å starte med en rekke avfallsbehandlinger

Les mer om saken og se saksdokumenter på Statsforvalterens nettsider.

Høring hos Statsforvalteren

Send inn høringssvar

Høringssvar skal sendes inn innen 18. april 2023. Du finner informasjon om hvordan du sender inn et høringssvar på Statsforvalterens sider.


Publisert: 30.03.2023 13:21
Sist endret: 30.03.2023 13:29