To planforslag er nå lagt ut på høring: 1) Helhetlig plan for Nordbytjernet og 2) Forvaltningsplan for Nordbytjernet statlig sikret friluftsområde.

Den helhetlige planen for Nordbytjernet skal gjelde i 10 år og setter rammene for hvordan området kan brukes til fritid, rekreasjon og næringsinteresser, uten at det truer naturverdier, dyreliv og landskapsbilde. Planen er ikke juridisk bindende, men er et styringsgrunnlag for øvrig planverk som Ullensaker kommune utarbeider.

Den helhetlige planen er en overbygning for tre styrende dokumenter for området. Et av disse er Forvaltningsplan for Nordbytjern statlig sikret friluftsområde, som er den andre planen som nå er lagt ut på høring. Denne viser hvilke tiltak det er behov for å gjennomføre i et delområde i perioden 2021-2025.

Prosessen

I arbeidet med planforslagene har kommunen hatt dialog med Viken fylkeskommune, statsforvalteren i Oslo og Viken og Miljødirektoratet. Et medvirkningsmøte med ulike lag, foreninger, politikere, grunneiere og naboer ble invitert ga mange nyttige innspill om utviklingen av området. Både disse og innspill kommunen jevnlig mottar fra brukere av turområdet ved Nordbytjernet, har utgjort en del av underlaget for planforslaget.

Etter høringen legges den ferdige helhetlige planen for Nordbytjernet frem til politisk behandling i hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 29. september, formannskapet 19. oktober og kommunestyret 26. oktober.

Gi oss dine innspill!

Planforslagene og alle tilhørende dokumenter finner du her

Innspill merkes med referanse "21/7120 Helhetlig plan for Nordbytjernet" og sendes på e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no eller til Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim.

Siste mulighet for å sende inn innspill er 1. september 2021.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Vidar Bjørkli.

 


Publisert: 05.08.2021 08:18
Sist endret: 05.08.2021 12:44